AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ŞÜKÜROV KƏRİM KƏRƏM OĞLU

ŞÜKÜROV KƏRİM KƏRƏM OĞLU

2021-ci il 28 yanvar tarixindən

Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatı laureatı, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun baş direktoru, tarix üzrə elmlər doktoru, professor.

“Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası” şöbəsinin müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru, professor Kərim Kərəm oğlu Şükürov 1956-cı il may ayının 10-da Bərdə rayonunda anadan olub.

1972-ci ildə Bərdə şəhər 1 №-li orta məktəbini bitirərək Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olub.

1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub.

1977-1980-ci illərdə Bərdə şəhər 1 № li orta məktəbində müəllim, direktor müavini, Bərdə rayon komsomol komitəsinin ikinci katibi işləyib. Bərdə şəhər sovetinin deputatı seçilib.

1980-ci ilin sentyabrında BDU-nun aspiranturasına (istehsalatdan ayrılmaqla) daxil olub, eyni zamanda universitetdə pedaqoji fəaliyyətə başlayıb.

1983-cü ildə aspiranturanı bitirdikdən sonra universitetə müəllim təyin olunub. Əvvəlcə (1983-1989) SSRİ tarixi (oktyabraqədərki dövr), sonra (1989-cu ildən) Azərbaycan tarixi kafedrasında pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib.

Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası Elmi-Tədqiqat laboratoriyasının təşkilatçılarından olub, ona rəhbərlik edib.

Hazırda AMEA-nın A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, “Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası” şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin professorudur. "Visions of Azerbaijan" jurnalının məsləhətçi redaktorudur.

Vətən tarixi ixtisası üzrə "Cənubi Azərbaycandan Zaqafqaziyaya kəsbkarlıq (XIX əsrin 30-cu illəri-1905-ci il)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası, "Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi tarixi və qaynaqları (qədim zamanlardan müasir dövrədək)" mövzusunda isə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 200-dən çoxdur.

Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq məhz professor Kərim Şükürov tərəfindən İran və Rusiya imperiyası arasında əhalinin miqrasiyasının hüquq-siyasi məsələləri, miqrantların dinamikası və yerləşməsi məsələləri, əhalinin öyrənilməsinin mənbələri və tarixşünaslığı, Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası tədqiq edilmişdir. 

Azərbaycan Dövlət Turizm və Menecment Universitetinin professorudur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 may 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə Qarabağın, Naxçıvanın və İrəvan xanlığının tarixinə dair silsilə əsərlərin müəlliflərindən biri kimi, Kərim Kərəm oğlu Şükürova 2012-ci il üçün Azərbaycan Respublikasının elm sahəsində Dövlət Mükafatı verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Elm, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatları komissiyasının qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı laureatının diplomu və fəxri döş nişanı təqdim edilmişdir.

Əsərlərinin siyahısı

1. Nüfuz necə qazanılır // Azərbaycan gəncləri.- 1979.- 1 fevral (№13).

2. Zaqafqaziyada kəsbkarlıq və ya kənar peşələrin tarixşünaslığı (XIX əsrin 60-90-cı illəri) // Azərbaycan ali məktəbləri aspirantlarının IV respublika elmi konfransı. 1981, 20-21 oktyabr.- Bakı, 1981.- s.31.

3. Cənubi Azərbaycan kəsbkarlarının Zaqafqaziyanın və Iranın sosial-siyasi və mədəni həyatında iştirakı (XIX əsrin son rübü) // Azərbaycan ali məktəb aspirantlarının V respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri. 1982, 21 dekabr.- Bakı, 1982.- s. 68.

4. Cənubi Azərbaycandan Zaqafqaziyaya qeyri-əkinçilik kəsbkarlığı haqqında // Azərbaycan ali məktəb aspirantlarının VI respublika elmi konfransının materialları. I hissə. Humanitar elmlər bölməsi. 1983, noyabr.- Bakı, 1983.- s. 139-141.

5. Zaqafqaziya iqtisadiyyatında kəsbkarlığın mənbələri // Azərbaycanda inqilabi hərəkatın sosial-iqtisadi zəmini.- Bakı, 1983.- s. 85-91.

6. Отходничество в Закавказье из Южного Азербайджана (вторая треть ХIХ в. – 1905). АКД.- Баку, 1984.

7. Kəsbkarlar Zaqafqaziya şəhərlərində // 1983-cü ildə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 1983, aprel.- Bakı, 1984.- s. 59-61.

8. Azərbaycanda sənaye proletariatının yaranmasında kəsbkarlığın rolu (Cənubi Azərbaycandan) // Azərbaycanda inqilabi hərəkatın inkişafında fəhlə təşkilatlarının rolu.- Bakı, 1984.- s. 42-52.

9. Zaqafqaziyada kapitalizmin genezisi və inkişafında kəsbkarlığın rolu // Azərbaycanda kapitalizmin genezisi və fəhlə sinfinin formalaşması məsələləri.- Bakı, 1985.- s. 78-87.

10. 1905-1907-ci illər inqilabı ərəfəsində Zaqafqaziyada kəsbkarların iqtisadi vəziyyəti // Azərbaycan birinci rus inqilabı illərində.- Bakı, 1986.- s. 86-93.

11. Azərbaycanın şimal və cənubu arasında əhalinin hərəkətinin öyrənilməsinin bəzi məsələləri (1828-ci il – XX əsrin əvvəlləri) // 1981-1985-ci illərdə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr olunmuş elmi konfransın materialları.- Bakı, 1986.- s. 76.

12. Azərbaycanın kənd məskənlərinin tipologiyası məsələsinə dair // Azərbaycanın aqrar quruluşu.- Bakı, 1988.- s. 84-91.

13. Azərbaycan demoqrafiyası // Ədəbiyyat və incəsənət q.- 1988, 3 iyun (№23) (E.Əlibəyovla birgə).

14. Tariximizi necə öyrənirik? // Azərbaycan gəncləri.- 1988, 14 iyun.

15. Inqilabi hökumətin ilk addımları və müasir dövr // Bakı q.- 1988, 22 iyul.

16. Кто восполнит моральный урон // Молодежь Азербайджана.- 1988, 20 октября.

17. Изучение населенных пунктов по программе «Сборника материалов для описание местностей и племен Кавказа» // II Всесоюзная конф. по историческому краеведению. Тезисы докл. и сообщений.- Пенза, 1989.- с. 84-85.

18. АГУ: история создание и начало деятельности (Совм. с А.Аскеровым) // Молодежь Азербайджана.- 1989, 11 февраля.

19. АГУ-70: Десятилетие поисков и первых удач. (Совм. с А.Аскеровым) // Молодежь Азербайджана.- 1989, 30 марта.

20. ЭВМ и история (Совм. с А.Аскеровым) // Молодежь Азербайджана.- 1989, 11 мая.

21. Universitet necə yarandı? (Ə.Əsgərovla birlikdə) // Azərbaycan gəncləri.- 1989, 18 may.

22. Hər kəs yüz il yaşamasa … və ya Azərbaycanda uzunömürlülüyün problemləri // Kommunist.- 1989, 24 iyun.

23. АГУ-70: Новый университет, новые трудности (1934-1941).  (Совм. с А.Аскеровым) // Молодежь Азербайджана.- 1989, 6 июля

24. Əhali artımı haqqında (E.Əlibəyovla birgə) // Səhər.- 1989, 24 noyabr.

25. «Студенчество… является самой отзывчивой частью интеллигенции». (Совм. с А.Аскеровым) // Молодежь Азербайджана.- 1989, 25 ноября, 28 ноября..

26. Qarabağın salnaməsi («Qarabağnamələr» haqqında) // Kitablar aləmində.- 1990, №1.- s. 9-11

27. Azərbaycan Demokratik Respublikası // Kitablar aləmində.- 1990, №2.- s. 2-4.

28. Azərbaycanın bölüşdürülməsi (Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri haqqında) // Kitablar aləmində.- 1990, №3.- s. 20-29.

29. 1917-1920-ci illərdə Zaqafqaziyada demoqrafik vəziyyət // Azərbaycan tarixinin problemləri (elmi-nəzəri konfransın tezisləri).- Sumqayıt, 1990.- s. 23-24.

30. Rusiyada 1861-ci il kəndli islahatı (Ixtisas kursunun proqramı).- Bakı, 1990.

31. Azərbaycanın şifahi tarixi: vəziyyəti və inkişafı (E.Əlibəyovla birgə) // Ədəbiyyat və incəsənət q.- 1990, 23 mart (№10)

32. Gülüstan müqaviləsi (Prof. S.Əliyarovla birgə) // Vətən səsi q.- 1990, 18 aprel.

33. Многопартийность в Азербайджане: формирование, основные этапы развития. (Совм. с А.Аскеровым) // Молодежь Азербайджана.- 1990, 26 апреля; 28 апреля; 1 мая.

34. Türkmənçay müqaviləsi (Prof. S.Əliyarovla birgə) // Vətən səsi q.- 1990, 30 may.

35. Tarixi tədqiqatlarda kəmiyyət metodlarının tətbiqi təcrübəsi və Azərbaycan tarixi problemləri // Kovalçenko I.D. və b. Elektron hesablama maşınlarından istifadə etməklə tarixi mənbələrin öyrənilməsinin müasir metodları.- Bakı, 1991.- s. 100-105.

36. Январские события 1990 г. в Баку в свете устных источников // Проблемы устной истории в СССР (Материалы второй научной конф. в г. Кирове. 14-15 мая 1991 г.).- Киров, 1991.- с. 70-73 (Совм. Э.Алибековым и З.Усубовым).

37. Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət (1920-1941-ci illər) // Kitablar aləmində.- 1991, №1-2.- s. 84-86.

38. Cənubi Azərbaycan əhalisi XIX-XX əsrlərdə // Azərbaycan tarixi problemləri üzrə gənc tədqiqatçıların I respublika elmi konfransının məruzələri. I hissə.- Bakı, 1991.- s. 71-73.

39. Uğurlu yol (gənc tarixçilər haqqında) // Tarix q.- 1991, 23 fevral.

40. Azərbaycan Demokratik Respublikası // Hikmət q.- 1991, 28 may (№8).

41. Şimali Azərbaycan şəhərlərinin tarixi haqqında // Elm, 1991, 19 oktyabr (№39-40).

42. Tariximizin şərhi // Ədəbiyyat və incəsənət q.- 1991, 25 oktyabr (№43).

43. Azərbaycan tarixi (ümumi təsvir).- Bakı, 1992.

44. Ön söz və şərhlər // Zeynaloğlu C.Müxtəsər Azərbaycan tarixi (elmi-publisistik və tarixi kitab).- Bakı, 1992.

45. Azərbaycanda partiya çoxluğu // Oğuz eli.- 1992, 19 mart (№10)

46. Ermənilərin Qarabağa köçürülməsi // Abidə q.- 1992, 30 aprel.

47. Azərbaycan tarixinin dövrləşdirilməsinə dair // Tarix q.- 1992, may (№7).

48. «Qafqaz XX-XXI əsrlərin ayrıcında» (1992-ci il 18-19 may Mahaçqala konfransı haqqında) // Elm.- 1992, may (№10).

49. Kürdlər və «kürd milli muxtariyyəti» məsələsi haqqında // Tarix.- 1992, iyun (№8).

50. Vətənə qayıdan kitab // Kəndin səsi.- 1992, 15 avqust (№5).

51. Azərbaycan xanlıqların ləğv edilməsi və onun Rusiya ilə Iran arasında bölüşdürülməsi nəticəsində dövlət müstəqilliyini itirməsindən istiqlaliyyət uğrunda mübarizəyədək olan dövrdə (XVIII-XIX yüzilliklərin qovşağı – 1917, oktyabr). Proqram // Tarix q.- 1993, 13 fevral (№2).

52.  Azərbaycan xanlıqları (III fəsil). Rusiyanın Şimali Azərbaycanı işğalı. Azərbaycanın bölüşdürülməsi. Xanlıqlar dövrünün başa çatması (XVIII əsrin sonu – 1828-ci il) (IV fəsil) // Azərbaycan tarixi. 9-cu sinif üçün dərslik.- Bakı, 1995.- s. 83-171.

53. Şimali Azərbaycanda çarizmin müstəmləkəçilik siyasəti (I fəsil, § 1 və § 3 prof. T.Vəliyevlə birgə). XIX yüzilin birinci yarısında mədəniyyət (prof. T.Vəliyevlə birgə) // Azərbaycan tarixi. 10-cu sinif üçün dərslik.- Bakı, 1996.- s. 5-34, 43-60.

54. Azərbaycan xanlıqları. Dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizə (XV bölüm). Rusiyanın Quzey xanlıqları işğal etməsi (XVI bölüm prof. S.Əliyarlı ilə birgə) // Azərbaycan tarixi. Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər.- Bakı, 1996.- s. 508-570; 570-625.

55. Azərbaycan əhalisi haqqında ədəbiyyat. Biblioqrafik göstərici.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab palatası, 1997.- 368 s.

56. Türk xalqları XVI – XX yüzilliklərdə: say dinamikası (Çar Rusiyası və Sovetlər Ittifaqı üzrə).- Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab palatası, 1997.- 52 s.

57. XIX –XX yüzilliklərdə Azərbaycanın Güneyi və Quzeyi arasında əhalinin miqrasiyası // Araz. Ict.-siyasi, elmi-nəzəri, ədəbi-bədii dərgi.- 1997, yanvar-mart. №1 (2).- s. 44-47.

58. Atatürkçülüyün yeni bağımsız türk cümhuriyyetleri için ehemiyyeti // Üçüncü uluslararası Atatürk sempozyumu.- 3-6 ekim, 1995. Gazi Mağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyeti. 2 cildde.- Ankara, 1998.- cilt I.- s. 155-161.

59. Azərbaycan tarixi 3 hissədə. II hissə. Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: dövrlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəllər.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 480 s.

60. 1920-ci ilin ortalarında Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi-mənəvi vəziyyəti (əxlaqi statistika əsasında) // Qafqazda sovet totalitarizmi (20-30-cu illər).- Bakı, 1998.- s. 138-140.

61. Старение населения Азербайджанской республики: история изучения, современные тенденции и перспективы // Демографические и социально-экономические аспекты старения населения (Вторые Валентеевские чтения). В 2 кн. Кн. 2.- М., 1999.- с. 123-128.

62. Azərbaycan tarixi proqramı. Ali məktəblər üçün.- Bakı: Diplomat, 1999.- 70 s.

63. Kameral təsvirlər Şimali Azərbaycanın əhali tarixi və tarixi demoqrafiyasına dair qaynaq kimi // Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2000, №4.- s. 45-62.

64. Azərbaycan demoqrafiyası: meydana gəlməsinin əsas mərhələləri // BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.- Bakı, 2000

65. Ermənilərin Azərbaycanda və Osmanlı imperiyasındakı türk genosidi tarixinin öyrənilməsi: metodoloji problemlər // Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri.- Bakı, 2000.- s. 266-275.

66. Şuşa niyə Dağlıq Qarabağın paytaxtına çevrilmədi? // Təhsil q.- 2000, 21-30 iyun (№11 (150).

67. Şuşa 150 il əvvəl // Təhsil q.- 2000, 26-31 iyul (№12 (151).

68. Demoqrafiya: Ensiklopedik lüğət. Üç cilddə. I cild.- Bakı: Bakı Universitetinin nəşr., 2001.- 412 s.

69. Azərbaycanın ictimai-siyasi hərəkat tarixinin öyrənilməsinə elmə zidd və qeyri-professional münasibət // Tarix və onun problemləri.- 2001, №1.- s.176-188.

70. Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlar – 2000-ci il) proqramı. Ali məktəblər üçün. (Prof. Q.M.Bayramov və b. ilə birgə).- Bakı, 2001.- 77 s.

71. Qərəz, yoxsa həqiqət? // Kriminal, 2001, 13-19 oktyabr.

72. Dağlıq Qarabağ: anlayışı və ərazisi haqqında (tarix və müasirlik) // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezisləri.- Bakı, 2002.- s.103-105.

73. Ilk Ümumazərbaycan elm mərkəzi və 1937-ci il repressiyası // Azərbaycan: XX əsrdən XXI əsrə («XX əsrin və «ikinci minilliyin» tarixi» mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları).- Bakı, 2002.- s. 116-119.

74. Əhali tarixi və tarixi demoqrafiyanın predmetinə dair // Azərbaycan iqtisadiyyatı: problemlər, perspektivlər («Azərbaycan iqtisadiyyatı dirçəliş yolunda» mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları).- Bakı, 2002.- s. 243-245.

75. Azərbaycan dövlətçiliyində ADR dövrü: ənənə və yeniliklər // Ülfət q.- 2002.- 24 may (№16)

76. Azərbaycan tarixi: 3 hissədə. II hissə. Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: dövrlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəllər. Əlavələr və dəyişikliklər edilmiş ikinci nəşri.- Bakı: Gənclik, 2003.- 380 s.

77. Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlar – 2003-cü il) proqramı. Ali məktəblər üçün. (Prof. Q.M.Bayramov və b. ilə birgə) Ikinci nəşri.- Bakı, 2003.- 71 s.

78. Dünya azərbaycanlılarının öyrənilməsi: struktur yanaşma // Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (Elmi-nəzəri toplu). I buraxılış.- Bakı, 2003.- s. 7-11.

79. Açılmamış səhifələrin həqiqətləri (A.Paşayevin tərtib etdiyi sənədlər toplusu və kitabı haqqında rəy) // yenə orada.- s. 145-149

80. Qərbi Azərbaycanın «ensiklopediyası» (I.Məmmədovun iki kitabı haqqında rəy) // yenə orada.- s. 150-154.

81. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində əhalinin say dinamikası və etnik tərkibinə dair/. // Qarabağ: dünən, bu gün və sabah. 2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları.- Bakı, 2003.- s. 127-130.

82. 07.00.02 – Vətən tarixi ixtisası üzrə namizədlik minimum imtahanlarının proqramı (Q.M.Bayramov, S.Onullahi, I.X.Zeynalovla birgə).- Bakı, 2003.

83. Gəncə xanlığı: tarixi və tarixçisi (E.Babayevin «Gəncə xanlığının tarixindən». Bakı, 2003 kitabı (rus dilində) üzərində düşüncələr) // Yeni Azərbaycan q.- 2003, 24 dekabr.

84. Azərbaycan tarixi: 3 hissədə. I hissə. Elmi-nəzəri və praktik problemləri.- Bakı: Bakı Universiteti nəşr., 2004.- 234 s.

85. Azərbaycan tarixi: 3 hissədə. II hissə. Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: dövrlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəllər. Üçüncü nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti nəşr., 2004.- 380 s.

86. Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi tarixi və qaynaqları (qədim zamanlardan müasir dövrədək).- Bakı: Elm, 2004.- 974 s.

87. Qurban Bayramov. Biblioqrafiya. «Ön söz əvəzi»nin müəllifi və tərtibçisi.- Bakı, 2004

88. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının (2004-2008-ci illər) demoqrafik aspektlərinə dair // Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (Elmi-nəzəri toplu). II bur.- Bakı, 2004.- s. 45-50.

89. Azərbaycan demoqrafiyasında mühüm hadisə // yenə orada.- s. 167-174.

90. Əhali sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığa dair // Sosial və elmi-texniki tərəqqinin optimallaşdırılması problemləri.- Bakı, 2004.- s. 116-119.

91. Qarabağ Rusiya imperiyası tərkibində // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları.- Bakı, 2004.- s. 118-121.

92. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: ərazi və əhali // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. Iki cilddə. Birinci cild.- Bakı, 2004.- s. 11-16

93. Ağasıyev Qazıməmməd // yenə orada.- s. 102.

94. Ağayev B. // yenə orada.- s. 102-103.

95. Arxiv işi // yenə orada.- s. 125.

96. «Azadistan» // yenə orada.- s. 132-135.

97. Azərbaycan dəmir yolu // yenə orada.- s. 138-139.

98. Azərbaycan-Ermənistan sazişi, 1919, 23 noyabr // yenə orada.- s. 142.

99. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəmzləri // yenə orada.- s. 158-160.

100. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tanınması // yenə orada.- s. 163.

101. Azərbaycan – Iran müqavilələri // yenə orada.- s. 164-165.

102. Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun // yenə orada.- s. 182.

103. Azərbaycan və Bakı şəhərinin bütün əhalisinə, 1920, 28 aprel // yenə orada.- s. 190.

104. Bakı şəhəri // yenə orada.- s. 193-196.

105. Bakı Xalq Təsərrüfat Şurası // yenə orada.- s. 219.

106. Bakı kommunası // yenə orada.- s. 223.

107. Bakı qəzası // yenə orada.- s. 223-224.

108. Bakı quberniyası // yenə orada.- s. 224-226.

109. Batum vilayəti // yenə orada.- s. 248-249.

110. Borçalı qəzası // yenə orada.- s. 261-262.

111. Burjuaziya // yenə orada.- s. 268-269.

112. Cavad qəzası // yenə orada.- s. 274-277.

113. Cavanşir qəzası // yenə orada.- s. 277-278.

114. Cəbrayıl qəzası // yenə orada.- s. 278-279.

115. Dağıstan vilayəti // yenə orada.- s. 295-296.

116. De-fakto // yenə orada.- s. 302.

117. De-yure // yenə orada.- s. 382.

118. Deportasiya // yenə orada.- s. 304; həmçinin bax: Naxçıvan Ensiklopediyası (sonra NE). cc. 1-2. 1-ci cild.- Naxçıvan, 2005.- s. 129.

119. Dərbənd // yenə orada.- s. 304.

120. «Документы по русской политике в Закавказье» // yenə orada.- с. 308-309.

121. Dövləti tanıma // yenə orada.- s. 313.

122. Dubrovski N.A. // yenə orada.- s. 313.

123. «Erməni vilayəti» // yenə orada.- s. 316-317; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 144-145.

124. Ermənistan-Gürcüstan müharibəsi (1918) // yenə orada.- s. 317-318.

125. Erməni-Türkiyə müharibəsi, 1920 // yenə orada.- s. 318.

126. Ermənistanın ərazi iddiaları // yenə orada.- s. 318.

127. Əfəndiyev S.M. // yenə orada.- s. 324.

128. Ərəş qəzası // yenə orada.- s. 370.

129. Fəhlələr // yenə orada.- s. 378-379.

130. Gəncə şəhəri // yenə orada.- s. 384-387.

131. Gəncə qəzası // yenə orada.- s. 388-391.

132. Gəncə quberniyası // yenə orada.- s. 391-394.

133. Göyçay qəzası // yenə orada.- s. 398-400.

134. Göyçə mahalı // yenə orada.- s. 400; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 211-212.

135. Gülüstan müqaviləsi // yenə orada.- s. 401-402; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 214-215.

136. Gümrü // yenə orada.- s. 401; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 216.

137. Gümrü müqaviləsi // yenə orada.- s. 401-402; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 216-217

138. «Övlad borcu». Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətilə // Azərbaycan q.- 2004, 4 yanvar.

139. Dövlət arxivləri. Nə bilirik? // Yeni Azərbaycan q.- 2004, 5 fevral.

140. Qədim türk diyarı – Naxçıvan // Xalq qəzeti.- 2004, 2, 3 mart.

141. Bir əsrdə xalqımıza qarşı dörd soyqırım // Xalq qəzeti.- 2004, 31 mart.

142. Yolayrıcı: Müasir Azərbaycan tarixini kim yazmalıdır? (Dəyirmi stol) // 525-ci qəzet.- 2004, 27 noyabr.

142-.SSRİ- nin dağılması ərəfəsində Azərbaycan gənclərinin sosial- demoqrafik vəziyyəti və müstəqillik dövründə əsas tendensiyaları// Həmkarlar İttifaqı və gənclər. Bakı, 2004, s.36-38

143. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər. Garabagh: Real history,facts, documentsBakı-Baku:Təhsil, 2005.- 380 s. (Prof. Y.Mahmudovla birgə).

143-Alarlar: Gündoğandan başlayan yol. Bakı: Adiloğlu nəşr., 2005, 244 s. (Akad. T.Bünyadov ilə birgə)

144. Qarabağ tarixi: qədim zamanlardan müasir dövrədək. (Prof. Y.Mahmudovla birgə) // Qarabağ: suallar və faktlar.- Bakı: Qismət, 2005.- s. 1-52.

145. Kürəkçay müqaviləsi: əsas müddəaları, həyata keçirilməsi və ləğvinin nəticələrinə dair // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 4-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları.- Bakı, 2005.- s. 223-229.

146. Кюрекчайский договор: об основных положениях, претворении в жизнь и последствиях упразднения // Гарабаг: Кюрекчайский договор – 200.- Баку, 2005.- с. 145-152.

147. Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası fənni üzrə proqram.- Bakı, 2005.-     27 s.

148. Xalq Daxili Işlər Komissarlığı // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. Ensiklopediyası. Iki cilddə. Ikinci cild.- Bakı, 2005.- s. 9.

149. Xalq Əkinçilik komissarlığı // yenə orada.- s. 10.

150. Xalq Hərbi dəniz komissarlığı // yenə orada.- s. 10.

151. Xalq Xarici Işlər Komissarlığı // yenə orada.- s. 10-11.

152. Xalq komissarlığı // yenə orada.- s. 11.

153. Xalq Maarif Komissarlığı // yenə orada.- s. 10.

154. Xalq Poçt - teleqraf, yol, su nəqliyyatı komissarlığı // yenə orada.- s. 14.

155. Xəzər hərbi donanması // yenə orada.- s. 21-22.

156. Ictimai təşkilatların Icraiyyə komitəsi // yenə orada.- s. 35.

157. Ikihakimiyyətlilik // yenə orada.- s. 36.

158. Ingilislər Bakıda // yenə orada.- s.39-40.

159. Inqilab Komitəsi // yenə orada.- s. 43.

160. Inzibati – ərazi bölgüsü // yenə orada.- s. 43-44.

161. Iranda rus qoşunları // yenə orada.- s. 45-46.

162. İrəvan şəhəri // yenə orada.- s. 47-51; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 264-266.

163. İrəvan qəzası // yenə orada.- s. 51-52; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 268-269.

164. İrəvan quberniyası // yenə orada.- s. 52-55; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 269-272.

165. İrəvanın ermənilərə güzəşt edilməsi haqqında // yenə orada.- s. 56-57; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 274-275.

166. «Kaspi» q.- (S.Əliqızı ilə birgə) // yenə orada.- s. 76-77.

167. Kəndlilər // yenə orada.- s. 80-81.

168. Kiçik Nazirlər Şurası // yenə orada.- s. 85.

169. Kornilov qiyamı // yenə orada.- s. 84.

170. Qafqaz cəbhəsi (çar Rusiyası) //  yenə orada.- s. 99-100.

171. Qafqaz Diyar Komitəsi // yenə orada.- s. 100.

172. Qafqaz ordusu // yenə orada.- s. 114.

173. Qarabağ // yenə orada.- s. 116-126.

174. Qarabağ general – qubernatorluğu // yenə orada.- s. 128-130.

175. Qarayazı // yenə orada.- s. 134-135.

176. Qars müqaviləsi // yenə orada.- s. 136-137; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 321-323.

177. Qars vilayəti // yenə orada.- s. 137-138; həmçinin bax: NE., 1-ci cild.- s. 323-325.

178. Qatır Məmməd // yenə orada.- s. 142.

179. Qazax qəzası // yenə orada.- s. 143-144.

180. Qəza // yenə orada.- s. 150.

181. Qəza idarəsi // yenə orada.- s. 150.

182. Qolçamaqlar // yenə orada.- s. 151.

183. Quba qəzası // yenə orada.- s. 154.

184. Quberniya // yenə orada.- s. 156.

185. Quberniya idarə sistemi // yenə orada.- s. 156.

186. Qurban bayramı // yenə orada.- s. 157.

187. Lənkəran qəzası // yenə orada.- s. 163-164.

188. Maliyyə –iqtisad komitəsi // yenə orada.- s. 173.

189. Memorandum, Azərbaycan Respublikası hökumətinin üzvü, Osmanlı imperiyası, Ermənistan və Gürcüstan hökumətləri yanında fövqəladə nazir – səfir Ə.M.Topçubaşovun Antanta dövlətlərinin Istanbuldakı fəxri nümayəndəliyinə təqdim etdiyi memorandum // yenə orada.- s. 181-182.

190. Metrika kitabları // yenə orada.- s. 182.

191. Məmurlar // yenə orada.- s. 193-194.

192. Məşixət idarəsi // yenə orada.- s. 195.

193. Moskva müqaviləsi // yenə orada.- s. 206-207; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 46-48.

194. Muğanın suvarma sistemi // yenə orada.- s. 209.

195. Müəssisələr məclisi, Rusiyada // yenə orada.- s. 214-215.

196. Mühacirət // yenə orada.- s. 216

197. Mülkədarlar // yenə orada.- s. 221.

198. Müvəqqəti hökumət // yenə orada.- s. 238-239.

199. Naxçıvan şəhəri // yenə orada.- s. 242-246; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 89-91.

200. Naxçıvan qəzası // yenə orada.- s. 248-250.

201. Nobel qardaşları şirkəti // yenə orada.- s. 267-268.

202. Novruz bayramı // yenə orada.- s. 269.

203. Nuxa qəzası // yenə orada.- s. 269-270.

204. Panislamizm // yenə orada.- s. 282.

205. Pantürkizm // yenə orada.- s. 282

206. Pişnamazzadə Məhəmməd // yenə orada.- s. 289-290.

207. Rus milli  şurası // yenə orada.- s. 306-307.

208. Rusiya Dövlət Dumaları // yenə orada.- s. 307-309.

209. Rusiya xalqlarının hüquq bəyannaməsi // yenə orada.- s. 309.

210. Rusiya Kommunist (bolşevik) partiyası // yenə orada.- s.309-310.

211. RSFSR-lə Azərbaycan arasında hərbi – iqtisadi müqavilə (1920) // yenə orada.- s. 315-316.

212. Rusiya və Zaqafqaziya qanunlarının müvəqqəti saxlanması // yenə orada.- s. 316.

213. Rusiyanın və Şərqin bütün müsəlman zəhmətkeşlərinə // yenə orada.- s. 316-317.

214. Sentrokaspi // yenə orada.- s. 327.

215. Sentrokaspi diktaturası // yenə orada.- s. 327-328.

216. Senzura // yenə orada.- s. 329.

217. Sereteli I.G. // yenə orada.- s.328-329.

218. Sığnaq qəzası // yenə orada.- s. 337-338.

219. Smilqa T.T. // yenə orada.- s. 344.

220. Sovetlər // yenə orada.- s. 348.

221. Sürməli qəzası // yenə orada.- s. 359.

222. Şamaxı qəzası // yenə orada.- s.364.

223. Şamxor qəzası // yenə orada.- s. 366-367.

224. Şəhər özünüidarəsi // yenə orada.- s. 369.

225. Şərur – Dərələyəz qəzası // yenə orada.- s. 374-377; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 309-310.

226. Şuşa ş. // yenə orada.- s. 383-385.

227. Şuşa qəzası // yenə orada.- s. 385-386.

228. Təbəə, Azərbaycan təbəəliyi haqqında qərar // yenə orada.- s. 344.

229. Tiflis şəhəri // yenə orada.- s. 397.

230. Tiflis qəzası // yenə orada.- s. 397-398.

231. Tiflis quberniyası // yenə orada.- s. 398-399.

232. Titullar // yenə orada.- s. 399.

233. Türkçülük // yenə orada.- s. 411.

234. «Türkiyə Ermənistanı haqqında dekret» // yenə orada.- s. 411-412; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 334-335.

235. Türkmənçay müqaviləsi // yenə orada.- s. 412-413; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 335-336.

236. Ufa direktoriyası // yenə orada.- s. 414.

237. Ultimatum // yenə orada.- s. 414.

238. Ümumrusiya Müəssisələr Məclisi // yenə orada.- s. 419.

239. Üşr // yenə orada.- s. 421.

240. Vətəndaşlıq, Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun // yenə orada.- s. 428.

241. Yelizavetpol // yenə orada.- s. 436.

242. Yelizavetpol quberniyası // yenə orada.- s. 436.

243. Yeni Bayazed qəzası // yenə orada.- s. 436.

244. Zakaspi hökuməti // yenə orada.- s. 444.

245. Zaqafqaziya // yenə orada.- s. 444; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 362-363.

246. ZDFR // yenə orada.- s.445.

247. Zaqatala quberniyası // yenə orada.- s. 451-452.

248. Zəhmətkeş və istismar olunan xalqın hüquq bəyannaməsi // yenə orada.- s. 456-457.

249. Zəngəzur // yenə orada.- s. 457-458.

250. Zəngəzur qəzası // yenə orada.- s. 459-460; həmçinin bax: NE., 2-ci cild.- s. 370.

251. Ziyalılar // yenə orada.- s. 466-468.

252 Azərbaycanda tarixin tədrisi hansı səviyyədədir // 525-ci qəzet.- 2005, 12 yanvar.

253. Yolayrıcı: Azərbaycan tarixi necə yazılmalıdır? Dəyirmi stol // 525-ci qəzet.- 2005, 15 yanvar.

254. «Space»in, yoxsa tarixçi tənqidçinin çatışmayan cəhətləri? (M. Ələkbərzadə birgə) // Ədalət q.- 2005, 12 may

255. Azərbaycanın 200 illik Kürəkçay yarası // 525-ci qəzet.- 2005, 13 may.

256. Türkmənçay – 1828. Tarixi xronika.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 188 s.

257.Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi tarixi və qaynaqları (qədim zamanlardan müasir dövrədək). Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı.- Bakı, 2006, -47 s.

258. Diplomatiya lüğəti. Bakı, 2006

259. Azərbaycan ermənişünaslığı: xüsusiyyətləri, tarixi və dövrün tələblərinə dair // Qarabağ dünən, bu gün və sabah 5-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları.- Bakı, 2006.- s. 115-122.

260. Gədəbəy: qısa tarixi məlumat // İlham Əliyev Gədəbəydə.- Bakı, 2006.- s. 82-87.

261. Şəmkir: qısa tarixi məlumat // İlham Əliyev Şəmkirdə.- Bakı, 2006.- s. 90-103.

262. Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlar – 2003-cü il). Proqram. (Ali məktəblər üçün). Üçüncü nəşri.- Bakı, 2006.- 61 s.

263. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər (azərb. və ərəb dillərində). Bakı: Təhsil,2006.-380 s. (Y. Mahmudovla birgə)

264.Şəmkir rayonu: tarixi keçmişi və bu günü// Şəmkir... Bakı, 2006

265. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Seminar və təcrübə məşğələləri üçün müntəxabat. Dərs vəsaiti. Bakı, 2007, s.277-286

266. Azərbaycan əhalisini öyrənən mərkəzlərə dair (XIX-XX əsrlər) // AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Əsərləri 21/2007, s.153-163

267. Azərbaycan tarixində demoqrafiya problemləri (ümumiləşdirilmiş əsərlər  və dərsliklər üzrə) // Tarix və onun problemləri, 2007, Əlavə, №3, s.32-35

268. T.R.Maltusun və K.Marksın əhali nəzəriyyəsi: müqayisə və yenidən mənalandırma // Tarix və onun problemləri, 2007, №1

269. İtirilmiş nəzəriyyənin fəsadları: Ətalət və çaşqınlıq ərəfəsində (Azərbaycan tarixi və nəzəriyyə problemi) // Tarixin metodoloji və aktual problemləri. Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans. Tezislər. Bakı, 2007, s.53-57

270. Qərbi Azərbaycan – Ermənistan (indiki) tarixşünaslığı və ümumi Azərbaycan tarixində əksi // Əliyev F., Həsənov U. İrəvan xanlığı. Bakı, 2007, s.5-24

271. Şəmkir bölgəsi 1727-ci ildə (Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri üzrə) // Şəmkir: arxeoloji irsi, tarixi və memarlıq abidələri. Birinci respublika elmi-praktik konfransı, 28-29 noyabr 2007-ci il. Bakı, 2007, s.86-87

272. Ermənistanın Azərbaycana əsassız ərazi iddiaları: “Dağlıq Qarabağ dosyesi” (antitarix və tarix) // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 6-cı elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 2007, s.155-159

273. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər. Garabagh: Real history, facts, documents. Bakı-Baku: Tahsil, 2007, 380

274. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər. Garabagh: Reale Geschichte, Tatsachen, Documente. Bakı-Baku: Tahsil, 2007, 380 (Y.Mahmudovla birgə)

275. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər. Гарабаг: Реальная история, факты, документы. Bakı-Баку: Təhsil, 2007, 380 s. (Y.Mahmudovla birgə)

276. Ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsinə dair (Çar Rusiyasının karantin – gömrük sənədlərindən) // Azərbaycan gömrüyü tarixi: ənənələr və müasirlik. Bakı, 2007, s.113-135 (Y.M.Mahmudov, A.Ə.Paşayevlə birgə)

277. Naxçıvan: tarixi və abidələri. (azərb. və ingilis dillərində) Bakı: Təhsil, 2007, 216 s. (Y.M.Mahmudovla birgə)

278. Şəmkir bölgəsi 1727-ci ildə (Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri üzrə) // Şəmkir: arxeoloji irsi, tarixi və memarlıq abidələri. Birinci respublika elmi-praktik konfransı. Materiallar, 28-29 noyabr 2007. Bakı, 2008, s.353-359

279. К вопросу об автономизации Нагорного Карабаха: уроки истории // Кавказ и Глобализация. Журнал социально-политических и экономических исследований. Швеция, 2008, т.2, вып.2, с.160-172

280. On autonomy for Naqorno-Karabakh: lessons of history //  The   Caucasus and Qlobalization. Journal of Sosial, Political and Economic Studies. Sweden, 2008, vol.2, issue 2, p.140-151

281. Кавказ в системе межгосударственных договоров: К 180-летию Туркменчайского трактата 1828 года // Кавказ и Глобализация. Журнал социально-политических и экономических исследований. 2008, т.2, вып.4, с.159-167

282. The Caucasus in the system of international relations: the Turkmenchay treaty was signed 180 years ago // The Caucasus and Globalization, 2008, Vol.2, issue 4, p.140-148

283. Şuşa: şəhərin gerçək tarixi // Avalov E. Şuşa – qrafika. Bakı, 2008, s.8-13

284. Shusha: the true history of a City // Avalov E. Shusha-etchinas. 2008, p.8-13

285. Шуша: реальная история города // Авалов Э. Шуша – графика. Баку, 2008, с.8-13

286. Terror və demoqrafiya // Qarabağ: dünən, bu gün və sabah. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyinə həsr olunmuş 7-ci elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 2008, s.167-169

287. История Азербайджана (С древнейших времен до 70-х гг. XIX в.). Баку, 2008, Гл.XV, с.486-543. Гл.XVI, с.544-587 (в соавт. С.Алиярлы).

288. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər.....2008, fransızca

289. Azərbaycan tarixi. Dərslik. Bakı, 2009. XV, XVI (S.Əliyarlı ilə) fəsillər

290. Müasir türk xalqları: tərkibi və coğrafi yerləşməsi (tarixi baxış) // Türk eli j. 2009, №4, s.23-25

291. Численная динамика и этнический состав населения в НКАО // Карабах: вчера, сегодня и завтра. ч.I. Баку, 2009, с.82-85 (2003 г., перев. с азерб.)

292. Dynamics of population and ethnic composition of Daglyq Garabagh Autonomous Republic // Garabagh: yesterday, today and tomorrow. I volume. Baku, 2009, p.103-106 (2003 y., trans. from azerb. lanq.)

293. Курекчайский договор: об основных положениях, о результатах претворения в жизнь и ликвидации // Карабах: Вчера, сегодня и завтра. II ч. Баку, 2009, с.95-103 (2005 г., перев. с азерб.)

294. Kurekchay agreement: basic clauses, implementation and termination of the agreement // Garabagh: yesterday, today and tomorrow. Baku, 2009, p.127-134 (2005 y., trans. from azerb. lanq.)

295. Миграция населения между Россией и Ираном в XIX – начале ХХ веков (политико-правовые вопросы) // Кавказ и Глобализация. 2009, т.3, вып.2-3, с.210-219

296. The political and legal aspects of migration between Russia and Iran (19 th – early 20 the centuries) // The Caucasus and Globalization. Journal of social political and Economic Studies. Vol.3.issue 2-3, 2009, p.185-192

297. Azərbaycanın penitensiar (həbsxana) sisteminin tarixindən // BDU-nin 90 illik yubileyi münasibətilə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2009 s.46-51

298. Azərbaycan tarixinə sivilizasion baxış // BDU-nin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları (Humanitar elmlər). 30-31 oktyabr 2009-cu il. Bakı, 2009 s.25-27

299. Məsayel və moşkəlat-e moselmenam-e Qafğaz gər ğərn-e nuzdəh və əvayel-e ğərn əst // Abstract of articels. The İnternational Conference of Caucasia Through History. Tabriz, 2009, p.144

300. 19 yüzilin başında ermenilerin Kuzey Azerbaycana göç ettirilmeleri // Türk dış politikası. Uluslararası III Türk Dış Politikası Sempozyumu Tebliğleri.Nisan, 2009. Ankara, 2009, s.153-160

301. Qarabağ (Azərbaycan): fraqmentar baxışlardan milli konsepsiyaya keçmək zərurəti haqqında // Qarabağ: dünən, bu gün və sabah. 8-ci elmi-əməli konfransın materialları.Qarabağ general- qubernatorluğunun 90 illiyinə həsr olunur. Bakı, 2009, s. 146-147

302. Tarixşünaslıq işığında (Y.Mahmudovun 70 illiyi münasibəti ilə) .....

303. Ermənistanın Qars müqaviləsini tanıyacağı inandırıcı deyil (Müsahibə)// Bizim yol, 2009, 29 aprel

304. Bizə kimliyimizi göstərən tarix şüuru// İrfan, 2009, №35, s. 10 -14

305. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər. Bakı: Təhsil, 2009, 144 s. (Y.M.Mahmudovla birgə)

306. Azərbaycan: beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi. Dövlətlərarası müqavilələr və digər xarici siyasət aktları. Dörd cilddə. I c. 1639-1828. Bakı, 2009 (Y.M.Mahmudovla birgə)

307. Cümhuriyyet döneminde Azerbaycanın yüzölçümü ve demoqrafik durumu (1918-1920) // Büyük Devletler Kıskacında Bağımsız Azerbaycan (1918-1920). İstanbul, 2010, s.282-287

308. İpək yolu üzərində Odlar Yurdu: Avstriyadan baxış // Türk eli, 2010, iyun, №7, s.54-57

309. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi: tarixi oçerk // Muradov V. Azərbaycan xalçaları: Qarabağ qrupu. Bakı, 2010, s.13-21

310. The Garabagh region of Azerbaijan: A Historical Sketch // Muradov V. Azerbaijan carpets: Garabagh group. Baku, 2010, p.39-47

311. Карабахская зона Азербайджана: исторический очерк // Мурадов В. Азербайджанские ковры. Карабахская группа. Баку, 2010, с.39-48

312. Qarabağın tarixi // Azərbaycan xalçaları. Qarabağ qrupu. Bakı, 2011, s.3-11 (ingilis, fransız, alman, rus, ərəb dillərində).

313. A history of Azerbaijan: from the Furthest past to the Present Day: 1. The Pre-State Period, or Primitiva Society // Visions of Azerbaijan. 2010, March-april, p.46-51

314. First state unions. The state of Manna. The Scythian kingdom // Visions of Azerbaijan, 2010, may-june, p.58-64

315. A History of Azerbaijan: from Furthest Past to the Present Day. Azerbaijani lands as part of the Median and Ahamani empires. Azerbaijan in the tims of Alexander the Great Cearty 6th centry – 320 s. BC) // Visions of Azerbaijan. 2010, september – october, p.58-62

316. Great Tragedy – Deportation of Azerbaijan is from Armenia // Visions of Azerbaijan. 2010, November-december, p.58-61

317. Ордубади М.С. Кровавые годы. История армяно-мусульманской войны на Кавказе в 1905-1906 годах / Предисловие: Тале Гейдаров; Комм. и индекс: Талех Багиев, Керим Шукюров. СПб.: Академия исследования Культуры, 2010, 200 с.

318. Qafqazda “erməni məsələsi”. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç cilddə. 1724-1914. Birinci cild. 1724-1904. Bakı: Elm, 2010, ХХ+ 716 s. (Tərtibçi müəlliflər: T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov).

319. Qafqazda “erməni məsələsi” Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç cilddə 1724-1914. İkinci cild. 1905-1906. Bakı: Elm, 2010, VIII+616 s. (Tərtibçi müəlliflər: T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov).

320. Qafqazda “erməni məsələsi” Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç cilddə: 1724-1914. üçüncü cild: 1906-1914. Bakı: Elm, 2010, VIII+ 348 s. (Tərtibçi müəlliflər: T.Heydərov, N.Bağıyev, K.Şükürov).

321. Azərbaycan tarixi. Ali məktəblər üçün mühazirələr kursu. II hissə (XIX-XXI əsrin əvvəli). Bakı: Bakı Universiteti nəşr., 2010, s.5-80 (S.Əliyarlı ilə).

322. Ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi // “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 9-cu elmi-əməli konfransının materialları. Bakı, 2010, s.130-136

323. Qarabağ tarixi: qədim zamanlardan müasir dövrədək // Qarabağ: suallar və faktlar. Ankara, 2010 (Y.M.Mahmudovla birgə)

324. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında müsahibə // Yeni Azərbaycan qəzeti, 2010, 28 may

325. Bunyadaov Z. Why Sumqayıt? A situational analysis. Komment. Dr.Karim Shukurov// Visions of Azerbaijan. 2010,march-april, p. 58-63

326. «Армянский вопрос» на Кавказе. По материалам российских архивов и изданий. 1724-1914: в 3-х т. т.1. 1724-1904 / Сост. и коммент. Гейдаров Т.К., Багиев Т.Р., Шукюров К.К. СПб.: Академия исследования культуры, 2011, XVIII+713 с.: карта

 327. «Армянский вопрос» на Кавказе. По материалам российских архивов и изданий. 1724-1914. в 3 т. т. 2. 1905-1906 / Сост. и коммент. Гейдаров Т.К., Багиев Т.Р., Шукюров К.К. СПб.: Академия исследования культуры, 2011. VIII+614 c.

328. «Армянский вопрос» на Кавказе. По материалам российских архивов и изданий. 1724-1914: в 3 т. Том 3: 1906-1914 / Сост. Гейдаров Т.К., Багиев Т.Р., Шукюров К.К. СПб.: Академия исследования культуры, 2011,VIII+345 с.

329. The armenian question in the Caucasus. Russian archive doсuments and publications. Vol 1. 1724-1904. London. İtaha Press, 2011, 716 p. (Research, comp., comment)

330. The armenian question in the Caucasus. Russian archive documents and publications. Vol.2. 1905-1906. London: İtaha Press, 2011, 617 p. (Research, comp., comment).

331. The armenian question in the Caucasus. Russian archive doсuments and publications. Vol 3. 1906-1914. London. İtaha Press, 2011, 346 p. (Research, comp., comment)

332. Qafqaz türkləri XVIII-XX əsrin sonlarında (etnodemoqrafik baxış) // Türk dünyası: dünəni və bu günü. Beynəlxalq elmi konfrans. Tezislər. 23-24 may 2011-ci il. Bakı, 2011, s.356-358

333. Azerbaijan divided: History and Cansequences // Visions of Azerbaijan. 2011, january – february, p.56-58

334. Azerbaijani jeews: a historical ethnic phenomenon // Visions of Azerbaijan. 2011, may-june, p.44-47

335. Atropatena-Albania 4th centry BCE – 7th centy CE // Visions of Azerbaijan. 2011, march-april, p.46-49

336. Stalins repression: cause and effect// Visions of Azerbaijan. 2011, July- auqust, p.50-54

337. The demoqraphy of independense (1991- 2011)// Visions of Azerbaijan. 2011, september-october, p.24-26

338. Dağlıq Qarabağın (Azərbaycan) tarixi: retrospektiv təhlil (tezislər) // “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 10-cu elmi-əməli konfransının materialları. Bakı, 2011. s. 123-125

339. “1990- cı il 20 yanvar – dövrümüzün ən böyük milli- azadlıq hərəkatlarından birinin tarixidir”. Müsahibə// Yeni Azərbaycan qəzeti, 2011, 20 yanvar

340. Years of  bloud. A history of the Armenian – Muslim Clashes in the Caucasus, 1905-1906. Published by İthaca Press. London, 2011, Kerim Shukurov (footnotes and İndex).

341. Şirvan (Şamaxı): Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətində// Azərbaycan xalçaları. Şirvan qrupu. Bakı, 2011, s. 2-14 (Eyni zamanda ingilis, fransız, alman, rus, ərəb dillərində) Y.Mahmudovla birgə

342. Azərbaycanın İrəvan bölgəsi: Tarixi oçerk// Muradov V. Azərbaycan xalçaları. İrəvan qrupu. Bakı: Elm, 2011, s. 9-36 Y. Mahmudovla birgə

343. Azərbaycanın İrəvan bölgəsi: Tarixi oçerk// Muradov V. Azərbaycan xalçaları. İrəvan qrupu. Bakı: Elm, 2011, s. 2-36 Y. Mahmudovla birgə ( Eyni zamanda ingilis, fransız, alman,rus, ərəb dillərində)

344. Qarabağın tarixi// Azərbaycan xalçaları. Qarabağ qrupu. Bakı:Elm, 2011, s.3-11. Y. Mahmudovla birgə ( Eyni zamanda ingilis, fransız, alman,rus, ərəb  dillərində

345. Türkmənçay müqaviləsi// Respublika qəz., 2012, 10 fevral

346. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan şəhərləri əhalisinin sayının müəyyən edilməsi təcrübəsindən//Antik və orta əsrlər Azərbaycan şəhərləri. Bakı,2012, s.397-401

347. Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində inzibati- ərazi bölgüsü və əhalisi// “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 11-ci elmi-əməli konfransının materialları. Bakı, 2012,s.80-82

348. Bakı- Abşeron bölgəsinin tarixindən// Azərbaycan xalçaları Bakı qrupu.Bakı,2012, s.2-19 (Y.Mahmudovla birgə)

349. Azərbaycanın Quba bölgəsi (Tarixi oçerk)//Azərbaycan xalçaları Quba qrupu. Baki,2012,s.2-15(Y.Mahmudovla birgə)

350. Azərbaycanın Gəncə bölgəsi:Tarixi oçerk// Azərbaycan xalçaları Gəncə qrupu. Bakı,2012, s.2-21 (Y.Mahmudovla birgə)

351. Tarixi Azərbaycanın Qazax- Borçalı bölgəsi//Azərbaycan xalçaları Qazax- Borçalı qrupu. Bakı, 2012,s.2-27 (Y.Mahmudovla birgə)

352. Naxçıvan tarixindən səhifələr// Azərbaycan xalçaları Naxçıvan qrupu. Bakı, 2012, s.2-24 (Y.Mahmudov və İ.Hacıyevlə birgə)

353. Yadda saxla, Əməl et, Öyrən. Qurani- Kərim məali əsasında. Bakı, 2012. III bölmə, s.201-448 (Aydın Əlizadə və Abbas Qurbanovla birgə)

354. Fərhad Mirzənin “Səfərnamə”si haqqında// Fərhad Mirzə Qacar. Səfərnamə. Bakı,2012, s. 3-9

355. Azərbaycan SSR-in 1941-45-ci illər müharibəsində demoqrafik itkisinə dair//Azərbaycanın II Dünya müharibəsində və Qafqazda Holokostun önlənməsində rolu. Beynəlxalq simpozium. 2012, 17-19 0ktyabr. Bakı:Elm,2013, s.23-27

356. Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam (Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti). Bakı, 2013 (mətnin müəllifi)

357. Cənubi Azərbaycan XIX-XX əsrin əvvəllərində// Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın  materialları. Bakı, 2013

358. Qərbi Azərbaycan tarixi (ümumi baxış)// “Qarabağ dünən, bu gün və sabah”  12-ci elmi-əməli konfransının materialları. Bakı,2013, s.110-117

359. Birinci Dünya müharibəsinin Qafqaz cəbhəsi: Rusiyada və regionda hakimiyyət dəyişikliklərinin təsiri və dağılmasına dair//Tarixin qaranlıq səhifələri, keçmişin ibrət dərsləri və gələcəyə çağırış. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 23-24 may 2014-cü il. Bakı, 2014, S.281-287

360. Azərbaycan Cümhuriyyətinin Qarabağ general-qubernatorluğu: ərazisi, əhalisi və torpaqlarının sonrakı taleyinə dair (1919-1929-cu illər) // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı, 2014,S.129-135

361. О топонимических и картографических аспектах переселения армян на Кавказ// Вестник НАНА, 2015, т.12, №1, С.35-42 (В соавт.)

362. Şair və hakim Hüseyn xan Müştaq: tarixi mənzumə və əsərlərdən səhnəyə//Vaqif Aslan. Hüseyn xan Müştaq. Bakı, 2015, S.5-14

363. Naxçıvanın demoqrafiya tarixi (1920-ci illərdən müasir dövrədək)//”Tarixi ipək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri” Beynəlxalq İpək yolu konfransı. 16-17 oktyabr 2015-ci il. Naxçıvan, 2015, S.49

364. Azərbaycan toponimikası tarixindən//Mirmahmudova M. Azərbaycan ərazisində Azərbaycan mənşəli oykonimlər və onların erməniləşdirilməsi siyasəti.Bakı, 2015, S.5-9

365. Шукюров К.К. Из истории топонимики Азербайджана//Мирмахмудова С. Азербайджанские ойконимы в Армении и политика их арменизации. Баку,2015, С.4-6

366. Şükürov K.K. Azerbaycan toponimi bilim tarihine bir bakış//Ermenistan coğrafiyasında Azerbaycan kökenli oykonimler ve onların ermenileştirilmesi politikaları. İstanbul, 2015, S.7-12

367. XIX. Yüzilin Sonları-XX. Yüzilin Başlanğıcında Kafkasya Nüfusunun Konfessional Yapısı (Rusiya imparatorluğu İstatistiklerine göre)//Yeni Türkiye. Tyemmuz. Aralık. Yıl 21. Sayı 71. S.418-423

368. “Azərbaycanda erməni qörğınları və deportasiyaları” haqqında baxışların tənqidi təhlili”//Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920)” mövzusuna həsr olunmuş II Beynəlxalaq elmi konfransın materialları. AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər. Xüsusi buraxılış. 2015, № 52-55, S.72-74

369. “Azərbaycanda erməni qörğınları və deportasiyaları” haqqında baxışların tənqidi təhlili”// Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı, 2015,S.135-138

370. Dünya qadın tarixçiliyi: şəxsiyyət və əfsanə (Sara Aşurbəyli haqqında söz)//Bakı tarixinin ensiklopediyası: Sara Aşurbəyli-110 il. Bakı, 2016, S.8-12

371. Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Şərqi Anadolunun demoqrafiyasına dair// Elmi Əsərlər. “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920)” mövzusuna həsr olunmuş III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxlılış. 56,57,58/2015. S.530-534

372. Birinci Dünya müharibəsi dövründə Cənubi Qafqazda (Zaqafqaziyada) demoqrafik vəziyyət// Azərb. MEA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər ser. 2016, №2, S.95-101

373. Rusiya imperiyasının müsəlmanları: Regional idarəetmə təsisatlarına dair (Zaqafqaziya Müsəlmanları Dini İdarəsi üzrə)//Naxçıvan Universiteti. Əsərləri. 2016, №1 (2), S.209-219

374. Rusya İmparatorluğunun Orta Anadoluyla ilgili Stratejik Planları (XIX yüzil-XX yüzilliyin ilk çereyi). Sentral Anatolia in stratejical plan of Russian empire (at the begining of XIX-XX centeries)//Bozok Universitesi Uluslararası Bozok sempozyumu. 5-7 mayıs 2016 y. Bildiri özetleri. Yozqat, 2016, S. 236-237

375. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində təhsil məsələləri//Ə. və O.Tahirzadə. Azərbyacan Cümhuriyyəti tələbələri. Bakı, 2016, S.IX-XXI.

376. Alban (Qafqaz) kilsəsinin ləğvi-1836: Bu necə olmuşdur?//APA İnformasiya Agentliyinin saytı.

377. Alban (Qafqaz) kilsəsinin ləğvi-1836: Bu necə olmuşdur?// Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı, 2016,S.103-129

378. Azərbaycanlılar: Demoqrafik vəziyyəti və hakim siyasətə dair (F.Ə.Əliyevanın “Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi (1920-1930-cu illər)” kitabı haqqında)// F.Ə.Əliyeva. Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi (1920-1930-cu illər). Bakı, 2016, S.3-7

379. Akademik Bartoldun səhvi və Stalin mifi,  yaxud Azərbaycan və azərbaycanlılar haqqında// APA

380. Azerbaycan Cümhuriyeti ile Türkiye Cümhuriyeti arasında nüfus göçü: Yasal temelleri ve dinamiği// I.Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve gelecek perspektifi çalıştayı. Tebliğler. 24-25 Mayıs 2012, Ankara. Ankara, 2016, S.73-79

381. The Confessional Composition of the Caucasian Peoples in the Late 19th-Early 20th Centturies (Based on the Statistics of the Russian Empire)// Relıqıons in the Caucasus. A collection of essays and articles. Baku,2016, p. 203-211

382. Fərhad Mirzənin “Səfərnaməsi”: yol xəritəsi, sosial-coğrafi və siyasi qeydləri (1875-1876-cı illər)// Fərhad Mirzə Qacar. Səfərnamə. Bakı:Elm və təhsil, 2017, S.3-11

383. Rusiya Xəzərdə:Gülüstan müqaviləsindən imperiyanın dağılmasınadək (1813-1917-ci illər) // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı, 2017,S.107-115

384. Azərbaycanlılar XX əsrdə: tarixi demoqrafik vəziyyətinə dair//XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımı. IV Beynəlxalq elmi konfrans. Elmi əsərlər, 2017, №64,65,66

385. Rusiya və Qafqaz: çar hakimiyyətinin rəsmi xronologiyası üzrə (qədim zamanlar-XX əsrin əvvəlləri)//Qafqazşünasların I forumu. 17-18 aprel 2017, Bakı. Elmi məruzələr. 1-ci kitab. Bakı, 2017, s.67-72

386. Rusyanın Siyasətində “Türkiye Ermenistanı” Meselesi: Oluşumu, Kuruluş Çalışmaları ve İflası//Türk-ermeni ilişkilerinin bölgesel politikalara etkisi (19.yüzyıldan günümüze) Uluslarası sempozyumu. Bildiriler. 12-14 may/ Bitlis. Ankara, 2017, S. 459-470

387. Историческая демография// Азербайджанцы. Сер.”Народы и культуры”. М.: Наука, 2017, с. 47-54

388. Ön söz//Kafkasyada “ermeni meselesi”.1895-1912. Osmanlı arşiv belgeleri. İstanbul:TEAS Press, 2018, s.XIII-XIX

389. Ön söz//Birinci Dünya savaşı ve Azerbaycan. Osmanlı arşiv belgeleri. İstanbul:TEAS Press, 2018, s.XIII-XVIII

390. Ön söz//Azerbaycan Cumhuriyyeti. 1918-1920. Osmanlı arşiv belgeleri. İstanbul:TEAS Press, 2018, s.XIII-XX 

391. Ön söz// Azerbaycan Cumhuriyyeti Osmanlı basınında. 1918-1920. İstanbul:TEAS Press, 2018, s.XXIII-XXIX

392. Azərbaycanalıların ermənilerin törətdikləri soyqırımlarına qarşı müqavimət hərəkatı: problemləri və dərsləri. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 17-ci elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 2018, s. 142-151

393. Azərbaycanlılar sovet deportasiya siyasətində: tarixi və xüsusiyyətləri// Qafqazda deportasiyalar. Respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 29 noyabr 2018-ci il. Bakı, 2018, s.139-140

394. Qafqazın inzibati-ərazi bölgüsdü, yeni siyasi struklaşması və əhalisi (1917-1918-ci illər)//Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr. Beynəlxalq elmi konfrans. 23-24 may 2018-ci il, Bakı. Elmi məruzələr. 1-ci kitab. Bakı, 2019, s. 295-300

395. Azərbaycan tarixini dəyişən 13 hadisə// Lent.az; 1905.az

396. Şah İsmayıl Xətai: Ğazilər deyən şah mənəm (Azərbaycanın siyasi tarixinə dair nadir bir epizod)// Yazıçı. “Oğuz eli” qəzetinin ayrıca buraxılışı. Şah İsmayıl Xətai.2018, noyabr. №2(171), s.27-28

397. Rusiya imperiyasının Zaqafqaziya geopolitik regionu: formalaşdırılması və Azərbaycan torpaqlarına dair siyasəti//Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 18-ci elmi-əməli konfransının materialları. Bakı, 2019, s. 156-164

398. Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan dövləti necə yaradıldı (Tarixi, nəticələri və Azərbaycan dövlətinin müasir baxışı)//Xalq qəzeti, 23 aprel 2019-cu il, s. 8

399. Xalqa xidmət nümunəsi//Tanıdığımız və tanımadığımız Yaqub Mahmudov (AMEA-nın həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, Dövlət Mükafatı Laureatı Yaqub Mahmudovun anadan olmasının 80 illiyiniə həsr olunur). Bakı, 2019, s.121-127

400. Azərbaycan tarixi: bölüşdürülmədən müasir dövrədək (Bəzi metodoloji problemlər və onların həllinə dair)//Yeni Türkiye. Temmuz-Ağustos. Yıl 2019. Sayı 108. S.163-166

401. Azərbaycanda terrorun tarixi və xüsusiyyətləri// Qafqazda terror. Respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 28 noyabr 2019-cu il. AMEA Qafqazşünaslıq institutunun nəşri. Bakı, 2019, s. 86-87

402. Azərbaycanın tarixi turizmi və perspektivləri// Turizm və qonaqpərvərlik. Beynəlxalq jurnal. İl 8, №3, 209, s. 103-117

403. Азербайджан в системе международных отношений. 1648-1991. Документы и материалы. Баку: Элм, 2020, 736 с.

404. Dərbənd: Rusiya işğalları və “Dağıstanlaşdırılması” tarixindən// Yazıçı. “Oğuz eli” qəzetinin ayrıca buraxılışı. Dərbənd yazarları.2020, yanvar. №1(176), s.29-30

Tərcümələr

405. Kovalçenko İ.D., Boradkin l.i., Rəfizadə İ.R. Elektron hesablama maşınlarından istifadə etməklə tarixi mənbələrin öyrənilməsinin müasir metodları.- Bakı, 1991 (tərcümə).

406. Türkmənçay müqaviləsi (tərcümə və şərhlər)// Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar.- Bakı, 1989.- s. 277-286

Paylaş: