AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

İSMAYILOV KAMRAN NOVRUZ OĞLU

İSMAYILOV KAMRAN NOVRUZ OĞLU

Tarixçi

AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Ordubad rayonu   
Təvəllüdü 04.06.1963 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Belarus Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycan siyasi partiyalarının parlament fəaliyyəti (1918-1920-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

54

 

6

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan Cümhuriyyətinin tarixinə dair tədqiqatlar 
Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycan Cümhuriyyəti (1918-1920) (Red. N.Ağamalıyeva, Q.Maqsudov, Ş.Alışanlı, İ.Əliyev), Həmmüəlliflərlə birgə, Bakı, Elm, 1998, 336 s.

2. Азербайджанская Республика (1918-1920) (Под ред. Н.Агамалиевой, Ф.Максудова, Ш.Алышанлы, И.Алиева), В соавторстве, Баку, , Элм, 1998, 336 с.

3. Azərbaycantarixi 7 cilddə, c.5, 1900 - 27 aprel 1920-ciil. (Azərbaycan MEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu), Həmmüəlliflərlə birgə, Bakı, Elm, 2001, 672 s.

4. Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsində türk-müsəlman əhalisini soyqırımı. 1918-1920-ci illər, Bakı, “Turxan”, 2014

5. Партии и парламент в политической системе АДР. 1918-1920 гг. (Nəşr üçün təqdim edilmişdir)

6. Военный организатор геноцида азербайджанцев Григорий Николаевич Корганов// В книге «Геноцид азербайджанского народа 1918 года Организаторы и палачи», Баку, «Turxan», 2013, 272 s., s.93-152

7. Qubadlı - Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı, Həmmüəlliflərlə birgə, Bakı, Turxan, 2013, 425 s.

8. Qubadlı - Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı, Həmmüəlliflərlə birgə, Bakı, Turxan, 2013, 116 s.

9. Gubadly the ancient Azerbayjani land Zangazura geteway, Baku, Turxan, 2013, s.116.

10. Губадлы. Ворота древней Азербайджанской земли Зангезура, Баку, «Турхан», 2013, 100 s.

11. Qubabölgəsinintarixi (Nəşrüçüntəqdimedilmişdir)

12. Fizuli (Qarabulaq) bölgəsinintarixi (Nəşrüçüntəqdimedilmişdir)

13. 1920-ci ildə Azərbaycanda ictimai-siyasi böhran və milli dövlətçiliyin süqutu // Tarix və onun problemləri. 1999, №2, s.47-55.

14. M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyətinin Parlamentində fəaliyyəti // Məhəmməd Əmin rəsulzadə və ictimai-siyasi ideallar. Bakı, 2004, s.131-138.

15. Azərbaycan Cümhuriyyətində müstəqil maliyyə-vergi sistemininformalaşdırılması (may-dekabr 1918) // Müstəqillik yollarında: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 86 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, Elm, 2004, s.42-53.

16. Zaqatala-Balakən bölgəsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə // Elmi əsərlər /AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu. XX c., Bakı, 2007, s.43-49.

17. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində müstəqil gömrük xidmətinin formalaşdırılması // Azərbaycan gömrüyü: tarixi, ənənələr və müasirlik. Bakı, 2007, s.136-149.

18. Беженский вопрос в Азербайджанской Демократической Республике // BakıQızlarUniversitetininƏsərləri, 2007, №2, s.111-115.

19. Azərbaycandatorpaqmünasibətlərininvəziyyətinədair. 1917-1918-ciillər.//BakıQızlarUniversitetininElmiəsərləri, №2008, s.125-129

20. AzərbaycanXalqCümhuriyyətininictimai-siyasi, mədənihəyatındagəncləriniştirakı // Elmiəsərlər /AMEATarixİnstitutu. 2008, №25, s.78-88.

21. Zəngəzur bölgəsində azərbaycanlıların soyqırımı // Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqrımları, Bakı, Azərbaycan tarixçıləri İctimai Birliyi, 2016, 408 s., ss.115-124

22. Cотрудничество Азербайджанской Демократической Республики с дагестанскими народами. AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, 2010, 33-cü cild, с. 376-387

23. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ictimai-siyasi, mədəni həyatında gənclərin iştirakı.// AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, 2008, 25-ci cild, с. 78-87

24. Gədəbəy bölgəsi 1918-1920-ci illərdə, AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, 2009, 29-ci cild, с. 103-112

25. 1918-1920-ci illərdə Şamaxının ictimai-siyasi həyatı. AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, 2009, 28-ci cild, с. 173-180

26. Свидетельские показания и воспоминания большевиков как важный источник по геноциду азербайджанцев в Шемахинском уезде в 1918 года. AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, 2015, 56, 57, 58-ci cildlər, с. 317-324

27. Azərbaycanən Cəbrayıl qəzasının türk-müsəlman əhalisinə qarşı ermənilərin soyqırımı (1918-1920-ci illər). AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, 2015, 52, 53, 54, 55-ci cildlər, с. 119-125

28. Azərbaycanın Quba qəzasında ictimai-siyasi proseslər (1917-ci ilin fevralı -1918-ci ilin martı), Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, 2015, № 6(71), s.45-53

29. Azərbaycanda cümhuriyyət quruculuğu prosesində Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin bəzi aspektləri, Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, 2014, № 2(58), s.33-38

30. Naxçıvanlıların qonşu bölgələrin türk-müsəman əhalisinə hərbi-siyasi yardımı tarixindən (1918-1920-ci illər), Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, 2014, № 6(62), NaxçIvan MR-nın 80 illiyinə həsr edilmiş xüsusi buraxiliş, s.50-55

31. Azərbaycaın Zəngəzur və Vedibasar bölgələrinin müdafiəsində naxçıvanlıların rolu (1918-1920-ci illər)./ Naxçıvan qədimdən gümümüzə qədər (Naxşıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu), Bakı, 2014, s.248-258

32. Azərbaycan Xalq Cümhuiyyətinin Parlamenti haqqında/ Bakı Qızlar Universitetinin elmi xəbərləri, 2008,№1, s.92-95

33. Stepan Şaumyanın əlaltısı: Soyqırım cinayətinin fəal iştirakçısı Qriqori Karqonov // Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il Mart soyqırımı: sənədlər toplusu. I c., Bakı, 2009, s.67-73.

34. Обустройство беженцев-азербайджанцев из Кавказской Армении в АДР. 1918-1920 гг. // Ирс-Наследие, 2011, №6(54), с. 44-50.

35. Cənubi-Qafqazın türk-müsəlman əhalisinin öz müqəddəratını təyin etmək uğrunda mübarizəsi. NDU-nun elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, 2011, №1 (37), s. 30-38.

36. Интеграция Азербайджана в мировое сообщество: историко-культурные аспекты.// 20 лет СНГ: историко-культурное наследие/ Сборник материалов VI международной летней школы молодых ученых-историков стран СНГ «20 лет СНГ: историко-культурное наследие» 12-19 июня , Бишкек, 2011, с.121-144.

37. Azerbaycanda toprak sorunu ve çözümüyolları (1918-1920) // Büyük Devletler Kıskacında Bağımsız Azərbaycan (1918-1920) İQ.Kultür Sanat Yayıncılıq, 2010. s.329-335.

38. Azerbaycan Devletçiliğinin Oluşumu ve Türkiye Etkeni /Yeni Türkiye dergisi, cild 5, sayı 75,Temmuz - Aralık 2015, s. 502-508

39. 1918-1920 Yıllarında Zengezur kazasında Müslümanlara Karşı Ermeni Cinayetleri/ /Yeni Türkiye dergisi, cild 5, sayı 77,Temmuz - Aralık 2015, s. 178-196

40. Milli hərəkatın formalaşması və inkişafında Gəncə amili // Gəncə şəhərinin tarixi: Elmi praktiki konfransın materialları (sentyabr-oktyabr, 2003). Bakı, 2004, s. 165-174.

41. 1917-1920-ci illərdə Naxçıvanda siyasi vəziyyətə dair (Problemin tarixşünaslıq aspektləri)// Naxçıvan: tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri (9-10 iyun 2006) beynəlxaplq simpoziumun materialları. Naxçıvan, 2005, s.177-188.

42. Идеи Кавказской конфедерации во взглядах деятелей АДР // Россия и Кавказ: история и современность. Международная научная конференция, РФ, г. Махачкала, 22 октября 2010 г.

43. Bakının azad edilməsi uğrunda Azərbaycan dövlət xadimlərinin siyasi diplomatik mübarizəsi. // Azərbaycan dövlətçilik ənənələri tarixi. AXC-nin qurulması və Bakının azad edilməsinin 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpoziumun tezisləri, BAKI, 2008, 13-14 sentyabr, s.10-12.

44. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində suverenliyin təmin edilməsində Qarabağ general-qubernatorluğunun rolu // Qarabağ: dünən, bu gün, sabah: Qarabağ general qubernatorluqunun 90 illiyinə həsr olunmuş VIII Elmi konfransın materialları. Bakı, 2009, s.136-141.

45. Azərbaycan Demokratik Respublikasının Parlamenti haqqında, Gömrük xəbərləri, 1998, 27 may.

46. Naxçıvan tarixi: 1917-1920-ci illər. Öyrəniləsi, aşkar ediləsi və üzə çıxarılası həqiqətlər hələ çoxdur. Şərq qapısı, 2006, 2 avqust (№138 (18.063).

47. 1919-cu ildə Əylisdə nə baş vermişdir // Azərbaycan qəzeti, 1913, 4 aprel.

48. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. Sənədlərtoplusu. 3-cilddə, c.1, Bakı, 2009.

49. История Азербайджана в архивных документах (1917-1920). На основе материалов Российского Государственного архива Социально-политической истории. Баку, 2010.

50. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. Xatirələr. Sənədlər toplusu. 3-cilddə, c.2. Bakı, 2010.

51. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-1920-ci illər soyqırımı. İrəvan quberniyasında soyqırımı. 3 cilddə, cild 2, kitab 2. Bakı. 2011.

52. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-1920-ci illərsoyqırımı. Gəncə quberniyasında soyqırımı. 3 cilddə, cild 2, kitab 1. Bakı. 2011.

53. История Азербайджана в архивных документах (апрель-декабрь 1920 года). На основе материалов Российского Государственного архива Социально-политической истории. Баку, 2012.

54. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində. Vətəndaş müharibəsi 1917-1920-ci illər, Bakı, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 5250149 
Ev tel. (+994 12) 4345067
Faks  
Elektron poçtu ismayilov-kamran@mail.ru
Paylaş: