AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

QASIMOV XEYİRBƏY SABİR OĞLU

QASIMOV XEYİRBƏY SABİR OĞLU

AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsi, aparıcı elmi işçi, tarix üzrə elmlər doktoru.

 Tarix üzrə elmlər doktoru Xeyirbəy Sabir oğlu Qasımov 1960-cı ilin fevral ayının 21-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

O, 1967-1977-ci illərdə Suraxanı rayonunun Qara-Çuxur qəsəbəsindəki 146 və 104 saylı orta ümumtəhsil məktəblərində təhsil almış, 1977-1981-ci illərdə Bakı Tikinti Materialları Kombinatında çalışmışdır. X.S.Qasımov 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universitetinin) tarix fakültəsinə (əyani şöbə, Azərbaycan bölməsi) daxil olmuş, 1986-cı ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Xeyirbəy Qasımov 1986-1988-ci illərdə təyinatla Cəlilabad rayonunun Privolnoye kəndindəki 2 saylı orta ümumtəhsil məktəbində tarix və ictimaiyyat müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.

X.S.Qasımov 1988-1991-ci illərdə Azərbaycan SSR EA-nın (AMEA-nın) A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əyani aspiranturasında təhsil almış, 1991-ci ilin may ayında tarix elmləri namizədi (tarix üzrə fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsini almaq üçün “XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti” mövzusunda dissertasiyanı müdafiə etmişdir.

O, 1991-ci ilin dekabr ayından indiyədək AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsində çalışır. Xeyirbəy Qasımov 2013-cü ilin noyabr ayında tarix üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün “Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti (təkamülünün başlıca mərhələləri və cəhətləri)” mövzusunda dissertasiyanı müdafiə etmiş, 2015-ci ilin iyul ayında tarix üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

27 illik elmi fəaliyyəti dövründə onun 3 monoqrafiyası, 140-dan artıq elmi məqaləsi nəşr edilmişdir. X.S.Qasımov bu illər ərzində Azərbaycan Respublikasında, Rusiya Federasiyasında, İran İslam Respublikasında, Macarıstan Respublikasında, Qırğızıstan Respublikasında keçirilmiş elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmiş, AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda bir neçə kollektiv əsərin nəşrə hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir.

Əsərləri

Tədqiqat işi:

 1. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti (təkamülünün başlıca mərhələləri və cəhətləri): tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. Dis-nın avtoreferatı: 5503.02 / AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: 2013. – 35 s.
 2. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti (təkamülünün başlıca mərhələləri və cəhətləri): tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02 / AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: 2013. – 320 s.

Kitablar

 1. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti /Azərbaycan EA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu /Red. Oqtay Əfəndiyev. – Bakı: Aspoliqraf, 2008. - 448 s.

***

 1. Большие амбиции малого этноса / Тельман Айдемиров. – Баку: Нурлан, 2003. – 63 с.

Məqalələr

 1. 2003 - Səfəvilər dövründə din amili // Şərqin aktual problemləri. Tarix və müasirlik: Akademik Z.M.Bünyadovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. – Bakı: 2003. – s.38-40.
 2. 2004 - C.Xıdırovun “Şərqin tarixi abidələri” (Bakı, 2004) monoqrafiyasına rəy /T.Nəcəfli // Respublika. – 2004. – 1 dekabr. – s. 6.
 3. Qarabağ problemi: İmperiya siyasəti və Azərbaycanın tarixi gerçəklikləri /R.Niftəliyev // Qarabağ dünən, bu gün və sabah: III Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları (25-26 may 2004) – Bakı: 2004. – s. 286-291.
 4. “Ruhnamə”nin ruhuna dair bəzi mülahizələr /O.Ə.Əfəndiyev, T.H.Nəcəfli // Elm. – 2004. – 7 avqust.- s.5.
 5. 2006 - Azərbaycan mədəniyyəti və islam (Orta çağlar) // Şah İsmayıl Xətai: Elmi-praktiki konfransın materialları. – Bakı: 2006. – s. 55-58.
 6. Azərbaycan Renessansı (İntibahı) probleminə dair bəzi mülahizələr (Birinci məqalə) // Azərbaycan SSR EA Xəbərləri, TFH ser. – 2006. – № 7. – s.173-185.
 7. Azərbaycan Renessansı probleminə dair bəzi mülahizələr // Renessans. – 2006. – №3-4. – s. 44-49.
 8. Əbdülkərim Əlizadənin elmi yaradıcılığında Azərbaycan mədəniyyəti problemləri // Elm. – 2006. – 17 fevral (№3-4). – s.14.
 9. Həsənağa Ramazanlının “Eneolit – orta əsrlərdə Şimali Azərbaycanda fayans qabları mədəniyyəti” monoqrafiyası (Bakı:2006) haqqında rəy // H.Ramazanlı. Eneolit – orta əsrlərdə Şimali Azərbaycanda fayans qabları mədəniyyəti. – Bakı: 2006. – s. 99.
 10. Kiçik bir ölkənin böyük amalı Oqtay Əfəndiyevin əsərlərində // Elm. – 2006. – 18 mart (№7-8). – s. 9.
 11. M.Ə.Rəsulzadənin elmi-ədəbi irsində orta çağların Azərbaycan mədəniyyəti məsələləri (Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranmasının 505 illiyinə həsr olunmuş “Şah İsmayıl Xətai” III elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: 2006. – s.55-64.
 12. Minilliklərin arxasından boylanan şəhər // Dəmirqapı Dərbənd. (Beynəlxalq ictimai-siyasi qəzet) – 2006. – noyabr. – №01 (01). – s.1; 10.
 13. O.Ə.Əfəndiyevin həyat yoluna və elmi yaradıcılığına ümumi bir baxış // Renessans. – 2006. – № 3-4. – s. 89-93.
 14. 2007 - Azərbaycan. VII-XII əsrlərin ictimai-siyasi münasibətləri sistemində // Şah İsmayıl Xətai: VIII Elmi-praktiki konfransının materialları. – Bakı: 2007. s.40-46.
 15. O.Ə.Əfəndiyevin həyat yoluna və elmi yaradıcılığına ümumi bir baxış // Azərbaycan şərqşünaslığının banisi Oqtay Əfəndiyev – 80: Biblioqrafiya. – Bakı: Təhsil, 2007. – s.90-94.
 16. Obyektiv arxeoloji araşdırma nümunəsi // Elm. – 2007. –№ 8. – s. 11.
 17. Sara Aşurbəylinin elmi fəaliyyətinə dair // Şah İsmayıl Xətai: V Ümumrespublika konfransının materialları. – Bakı: 2007. – s.45-49.
 18. XVII əsrin Azərbaycan ictimai-iqtisadi, siyasi mühitinə ümumi baxış // Şah İsmayıl Xətai: IV Elmi-praktiki konfransının materialları. – Bakı: 2007. – s.82-84.
 19. 2008 - Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının və dövlətçilik tarixinin saxtalaşdırılması faktı /N.Musalı // Elm. – 2008. – 29 dekabr. – s.14-15.
 20. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın mədəni həyatı (Birinci məqalə) //Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranmasının 507 illiyinə həsr olunmuş “Şah İsmayıl Xətai”: IX elmi-praktiki konfransının materialları. – Bakı: 2008. – s.32-42.
 21. 2009 - Azərbaycanın Gədəbəy Bölgəsi orta əsrlərdə: ictimayi-iqtisadi və mədəni tarix /D.Əzimli // Elmi əsərlər /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. - 2009. – Cild 29. – s.36-41. –
 22. Dərbənddə beynəlxalq elmi konfrans /D.Əzimli, R.Niftəliyev // Elm. – 2009. – №21-22. – s.11.
 23. Özünəqayıdış həvəsi (Mahaçqalada beynəlxalq elmi konfrans haqqında mülahizələr) // Elm. – 2009. – 30 yanvar (№3-4). – s.14. – /D.Əzimli/.
 24. Sara Aşurbəylinin elmi fəaliyyətinə ümumi bir baxış // Elmi əsərlər /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. - 2009. – Cild 28. - s.79-84.
 25. Şəki Azərbaycanın mədəni mərkəzlərindən biri kimi ( XVI-XVIII əsrlər) //  Elmi əsərlər /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. – 2009.  – Cild 27. –  s. 74-81.
 26. 2010 - Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının və dövlətçilik tarixinin saxtalaşdırılması faktı /N.Musalı // Kimlik (Elmi-ictimai dərgi). – 2010. – №3. – s. 25-34.
 27. Azərbaycanın cənub-şərq bölgəsinin ictimai-iqtisadi həyatında Lənkaran şəhərinin rolu (XVI-XVII əsrlər) /D.Əzimli // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, № 4. – Bakı: 2010. – s. 172-179. 
 28. Azərbaycanın ictimai-iqtisadi, siyasi, dini-ideoloji mühitinə ümumi nəzər (XVI yüzillik) // Şah İsmayıl və müasirlik: Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. – Bakı:2010. – s. 55-61.
 29. 2011 - Lənkəran şəhəri XVI- XVII əsrlərdə /D.Əzimli // I Şah İsmayıl Xətai: Müasirlik və ənənə. Ümumrespublika elmi-praktik konfransinin materiallar (15 avgust 2011-ci).  Baki: MBM. – 2011. – s. 104-112.
 30.  Mahaçqalada keçirilmiş beynalxalq elmi-təcrübi konfransda/ R.Niftəliyev, D.Əzimli / Elm. – 2011. – 17 noyabr. – s. 14.
 31. Müstəqillik illərində Azərbaycanın orta əsr mədəniyyət tarixi problemlərinin tədqiqinə dair //Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi varisidir:  Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Elmi əsərlər /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. - 2011.-  Xüsusi buraxılış. Cild 38. – s. 35-40.
 32. 2012 - Azərbaycan dövlətçiliyi və M.Ə.Rəsulzadə /D.Əzimli / Qarapapaqlar (aylıq elmi-kütləvi dərgi). – 2012. – № 1(53). – s. 27-31.
 33. Dərbəndin mədəniyyət tarixindən  (V-XI əsrlər) // Antik irsi, tarixi və memarlığı: Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 27-28 oktyabr 2010-cu il Bakı şəhəri. – Bakı: 2012. – s. 430-436.
 34. Dərbənd şəhəri erkən orta əsrlərdə// Geostrategiya (aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal). – Bakı: 2012. – №2 (08). – s. 44-46.
 35. M. Ə. Rəsulzadə və Azərbaycan dövlətçiliyi/D.Əzimli // Azərbaycan Respublikası: Uğurlar və perspektivlər (16 noyabr 2011): Beynəlxalq elmi konfransın materialları. – Bakı: 2012. – s.  221-224.
 36. Azərbaycan mədəniyyəti XV əsrdə // Qaraqoyunlular-600. Qaraqoyunluların hərb sənəti tarixindən: Respublika elmi konfransıının materialları (Bakı, 27 oktyabr 2010-cu il). – Bakı: Azərbaycan Hərb tarixi muzeyi, 2013. – s. 74-97.
 37. 2013 - Azərbaycan və islam mədəniyyəti ( XV- XVII yüzyıllar) // Qarapapaqlar.  – Marneuli: 2013. – № 12(76). – s. 50-55.
 38. 2014 - Azərbaycan və islam mədəniyyəti (XV-XVII əsrlər) // Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal).  – Bakı: 2014. – № 1. – s. 285-290.
 39. Tarixi şəxsiyyətin tarixi: İstiqlal mübarizinin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş mükəmməl əsər /D.M.Əzimli // Vətəndaş həmrəyliyi. – 2014. – 18-24  aprel. – s. 6-7.
 40. 2015 - Xalqın tarixinə daha ciddi yanaşmanın örnəyi. Cəmil Həsənlinin yeni monoqrafiyasına dair bəzi qeydlər // Azadlıq. – 2015. – 22 iyun. – s.11; 23 iyun. – s.12.
 41. Şirvanda memarlığın inkişafına dair (XV-XVI əsrlər) // Şirvanşahlar sarayı: Tarix, həqiqətlər, mülahizələr: Elmi-praktik konfrans (tezislər toplusu). – Bakı: Elm və təhsil, 2015. – s. 43-45.
 42. Şirvanda memarlığın inkişafına dair (XV-XVI əsrlər) // Şirvanşahlar sarayı: Tarix, həqiqətlər, mülahizələr: Elmi-praktik konfrans (məqalələr toplusu). – Bakı: Elm və təhsil, 2015. – s. 220-224.
 43. Təbriz şəhərinin ticarət həyatından (XIII əsrin II yarısı - XIV əsr) // Geostrategiya (ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal). – 2015. – №  51(29). – s.64-66.
 44. 2016 - Azərbaycan elmi və ədəbiyyatı tarixindən (X-XI əsrlər) // AMEA Xəbərlər Məcmuəsi (elmi-ictimai jurnal). 3-cü cild. – Bakı: 2016. – №3. – s. 33-36.
 45. Azərbaycan Səfəvişunaslığında Oqtay Əfəndiyev mərhələsi // 525-cı qəzet. – 2016. – 7 iyun. – s. 6; 8 iyun. – s. 4.
 46. Azərbaycan Səfəvişunaslığında Oqtay Əfəndiyev mərhələsi // Kaspi. – 2016. – 18 oktyabr. – s. 15;  19 oktyabr. – s. 15.
 47. Dad yarımçıq əlindən: Daa bir tarixçi alim Fazil Mustafaya cavab verdi /Musavat. -2016. – 01 oktyabr.-musavat.com
 48. Əsrin daş yaddaşında mənim də sözüm qaldı // Məşədixanım Nemətin həyat və elmi yaradıcılığına həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans (məqalələr toplusu). – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – s. 96-98.
 49. Orta əsr Şirvan Abşeron memarlığının təkamülü İçərişəhərin timsalında /D.M.Əzimli // İçəri şəhər tarixdə-tarix İçəri şəhərdə: Elmi-praktik konfrans (tezislər toplusu). – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – s.14-16.
 50. Orta əsr Şirvan Abşeron memarlığının təkamülü İçərişəhərin timsalında / D.M.Əzimli // İçəri şəhər tarixdə-tarix İçəri şəhərdə. Elmi-praktik konfrans (məqalələr toplusu). – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – s.174-196.
 51. Sara Balabəy qızı Aşurbəyli-110 // Bakı tarixinin ensiklopediyası: Sara Aşurbəyli -110 il. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – s. 34-42.
 52.  Vətən tarixinin görkəmli tədqiqatçısı (Görkəmli tarixçi-alim Sara Aşurbəyli haqqında )// Azərbaycan. – 2016. – 06 fevral. –s.7.
 53. 2017 - Azərbaycan səfəvişünaslığında Oqtay Əfəndiyev mərhələsi // Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal). – Bakı: 2017. – №1. – s. 262-269.
 54. Azərbaycanın ictimai-iqtisadi, siyasi, mədəni və dini-ideoloji həyatına ümumi nəzər (XVI əsr) // Xətainin qılıncı və qələmi: Şah İsmayıl Səfəvinin anadan olmasının 530 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları (23 noyabr 2017). – Bakı: Elm və təhsil, 2017. – s.128-130.
 55. Osmanlı sarayında fəaliyyət göstərmiş bəzi Azərbaycan mədəniyyət xadimləri // Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları (12-14 oktyabr 2017-ci il, Bakı). – Bakı: Elektronik, 2017. – s.368-372.
 56. 2018 - Mədəniyyət tariximizlə bağlı dəyərli monoqrafiya // Elm. – 2018. – 23 noyabr (№21 (1212). – s. 5-6.
 57. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin irsində orta əsr Azərbaycan mədəniyyəti problemləri // IV Uluslararası Türk Kültür Coğrafiyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (tezislər toplusu) (27-30 haziran 2018, Bakü). – Bakı: 2018. – s.93.
 58.  2020 - Vətənpərvər tarixçinin yeni əsərinə dair bəzi mülahizələr // Ədalət. – 2020. – 22 yanvar. – s.7.

***

 1. Yusif Balasaqunlu və Azərbaycan mədəniyyəti // İnocte 2017. II İnternational New Tendencies Kongress in Ottoman Researches. September 12-14, 2017, Baku. Abstracts Book / Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihi Devrleri ve Münasibetleri. – Konya: 2017. – September. – s.112.
 2. Yusif Balasaqunlu və Azərbaycan mədəniyyəti // İNOCTE 2017. Sempozyum Bildirileri. – İstanbul: 2018. – s. 109-114.

***

 1. About spirit of “Ruh-nama” /O.Afandiev, T.Najaflı // Azerbaijan‘s & Azerbaijanis. – 2004. – №1-6. – p.85-88.
 2. A fact of the falsification of Azerbayijan‘s historical geography and statehood history/M.Musali // Azerbaijan‘s & Azerbaijanis. – 2008. – v.98. – №5-8. – p. 91-101.

***

 1. 2005 - Переломный этап в развитии азербайджанской культуры // Азербайджан и азербайджанцы. – 2005. – № 6. – с.167-173.
 2. Государство Сельджукидов и Азербайджан // Азербайджан и азербайджанцы. – 2007. – №1-4. – с.69-74.
 3. 2007 - Империя Селдьжукидов, государство Ширваншахов и атабеки Азербайджана // Şah İsmayıl Xətai. VI Ümumrespublika elmi-praktiki konfransının materialları. – Bakı:2007. – с.129-133.
 4. Место и роль Азербайджана в политической и этнокультурной истории Кавказа (Период средневековья) /Д.М.Азимли //Чеченцы в сообществе народов России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 420-летию установления добрососедских отношений между народами России и Чечни (г.Грозный, 18-20 декабря 2008 г.). Т.1. Назрань: Пилигрим, 2008. – 412 с. – с.291-296.
 5. 2009 - Азербайджан, мюридизм, Шамиль. Борьба народов Северо-восточного Кавказа 20-50 гг. XIX в. /Д.Азимли // Спорные вопросы и новые дискуссии: Материалы международной научно-практической конференции (18 ноября 2009 г.) – Дербент: 2009. – с.59-67/.
 6. Из истории торгово-экономических и культурных взаимосвязей Московского княжества и Азербайджана /Д.Азимли // Актуальные проблемы науки и практики. Сборник научных статей. 1 ч. – Кизляр: 2009. – с.59-62.
 7. Место и роль азербайджанского государства Сефевидов в системе этнокультурных связей и международных отношений XVI столетия /М.Агаларов // Современные процессы в российской социологии, экономике, исторической науке. Сборник научных статей научно-практической конференции с международным участием. (8, 9 декабря, 2009 г; г. Кизляр, Дагестан). – Кизляр: 2009. – с.36-44.
 8. Реальности XI-XII вв. и Азербайджан /Д.Азимли // Современные процессы в российской социологии, экономике, исторической науке: Сборник научных статей. – Кизляр: 2009. – с.44-46.
 9. 2010 - Из истории культурной жизни Дербента (Раннее средневековье) //Кавказ и мир. Международный научный журнал (Тбилиси). – 2010. – №8. – с. 249-253.
 10. Из истории культуры и торговли города Дербенд (средневековье) /Д.Азимли // Россия  и Кавказ: Прошлое и настоящее: Сборник научных статей II Международной научно-практической конференции (8-10 июня 2010 г. Кизляр, Республика Дагестан). – Кизляр: 2010. – с. 48-53.
 11. Истинный облик армянской пропаганды, армянского  зверства /Д. имли // Кавказ и Мир. Международный научный журнал (Тбилиси). – 2010. – № 9. -с. 155-158.
 12. Культура Азербайджана  в средние века и Дагестан // Россия и Кавказ: История и современность: Международная научная конференция (22 октября 2009 г. Махачкала). – Махачкала: Изд-во Наука ДНЦ, 2010. – с. 143-152.
 13. Культура Азербайджана в средние века и Дагестан // Кавказ и Мир. Международный научный журнал (Тбилиси). – 2010. – №7. – с.130-136.
 14. Культурная жизнь Азербайджана и Дагестана в Сефевидский период //  Материалы Международной научной конференции «Эндиреевский владетель Султан-Махмуд Тарковский в истории российско-кавказских взаимоотношений (вторая половина XVI- первая половина XVII вв.)», посвященной 460-летию Султан-Махмуда (18 ноября 2008 г. Махачкала). – Махачкала: РГЖТ, 2010. – с. 374-384.
 15. Место и роль азербайджанского государства Сефевидов в системе этнокультурных связей и международных отношений XVI века /М.Агаларов // Азербайджан и азербайджанцы. – 2010. – №1-2. – с.276-284.
 16. Труд “Мюридизм и Шамиль” М.Казем-бека как источник по истории народов Кавказа/Д.Азимли // Актуальные проблемы истории Кавказа: Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Р.М.Магомедова (г.Махачкала, 14-15 апреля 2010 г.). – Махачкала: Изд-во ДГУ, 2010. – с.254-256.
 17. Видный азербайджанский ученый Г.Н.Гусейнов – защитник освободительного движения народов Кавказа под руководством Шамиля // Azərbaycan-Dağıstan: qardaşlıq münasibətləri tarixi, müasirlik perspektivlər: Seyid Qurbanovun xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Elmi əsərlər /AMEA  Tarix İnstitutu. –  2010.-  Xüsusi buraxılış. Cild 33.–  s. 207-213.
 18. 2011 - Из истории дагестано-русских взаимоотношений (начало XVII века) Т.Х. Гасымова // Султан-Махмуд и его наследники в дагестанском историческом процессе (XVII-XVIII вв.). Материалы международной научной конференции (20 апреля 2011г. Москва). – Москва: Парнас, 2011. – 299-305.  
 19. Место и роль М.Казем-бека в истории востоковедения /Т.Х. Гасымова // Кавказ и Мир. Международный научный журнал (Тбилиси).  – 2011. – № 11.– с. 174-177.
 20. Некоторые соображения А.А.Бакиханова о геополитической и этнокультурной истории Кавказа /Т.Х. Гасымова // Азербайджан и азербайджанцы. – 2011. - № 1-2 (т. 109-110). –  с.108-113.
 21. Сельджукский период общетюркской истории и Азербайджан /Д.Азимли //Шаркшунoслар  Анжумани. 5-сон. – Тошкент: Тошкент давлат щаркшунослик институти, 2011. – с. 45-50.
 22. 2012 - Азербайджан и борьба народов Дагестана против русских захватчиков (до начала XVII  века) //Азербайджан и азербайджанцы. – №1-2 (111-112). – Баку: 2012. – с. 203-207.
 23. Место и роль азербайджанского города Дербенд в истории культуры Азербайджана и Дагестана (раннее средневековье) // Dərbənd şəhərinin tarixi: Azərbaycanvə Dağıstan xalqlarının qardaşlıq  və dostluq əlaqələrinin  parlaq səhifələri: Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Elmi əsərlər /AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu. - 2012.- Xüsusi buraxılış. Cild 40. – s. 106-117.
 24. О некоторых искажённых проблемах истории народов Кавказа XVIII  в. // Кавказ и Ближний Восток: от Каспийского похода Петра I до распада державы Надир-шаха: Материалы международной научной конференции, проведенной в рамках «Года Российской истории» (25 мая 2012 г. Махачкала). – Махачкала: 2012. – с. 93-98.
 25. О некоторых святынях Дагестана // Дагестан в истории Кавказа и России: Материалы международной научно-практической конференции.  25 ноября 2011 года, г. Махачкала /Д. Азимли //– Махачкала: АЛЕФ, 2012. –  с. 52-56.
 26. 2013 - Гюлистанский мирный договор и христианский мир /Д. Азимли // Интеграция народов Кавказа и России: Материалы международной научной конференции.  К  200-летию Гюлистан­ского договора 1813 г.   (15 мая 2013 г.). - Махачкала:  2013.- с. 105-115 .
 27. Дагестано-русские взаимоотношения в  XVI-XVII вв. и Азербайджан /Д. Азимли // Роль России в исторических судьбах народов Кавказа: Материалы международной научной конференции (26-27 февраля 2013 г. Махачкала). – Махачкала: АЛЕФ, 2013. – с. 95-99.
 28. Дагестано-русские взаимоотношения и Азербайджан (до начала  XVII века) // Единение народов Дагестана в борьбе против иноземных завоевателей: Материалы международной научной конференции, посвящённой 270-летию разгрома войск Надир-шаха в Дагестане. - Махачкала: 2013.- с. 105-113.
 29. Из истории культуры кыргызского народа (VI-XII  вв.) // Кыргызский Каганат в контексте средневековой государственности и культуры тюркских народов: Тезисы материалов II Международной научной конференции, посвященной 1170-летию образования Великого Кыргызского Каганата в Центральной Азии (Бишкек, 15-16 ноября 2013). - Бишкек: 2013, 166-168.
 30. 2014 - Некоторые соображения о Гюлистанском мирном договоре /Д. Азимли // XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri: Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Elmi əsərlər /AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- 2013. - Xüsusi buraxılış. Cild 44-45-46-47.- s.258-260.
 31. Азербайджан –Дагестан: Единство истории культуры (Средневековье) // Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Humanitar elmlər bölməsi. - Bakı: 2014. - №. - s. 158-164.
 32. О некоторых соображениях А.К.Бакиханова о геополитической и этнокультурной истории средневекового Кавказа  // Гiлея, Вестник, Выпуск 81 ( № 2).- Кiев: 2014. - с. 90-93.
 33. 2015 - А.А.Бакиханов и история народов Кавказа /Д.Азимли // Материалы международной научной конференции «Дербент в историческом процессе Кавказа и России», посвященной 2000-летию г. Дербента. - Махачкала: 2015, с. 116-124.
 34. Из истории семейно-брачных отношений народов Кавказа /Д.Азимли // Семья в традиционном и современном обществе: Проблемы адаптации: Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. Краснодар: КубГАУ, 2015, с. 243-252.
 35. Об исламских ценностях народов Дагестана /Д.Азимли // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы кавказоведения в XXI веке», посвященной 165-летию Ч.Э. Ахриева. -  Назрань: 2015, с. 51-52.
 36. 2017 - Видный азербайджанский учёный Гейдар Гусейнов /Д.Азимли // Образование, наука и культура Кавказа: Традиции и современность: Материалы международной научной конференции, посвящённой 25-летию образования Республики Ингушетия. - Назрань: ООО «Кеп», 2017.- с,98-100.
 37. О культуре Азербайджана XVI-XVII вв. /Д.Азимли // Четвёртые Всероссийские (с международным участием) чтения, посвящённые памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича:  Сборник статей. - Махачкала: Изд-во ДГУ, 2017.- с.76-79.
 38. 2018 - Конфессиональная политика в Азербайджане в период правления Газан-хана /Д.Азимли // Пятые Всеросcийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвящённые памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича: Сборник статей. -  Махачкала: 2018.- с. 254-263.
 39. Отражение исторической географии и этнокультурной истории народов средневекового Кавказа в сочинении «Гюлистани-Ирам» А.А.Бакиханова // Материалы I Международного Нахского научного конгресса (11-12 сентября 2018 г. Грозный). – Грозный: 2018. – с. 411-417.
 40. Религиозная ситуация в Азербайджане в конце XIII- начале XIV вв. /Д.Азимли // Материалы I Международного Нахского научного конгресса. 11-12 сентября 2018 года, г. Грозный.  – Грозный: 2018. – с. 418-423.
 41. Роль Ислама в политике Хулагуидских правителей /Д.Азимли // – История, археология, этнография Кавказа. Том 14. – Махачкала: 2018. – № 3. – с. 14-19.

***

 1. Azərbaycan mədəniyyətinin Yaxın və Orta Şərq mədəni sistemində mövqeyi və rolu // Beynəlxalq konfransa (oktyabr, 2009) təqdim olunmuş məruzələrin tezisləri. – Təbriz: 1388 (2009). – s.160. /Fars dilində/

***

 1. A hunok Azerbaydzsan törtёnetёben // “Macarıstan-Azərbaycan: Mədəniyyətlərin dialoqu”. IV Beynəlxalq elmi konfrans. 17-19 noyabr 2009-cu il. Xülasələr. – Budapeşt: 2009. – s.35-36 /Macar dilində/
 2. A hunok Azerbaydzsan törtenebelen // “Macarıstan və Azərbaycan: Mədəniyyətlərin dialoqu”. IV beynəlxalq elmi konfrans (məruzələr, məqalələr və xülasələr). 17-19 noyabr, 2009-cu il. II cild. – Budapeşt: 2010. – s. 191-199 /Macar dilində/
Paylaş: