AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

NİFTƏLİYEV İLQAR VAHİD OĞLU

NİFTƏLİYEV İLQAR VAHİD OĞLU

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru‎, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu "Azərbaycanın sovet dövrü tarixi" şöbəsinin müdiri

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru‎, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu "Azərbaycanın sovet dövrü tarixi" şöbəsinin müdiri İlqar Vahid oğlu Niftəliyev 1972-ci il mayın 26-da anadan olmuşdur. O, 1996-2002-‎ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almışdır. 

İlqar Niftəliyev  2003-2006-cı illərdə AMEA A.A.Bakıxanov adına ‎Tarix İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır. ‎

İ.V.Niftəliyev 2007-ci ildə “Azərbaycan SSR-ə qarşı ermənilərin ‎ekspansiya planlarının həyata keçirilməsi (XX əsrin 20-ci illərinin birinci ‎yarısı)” adlı dissertasiya işi müdafiə etmiş, tarix üzrə fəlsəfə doktoru alimlik ‎dərəcəsinə layiq görülmüşdür. ‎

İlqar Niftəliyev hazırda AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun ‎Azərbaycanın müasir tarixi şöbəsinin müdiridir. O, AMEA Tarix İnstitutu Elmi Şurasının üzvüdür.

İlqar Niftəliyevin elmi axtarışlarının əsas istiqamətini Azərbaycanın ‎müasir dövr tarixinin müxtəlif məsələlərinin araşdırılması təşkil edir. O, 8 ‎kitabın ( o cümlədən 5 həmmüəllifliklə ) və 100-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. ‎İ.V.Niftəliyev çoxsaylı beynəlxalq və respublika səviyyəli konfransların ‎istirakçısı olmuşdur. ‎

Çap olunmuş monoqrafiyaları

 • Азербайджанская ССР в экспансионистских планах армян (20-е годы ХХ ‎века). Баку: Тахсил, 2010, 292 с.‎
 • Геноцид азербайджанцев в Иреванской губернии (1918-1920). Баку: ‎‎2014, Турхан, 188 с.‎
 • Кадровая политика в Азербайджанской ССР в 1920-1930-е гг. :цели, основные направления и формы осуществления”. Bakı, Elm və təhsil, 2018, 480 s.

 

Çap olunmuş məqalələri

 

Azərbaycan dilində

 • Azərbaycan SSR-in Sovet Rusiyasında səlahiyyətli nümayəndəsi ‎B.Şahtaxtinskinin respublikanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsi //BDU ‎Xəbərləri. Humanitar elmlər ser. -2005. -№3. - s.151-158.‎
 • XX əsrin 20-ci illərində Naxçıvanda və Dağlıq Qarabağda ermənilərin ‎yerləşdirilməsi məsələsi / /Dirçəliş-XXI əsr. - 2005-2006. - № 94-95. - s.147-151.‎
 • Ermənilərin Azərbaycan SSR-ə qarşı ərazi iddiaları və Sovet Rusiyası (1920-ci ‎il) // Dircəliş –XXI əsr, 2007, № 110-111, -s. 105-111.‎
 • Erməni sovet tarixşünaslığında Azərbaycan-erməni münasibətləri tarixinin ‎saxtalaşdırılması / Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 6-cı elmi-əməli konfransın ‎materialları. Bakı: Qanun, 2007, -s. 141-144.‎
 • Türkiyə –Rusiya münasibətlərində Naxçıvan məsələsi ( 1920-1921-ci illər) / ‎Naxçıvan bu gün: İslahatlar, perspektivlər (5-6 oktyabr 2007-ci ildə keçirilmiş ‎beynəlxalq simpoziumun materialları). Naxçıvan-2008, -s. 149-156.‎
 • XX əsrin 20-ci illərində ermənilərin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində ‎yerləşdirilməsi məsələsi / Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 7-cı elmi-əməli ‎konfransın materialları. Bakı: Qanun, 2008, s. 149-152.‎
 • Qarabağ general-qubernatorluğu dövründə Erməni Milli şurasının separatçılıq ‎fəaliyyəti / Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 8-cı elmi-əməli konfransın ‎materialları. Bakı: Qanun, 2009, s. 85-90.‎
 • Erməni separatçılığına qarşı mübarizə, s.50-60 (A.Məmmədov ilə birgə) / ‎Heydər Əliyev. İki cilddə. 1cild Bakı, 2013‎
 • Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-də rəhbərliyi dövründə Ermənistanın ərazi ‎iddialarına və erməni separatçılığına qarşı mübarizəsi (1969-1982), s. 94-113 ‎‎(A.Məmmədov ilə birgə) / Heydər Əliyev. İki cilddə. 1cild, Bakı, 2013‎
 • AXC dövründə Qarabağ və Zəngəzur uğrunda diplomatik mübarizə (1918-‎‎1920-ci illər). Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95 illiyinə həsr edilmiş ‎respublika elmi konfransının materialları. 22 may 2013-cü il. Bakı, 2014, s.157-‎‎166‎

Rus dilində

 • Передача части территории Зангезура Армении //Tarix fakültəsi ‎magistrantlarının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 84-cü ildömünə həsr ‎olunmuş Elmi-praktik konfransın materialları.- Bakı, 2002. - s.43-45.‎
 • Нефтяной фактор во взаимоотношениях Азербайджана и Армении //BDU ‎Xəbərləri. – 2003. -№4. - s.216-219.‎
 • Армянская печать об армяно-азербайджанских отношениях и политике ‎Советской России (апрель-ноябрь 1920 г.) // Материалы научной ‎конференции аспирантов НАН Азербайджана. -Баку, 2005. -с.188-191.‎
 • Азербайджанская дипломатическая миссия в Армении после апрельской ‎оккупации 1920 г. // История и её проблемы -2006. -№ 1. - с.74-78.‎
 • Освещение армяно-азербайджанских отношений в советской ‎историографии / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi ‎konfransının materialları. II hissə. Bakı, Elm, 2006.- s.3-9.‎
 • К вопросу о названии, населении и границах Нагорно-Карабахской ‎Автономной области Азербайджанской ССР // Труды Института Истории ‎НАН Азербайджана, 2007, т. 21, -с.122-133.‎
 • Некоторые факты о преступных деяниях армян в Нагорном Карабахе ‎(первая половина 20-х годов ХХ века) // Вестник Бакинского университета. ‎Серия гуманитарных наук. 2007, № 2, - с.137-145.‎
 • Позиция Сталина в вопросе о территориальной целостности ‎Азербайджанской ССР и фальсификации в армянской историографии // ‎История и её проблемы, 2007, № 1, - с.397-402.‎
 • Проблема беженцев в Азербайджанской ССР в результате военной ‎экспансии армян в первой половине 20-х годов ХХ века // Азербайджан и ‎азербайджанцы, 2007, № 1-4, -с.138-145.‎
 • Некоторые особенности формирования национального и социального ‎состава руководящих партийных кадров Азербайджанской ССР в 20-30 ‎гг. ХХ века // Азербайджан и азербайджанцы, 2008, № 5-8,- с.219-228.‎
 • Изменения в границах между Азербайджанской ССР и Армянской ССР ‎после образования Закавказской федерации // Азербайджан и ‎азербайджанцы, 2008, № 9-12, -с.194-201.‎
 • Ложь на службе у экспансионизма // Труды Института Истории НАН ‎Азербайджана, 2008, т. 26, -с.40-46.‎
 • Из истории НКАО в 20-х годах // Журнал «Ирс-Наследие», № 3 (33), ‎‎2008, - с.52- 55.‎
 • Армянские территориальные притязания к Азербайджанской ССР после ‎Второй мировой войны (вторая половина 40-х годов-60 гг. ХХ века) // ‎Журнал «Ирс-Наследие» , № 5 (35), 2008, -с.44-47.‎
 • Миф о горе Арарат или фальсификация армянами библейских сказаний и ‎исторических документов // Труды Института Истории НАН ‎Азербайджана, 2009, т. 27, с.19-27.‎
 • Образование НКАО – яркое проявление большевистской политики ‎национально-государственного строительства // Журнал «Ирс-Наследие», ‎‎№ 6 (42), 2009, - с.18-22.‎
 • Политический оборотень или некоторые штрихи к политическому ‎портрету Анастаса Микояна / Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart ‎soyqırımı. Sənədlər toplusu. 3-cilddə, c.1,Bakı, 2009, Çaşıqoğlu, - s.74-82.‎
 • Правда о «Горячем сердце Бакинской коммуны» или кем в ‎действительности являлся Прокофий Джапаридзе / Azərbaycan xalqına ‎qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. Sənədlər toplusu. 3-cilddə, c.1, Bakı, 2009, ‎Çaşıqoğlu -s.83-88.‎
 • «Мы просто целились в головы и стреляли». Газ. Азербайджанские ‎Известия, 2010, 31 марта.‎
 • Проблемы развития национальной истории в Азербайджане (вместе с ‎Э.Исмаиловым) / Национальные истории на постсоветском пространстве –‎II. Под редакцией Ф.Бомсдорфа , Г.Бордюгова- М.: Фонд Фридриха ‎Наумана, АИРО-XXI, 2009, 372 с.‎
 • Территории Азербайджана в экспансионистских планах Армении после ‎второй мировой войны. (вторая половина 40-х-60-е гг.ХХ века). // ‎Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 9-cı elmi-əməli konfransın materialları. ‎Bakı: Qanun, 2009, s. 91-98.‎
 • Некоторые аспекты генезиса конфликта в Нагорном Карабахе в конце 80-‎х годов ХХ века // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 9-cı elmi- əməli ‎konfransın materialları. Bakı: Qanun, 2010, s. 106-109.‎
 • Преступления Бакинского Совета в Губинском уезде Северного ‎Азербайджана (апрель –май 1918 г.) // «Россия и Кавказ: История и ‎современность». Материалы международной научной конференции. 22 ‎октября 2009 года.-Махачкала: Издательство «Наука ДНЦ», 2010, с.301-‎‎304.‎
 • Геноцид азербайджанцев в марте 1918 года в воспоминаниях ‎большевиков. // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 10-cı elmi-əməli ‎konfransın materialları. Bakı: Qanun, 2011,- s. 106-109.‎
 • Первый полномочный представитель Азербайджанской ССР в советской ‎России // Журнал «Ирс-Наследие», № 3 (51), 2011, -с.12-16.‎
 • Установление границ между Азербайджаном и Арменией (1918-1930 ‎гг.). Часть 1. // Журнал «Ирс-Наследие» , № 5 (53), 2011, -с.10-15.‎
 • Определение границ между Азербайджаном и Арменией (1918-1930 гг.). ‎Часть 2. // Журнал «Ирс-Наследие» , № 6 (54), 2011, -с.50-55‎
 • Историческая память: характер и формирование // Журнал ‎‎«Историческое пространство» № 1, М., Наука, 2011, с.14-15‎
 • Становление исторической науки в Азербайджанской республике: ‎проблемы, особенности, разночтения// Журнал «Историческое ‎пространство», № 1, М., Наука, 2011, с.22-36‎
 • Компартия Азербайджана: форма организации, структура и параметры ‎выдвижения кадров (20-30-е годы ХХ века) – s.200-210 // Журнал «Milli ‎Azərbaycan Tarix muzeyi», Bakı, Elm, 2011,356 s.‎
 • Проармянская позиция Советской России в территориальном конфликте ‎между Арменией и Азербаджанской ССР (апрель-ноябрь 1920 г.) //Труды ‎Института Истории НАН Азербайджана, 2011, т. 38, с.339-346.‎
 • Геноцид азербайджанцев весной 1918 года в воспоминаниях ‎большевиков. Журнал «Ирс-Наследие» , №2 (56), 2012, -с.38-43.‎
 • Кровавый путь Амазаспа. 30 марта 2012. Газета «Азербайджанские ‎известия» Армяно-азербайджанский территориальный конфликт в ‎региональной политике советской России (1920 г.) // Qarabağ dünən, bu ‎gün və sabah. 11-cı elmi-əməli konfransın materialları. Bakı: Qanun, 2012,- ‎s. 63-68‎
 • Компартия Азербайджана в годы партийных чисток и «Большого ‎террора» (20-30-е годы ХХ века) // Азербайджан и азербайджанцы, 2012, ‎‎№ 1-2, с.137-145‎
 • Некоторые особенности места и роли Азербайджана в истории Второй ‎Мировой войны (современная азербайджанская историография). ‎Международный симпозиум «Азербайджан во Второй мировой войне и ‎предотвращение холокоста на Кавказе». Баку, 17-19 октября 2012 г., с.32-‎‎38‎
 • Дипломатическая борьба вокруг Карабаха и Зангезура при АДР (1918-‎‎1920). Журнал «Ирс-Наследие», № 6 (60), 2012, -с.20-24‎
 • Он был непреодолимым барьером на пути сепаратистов.12 декабря 2012. ‎Газета «Азербайджанские известия».‎
 • Некоторые особенности политики коренизации кадров в ‎Азербайджанской ССР (20-30-е годы ХХ века). s.146-163 // Журнал «Milli ‎Azərbaycan Tarix muzeyi», Bakı, Elm, 2012,336 s.‎
 • Партийно-государственная власть в Азербайджанской ССР: структура, ‎форма организации и руководство ( 20-30-е годы) Журнал «Историческое ‎пространство», № 1, М., Наука, 2012, с.219-229‎
 • Как Азербайджан потерял Зангезур. Журнал «Ирс-Наследие», № 1 (61), ‎‎2013, с.20-23‎
 • «Дашнакские отряды сделали свое подлое дело…». Газета ‎‎«Азербайджанские известия», 29 марта 2013. ‎http://www.azerizv.az/news/a-12817.html‎
 • İrəvan quberniyasında erməni amansızlığı. «Azərbaycan» qəzeti. 30 mart ‎‎2013-ci il. http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=21861‎
 • Тюркские топонимы как объекты армянской экспансии // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 12-cı elmi-əməli konfransın materialları. ‎Bakı: Elgün, 2013,- s. 94-100.‎
 • Прокофий Джапаридзе-один из главных организаторов геноцида ‎азербайджанцев, или правда о «горячем сердце Бакинской коммуны», ‎с.61-75/ «Геноцид азербайджанского народа 1918 года: организаторы и ‎палачи».Баку,2013.‎
 • Анастас Микоян –участник геноцида азербайджанцев и главный ‎фальсификатор истории Бакинской коммуны, с.76-92/ «Геноцид ‎азербайджанского народа 1918 года: организаторы и палачи». Баку, 2013.‎
 • Геноцид азербайджанцев 1918 года в воспоминаниях большевиков, ‎с.244-258/ «Геноцид азербайджанского народа 1918 года: организаторы и ‎палачи». Баку, 2013.‎
 • Нариман Нариманов о засилье армянских коммунистов в партийном ‎руководстве Азербайджанской ССР// Журнал «Milli Azərbaycan Tarix ‎muzeyi», s. 195-213 Bakı, Elm, 2013,367 s.‎
 • "Qubadlı: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı". Bakı, 2013 ‎‎(həmmüəllif).‎
 • «Армянский вопрос» в политике России в годы Первой мировой войны. ‎Материалы международной научной конференции , посвященные 100 ‎летию начала Первой мировой войны. Баку, 23-24 мая 2014 года, с.261-‎‎274‎
 • Исповедь дашнакского лидера. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 13-cü ‎elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 2014,- s.105-111‎
 • К вопросу о создании армянского государства и определения его границ ‎на переговорах в Батуми и Стамбуле в 1918 г. // Труды Института ‎Истории НАН Азербайджана, 2014, т. 48-50, с.87-93.‎
 • Депортация азербайджанцев из Армении (1948-1953).‎
 • Геноцид азербайджанцев в Иреванской губернии
 • Губинская трагедия 1918 г. Бакинский рабочий 24 февраля 2015 г.‎
 • Геноцид азербайджацев в Шемахинской губернии весной 1918 года. ‎Бакинский рабочий. 14 февраля 2015 г.‎

İngilis dilində

 • Deeds of Armenian who Held Leading Posts in Azerbaijan SSR and Respective ‎Heavy After- Effects (1920-1925) // Azerbaijan & Аzerbaijanis, 2006, № 5-12, ‎‎-p.227-233‎
 • Stalin on the territorial integrity of the Azerbaijani SSR // Visions of ‎Azerbaijan. May-June. 2010.‎
 • Armenia,s groundless territorial claims on Azerbaijan// Visions of Azerbaijan. ‎September-October. 2010.‎
 • Formation of the Nagorno-Karabakh Autonomous Region as a vivid ‎manifestation of the Bolshevik policy of nationbuilding // IRS-‎Heritage_3_(10)_2012.indd 50‎
 • Genocide and deportation of Azerbaijans of the Erivan governorate (1918-‎‎1920) // IRS-Heritage, № 13, 2013, p. 52-57‎
 • Genocide and deportation of Azerbaijans of the Erivan governorate (1918-‎‎1920) // IRS-Heritage, № 14, 2013, p. 34-43‎
 • Genocide and deportation of Azerbaijans of the Erivan governorate (1918-‎‎1920) // IRS-Heritage, № 15, 2013, p.40-45‎
 • Deportation of Azerbaijanis from Armenia (1948-1953) IRS-Heritage, № 16, ‎‎2014, p.42-49‎
 • Deportation of Azerbaijanis from Armenia (1948-1953) IRS-Heritage, № 17,‎‎ 2014, p.54-59‎
 • ‎1988: Final stage of the Deportation of Azerbaijanis from Armenia. Article 1. ‎‎ “Irs- Heritage” 3 (18), 2014, p.44-47.‎
 • 1988: Final stage of the Deportation of Azerbaijanis from Armenia. Article 2. ‎‎ “Irs- Heritage” 4 (19), 2014, p.30-39.‎

Türk dilində

 • Bolşeviklerin anılarına göre 1918 yılının ilkbaharında azerbaycanlılara karşı ‎yapılmış soykırım //IRS -Heritage_1_2013_TR_last.indd 16‎
 • Azerbaycan Halk Cumhuriyyeti (1918-1920) döneminde Karabağ ve ‎Zengezurla ilgili mücadele. “İrs- Miras” 1(9), 2014, s.48-57‎
 • Azerbaycan Zengezuru nasıl kaybetti? “İrs- Miras” 2(10), 2014, s.52-57‎
 • Sovyet-Türk İlişkİlerinde Ermenistan’la Azerbaycan arasındakİ toprak İhtilafı ‎‎(1920 yılı) 3 (11), 2014, s.38-45‎

Sənədlər toplusu

 • История Азербайджана в архивных документах (1917-1920). На основе ‎материалов Российского Государственного архива Социально-‎политической истории. Гл.редактор Я.М.Махмудов, составитель ‎И.В.Нифталиев. Баку, 2010.‎
 • Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. Xatirələr. Sənədlər ‎toplusu. 3-cilddə, c.2. Baş redaktor Y.M.Mahmudov, tərtibçi İ.V. Niftəliyev. ‎Bakı, 2010.‎
 • Azərbaycan xalqına qarşı 1918-1920-ci illər soyqırımı. İrəvan ‎quberniyasında soyqırımı. 3 cilddə, cild 2, kitab 2. Baş redaktor ‎Y.M.Mahmudov, tərtibçi İ.V. Niftəliyev. Bakı. 2011.‎
 • Azərbaycan xalqına qarşı 1918-1920-ci illər soyqırımı. Gəncə ‎quberniyasında soyqırımı. 3 cilddə, cild 2, kitab 1. Baş redaktor ‎Y.M.Mahmudov, tərtibçi İ.V. Niftəliyev. Bakı. 2011.‎
 • История Азербайджана в архивных документах (апрель-декабрь 1920 ‎года). На основе материалов Российского Государственного архива ‎Социально-политической истории. Гл.редактор Я.М.Махмудов, ‎составитель И.В. Нифталиев. Баку, 2012.‎
Paylaş: