AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

AĞASİYEV İKRAM KƏRİM OĞLU

AĞASİYEV İKRAM KƏRİM OĞLU

Tarix elmləri doktoru, professor, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun ”Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi” şöbəsinin müdiri.

Tarix elmləri doktoru, A professor A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun ”Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi” şöbəsinin müdiri Ağasiyev İkram Kərim oğlu 18 oktyabr 1963-cü ildə Şəki rayonunun Biləcik kəndində anadan olub. Volın Dövlət Universitetində (Lutsk,Ukrayna) ilk ali təhsilini alıb. 

17 dekabr 1999-cu ildə Krasnoyarsk Dövlət Pedaqoji Universitetinin Müdafiə Şurasında “Volın Quberniyasında alman koloniyaları (XVIII əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.  8 dekabr 2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Müdafiə Şurasında “Qafqazda alman koloniyalarının yaranması və onun regional xüsusiyyətləri (Şimali Qafqaz və Gürcüstanın nümunəsində)”. mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş və tarix elmləri üzrə doktor alimlik dərəcəsi almışdır. 

2008-ci ildə Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.

2009-cu ildə Almaniya Azərbaycan dostluq ənənələrinin inkişafında xidmətlərinə görə Alman - Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən Diplomla təltif edilmişdir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Azərbaycan Tarix Qurumu ictimai birliyinin iştirakı ilə 2013-cü il dekabrın 6-7-də Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində keçirdiyi “XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri”nə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransda iştirakına və maraqlı məruzə ilə çıxışına görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Y.M.Mahmudov, Azərbaycan Tarix Qurumu ictimai birliyinin sədri, tarix elmləri doktoru, professor T.Mustafazadə tərəfindən Təşəkkürnamə ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Tarix və Siyasi elmlər üzrə Ekspert Şurasının və Alman-Azərbaycan dostluq cəmiyyətinin üzvüdür. O həm də Rusiya almanları tarixinin tədqiqatçıları assossasiyasının və Azərbaycan Tarix Qurumu (Azərbaycan) üzvüdür. Bakı Biznes Universitetində 2003-cü ildən bu günə qədər "Azərbaycan tarixi", 2010-cu ildən isə "Kargüzarlıq və beynəlxalq yazışmalar" kursunu tədris edir.  

2005-2008-ci illərdə Bakı Biznes Universitetində "История Европы и Америки", 2007-2010-cı illərdə "Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər", 2003-2005-ci illərdə "Dövlətin struktur siyasəti", 2003-2005-ci illərdə "Структурная политика государства", 2003-2006-cı illərdə "Biznes etikası", 2005-2008-ci illərdə "Социальная психология", 2005-2009-cu illərdə "Sosiologiya", 2005-2006-cı illərdə "Sosial psixologiya", 2005-2008-cı illərdə "Politologiya və sosiologiya", 2005-2010-cı illərdə "Sahə (idarəetmə) psixologiyası və sosiologiyası", 2006-2009-cu illərdə "Beynəlxalq münasibətlər tarixi", 2011-cı ildən 2014-cü ilədək "Nitq mədəniyyəti", 2008-2009-cu illərdə isə Bakı Slavyan Universitetində "История международных отношений", "Международные отношения Украины" kurslarını tədris edib. 2016-cı ildən 2019-cu ilədək AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun "Dərbənd tarixi" bölməsinin  müdiri olub. 2019-cu il 4 dekabr tarixindən ”Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi” şöbəsinin müdiridir.  

Ən mühüm elmi əsərləri

Tədqiqat işi:

 1. Qafqazda Alman məskənlərinin yaranması və onun regional xüsusiyyətləri (Şimali Qafqaz və Gürcüstanın nümunəsində): tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 07.00.03 / AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. – Bakı: 2012.- 52 s.
 2. Qafqazda Alman məskənlərinin yaranması və onun regional xüsusiyyətləri (Şimali Qafqaz və Gürcüstanın nümunəsində): tarix e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03 /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. .. – Bakı: 2012.- 372 s.

Kitablar:

 1. Biznes etikası .Tədris proqramı. - Bakı:  Biznes Universiteti nəş-tı, 2004.- 20 s.
 2. Dövlətin struktur siyasəti.Tədris proqramı. - Bakı: Biznes Universiteti nəş-tı, 2004.-18 s.
 3. Sosial psixologiya.Tədris proqramı. - Bakı:  Biznes Universiteti nəş-tı, 2005.-, 31 s.
 4. Sosiologiya.  Tədris proqramı. -  Bakı:  Biznes Universiteti nəş-tı, 2005.-47  s.
 5. Politologiya və sosiologiya    Tədris proqramı. - Bakı: Biznes Universiteti nəş-tı, 2005.- 45 s.
 6. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. Tədris proqramı. - Bakı:Biznes Universiteti nəş-tı, 2006.- 90 s.
 7. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər. Tədris proqramı. - Bakı:  Biznes Universiteti nəş-tı,  2007.- 64s.
 8. Bakı Biznes Universiteti (1993-2008) 15 il. – Bakı: Biznes universiteti nəş-tı, 2008.- 288 s.
 9. XVIII əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində almanların Qafqazda məskunlaşması / Elmi red. İ.S.Bağırova; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu. - Bakı: Təhsil, 2009.- 304 s.
 10. Azərbaycan tarixi: Tədris proqramı. - Bakı: Biznes Universiteti nəş-tı, 2010.- 70 s.
 11. Sahə (idarəetmə) psixologiyası və sosiologiyası: Tədris proqramı. - Bakı: Biznes Universiteti nəş-tı, 2010.- 54 s.
 12. Kargüzarlıq və beynəlxalq yazışmalar: Tədris proqramı. - Bakı: Biznes Universiteti nəş-tı, 2010.-  25 s. 
 13.  Qafqazın alman əhalisi /Layihənin rəhb. Y.M.Mahmudov; elmi red. İ.S.Bagırova; rəyçilər. Ə. İ. Muxtarova, S. İ. Əliyev; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. -Bakı: Şərq – Qərb, 2010. -251 s.
 14.  Almanların Qafqazda məskunlaşması tarixindən /Elmi red. İ. S. Bağırov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- Bakı: 2012. – 327 s.
 15.  Qafqazın alman koloniyaları: ictimai-siyasi həyatı : 1860-1921 /Elmi red. M. B.Fətəliyev  /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti. – Bakı: 2012. – 318 s.
 16. Almanların Azərbaycan və Gürcüstanda məskunlaşması və onların yerli xalqlarla qarşılıqlı münasibətləri.Monoqrafiya. Azərbaycan – Gürcüstan münasibətləri tarixi  XVIII əsr – XX əsrin əvvəlləri /İ.Bağırova, Ş. Həmidova, S.Əliyeva, Ş.Rəhmanzadə və b. – Bakı: Şərq-Qərb, 2013.-  392 s.
 17. Azərbaycan tarixi. Tədris proqramı.- Bakı: Biznes Universitet, 2014.- 78 s.
 18. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti: Ali məktəblər üçün tədris proqramı. -Bakı: Biznes Universiteti nəş-tı, 2014.
 19. İşgüzar yazışmalar. Tədris proqramı.- Bakı: Biznes Universiteti nəş-tı, 2015.- 20s.
 20. Azərbaycan tarixi  (sxemlərdə, xəritələrdə, cədvəllərdə): Ali mək­təb­lər üçün dərs vəsaiti. – Bakı: Biznes Universiteti nəş-tı,  2015.- 288 s.
 21. Azərbaycan tarix: .Ali məktəblər üçün dərslik /Şirxan Səlimov.- Bakı: 2017.- 584 s.
 22. История Европы и Америки. Учебная программа Баку: Изд-во Университет Бизнеса, 2005.18 s.
 23. Социальная психология. Учебная программа. -  Баку: Изд-во Университет Бизнеса, 2005.- 44 s.
 24. Структурная политика государства.  Учебная программа. -Баку:Изд-во Университет Бизнеса, 2004.- 22 с.
 25. Из истории немецкой колонизации на Кавказе. LAP LAM­BERT Academic Publishing GmbH & Co.KG,  Saarbrucken (Germany). - 2011.- 204 s. 
 26. Немецкие колонии на Западной Украине. LAP LAM­BERT Aca­demic Publishing GmbH & Co.KG,, Saarbrucken (Germany). - 2011.- 250 s.    
 27. Немецкие колонии на Западной Украине.        - Баку: Изд-ство «Университет бизнеса», 2012.- 313 с.
 28. Азербайджанский язык и культура речи. Учебная программа.-Баку: Изд-во «Университет Бизнеса», 2014.-  22 с.
 29. История немецкой колонизации на  Волыни.Учебное пособие для высших учебных заведений. Издатель Олег Филюк. - Киев(Ukrayna): 2014. - 176 с.
 30. Истoрия немецкой колонизации на Кавказе.- Баку: Издательский дом  TEAS-press, 2016. (Отпечатано в Турции). - 292 c.

 

Məqalələr:

 1. 2006Cənubi Qafqaz xalqlarının alman kolonistləri ilə sosial-iqtisadi və mədəni əməkdaşlığının bəzi məsələləri // Аудит. – 2006. № 4. – s. 78-85.
 2. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan əhalisi ilə alman kolonistləri arasında etnik inteqrasiya və mədəni diffuziya problemləri // Almaniya–Azərbaycan ədəbi-mədəni və tarixi əlaqələri: Elmi konfransın məqalələr toplusu. – Bakı: 2006. – s. 23-27.
 3. 2007Birinci Dünya müharibəsi illərində Qafqaz almanlarının orduya yardımı və xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında // Аудит. – 2007. – №2. – s. 71-80.
 4. XIX əsrin birinci yarısında Qafqaz almanlarının dini baxışlarının onların sosial-iqtisadi həyatına təsiri // Аудит. – 2007. – № 3 – 4. – s. 61 – 68.
 5. 2008Cənubi Qafqaz alman kolonistlərinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti // Tarix və Gerçəklik /Azərbaycan Tarix Qurumu. – Bakı: 2008. – №2(4). – s. 59-68.
 6. Cənubi Qafqaz xalqlarının alman kolonistləri ilə sosial-iqtisadi və mədəni əməkdaşlığının bəzi məsələləri // Dirçəliş–XXI əsr. – 2008. №124-125. – s. 350-359.
 7. Erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın alman əhalisinə qarşı cinayətləri (1917–1918-ci illər) // Dirçəliş – XXI əsr. – 2008. – №128-129. – s. 100-109.
 8. 2009Almanların Cənubi Qafqaza köçməsi: sosial-iqtisadi, siyasi, dini amillər // AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. Elmi əsərlər. – 2009. – XXVII c. – s. 138-146.
 9. Azərbaycan almanları və Almaniyanın Qafqaz siyasəti (1918–1920) // Almanlar Azərbaycanda. Almanların Azərbaycanda məskunlaşmasının 190 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-praktiki konfransın materialları (6-7 aprel 2009, BSU, 12 aprel 2009, Göygöl rayonu). – Bakı: Bakı Slavyan Universiteti, 2009. – s. 75- 80.
 10. 20101918–ci ildə Almaniyanın Qafqaz siyasətində alman kolonistlərinin yeri // Dirçəliş – XXI əsr. – 2010. – №143-144. – s. 307-319.
 11. Birinci Dünya müharibəsi illərində Qafqaz almanlarının rus ordusuna yardımı və xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında // AMEA Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə, hüquq ser. – 2010. – № 1-2. – s. 41-52.
 12. Çarizmin devrilməsindən sonrakı dövrdə Qafqaz alman koloniyalarının ictimai-siyasi həyatı (1917-ci ilin martı – 1918-ci ilin mayı) // Аудит. – 2010. – №2. – s. 64-69.
 13. Çarizmin devrilməsindən sonrakı dövrdə Qafqaz alman koloniyalarının ictimai-siyasi həyatı (1917-ci ilin martı – 1918-ci ilin mayı) // Azərbaycan Pedaqoji Universiteti Xəbərləri, Humanitar elmlər ser. – 2010. – №4. – s. 103-109.
 14. Qafqaz xalqlarının  alman kolonistləri ilə sosial-iqtisadi və mədəni əməkdaşlığının bəzi məsələləri // Dirçəliş – XXI əsr.- 2008.- №124-125.- s. 350-359.     
 15. Qafqazda  alman koloniyalarının yaranmasının ilkin tarixi şərtləri // Tarix və onun prob­lemləri. – 2010. - № 2.- s.91 -97.
 16. Qafqazda “alman məsələsi” və onun Almaniya – Rusiya münasibətlərində yeri (XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəlləri) // Dirçəliş – XXI əsr. – 2010. – №149-150. – s. 390-404.
 17. Qafqazın alman koloniyalarında məktəb işinin təşkili (XIX əsr – XX əsrin əvvəlləri) // Azərbaycan Pedaqoji Universiteti Xəbərləri, Humanitar elmlər ser. – 2010. – № 5. – s. 3-9.
 18. XIX əsrin birinci yarısında Qafqaz alman koloniyalarının iqtisadi həyatının təşəkkülü // Аудит. – 2010. – №3. – s. 103-110.
 19. XIX əsrin birinci yarısında Qafqaz alman koloniyalarının iqtisadi həyatının təşəkkülü // Tarix və onun problemləri. – 2010. – № 3. – s. 83-90.
 20. Şimali Qafqazda alman kolonistlərinin məskunlaşması və onların sosial-iqtisadi uyğunlaşma xüsusiyyətləri (Cənubi Qafqaz koloniyaları ilə müqayisədə) //Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. -  2010. - № 2.- s.168-176.
 21. 2011Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli siyasəti (Alman əhalisinin tarixi nümunəsində) // Elmi əsərlər /AMEA Tarix İnstitutu. - 2011. - Cild 38. Xüsusi buraxılış. - s.278-281.
 22. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi coğ­rafiyası // Audit. - 2011.- № 3.
 23. Qafqaz almanlarının tarixinin tədqiqinə Şərq –Qərb dialoqu kontekstində baxış  // Qloballaşma şəraitində humanitar elmlərin aktual problemləri: Respublika Elmi-Praktiki konfransının materialları (15 mart 2011-ci il).-  BAAU: Araz, 2011.- s.74-76.
 24. Şərq–Qərb mədəni daloqunun təbliğində Qafqazın alman əhalisinin tarixinin araşdırılmasının əhəmiyyəti haqqında // Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci il dönümü və müasir Aərbaycan dövlətçiliyinin 93 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq konfransın materialları. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2011.- s.340-343.
 25. Şimali Qafqazda almanların məskunlaşmasının etno-siyasi aspektləri və coğrafi lokallaşma xüsusiyyətləri // Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq ser. /AMEA. - 2011. - № 1.- s.102-113.
 26. XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin əvvəllərində Qafqaz almanlarının dini həyatı // Pedaqoji Universitet Xəbərləri  HES.- Bakı: 2011.- № 1.-  s.74-80.
 27. Лютеранские миссионеры, армяне и так называемый «армянский вопрос // Dirçəliş – XXI əsr.- 2011. - №158-159.- s.247-258.
 28. 2012XIX əsr – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Dərbənd şəhərinin çar Rusiyası tərəfindən işğalı və şəhər əhalisinin etnik tərkibində dəyişikliklər // Elmi əsərlər /AMEA. Xüsusi buraxılış. Dərbənd şəhərinin 5000 illiyinə həsr olunur. Cild 40.- 2012.- s.275-285.
 29. Qafqazın alman koloniyalarının tarixinin tarixşünaslıq problemləri haqqında. // AMEA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq ser. – 2012. -  № 1.- s.41-55.
 30. Yakov Hummelin elmi yaradıcılığı və Göygöl diyarşünaslıq muzeyi. // Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu: II Respublika elmi konfransının materialları. (Bakı, 18 iyun 2012). – Bakı: Ziya, 2012. - s. 7-19.
 31. 2013XIX əsrin birinci yarısında Qafqaz müharibələri nəticəsində regionda baş verən etno-demoqrafik faciə və çarizmin alman kolonistlərini Qafqazda yerləşdirmək siyasəti // XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri: B.eynəlxalq elmi konfransın materialları. Elmi əsərlər / AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İn-tu və Azərbaycan Tarix Qurumu İctimai Birliyi. – 2013. - Xüsusi buraxılış. Cild 44-45-46-47. - s.213-221.
 32. 2014Dərbənd şəhərinin əhalisi (XX əsrin ikinci yarısı - XXI əsrin əvvəlləri) //AMEA.Xəbərlər.Tarix, fəlsəfə, hüquq ser.- 2014. - №1. - s.38-48.
 33. Qafqazın alman koloniyalarında idarəetmənin həyata keçirilməsi. // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş «Sivil bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin inkişaf istiqamətləri» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları (məruzə və çıxışlar) 5-6 may 2014-cü il. – Bakı: Biznes Universiteti nəşr-tı, 2014. -  562 c./ s.156-161.
 34. 2015Qədim türk yurdu Dərbəndin əhalisinin etnik tərkibi (XX əsrin birinci yarısı)  // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş “İnvestisiya qoyuluşlarının siyasi aspektləri  və iqtisadi səmərəliliyi: Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları (məruzə və çıxışlar)  (5-6 may 2015).-Bakı: 2015.- s.204-209.
 35. 2016Ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdiyi soyqırımı dövründə Azərbaycanda yaşayan alman əhalisinə qarşı erməni təcavüzü // Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları. (1914-1920-ci illər): III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Elmi əsərlər. /AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İn-tu.- 2016. - Xüsusi buraxılış. Cild 56,57,58.- s.431-436.
 36. 2017Erməni daşnak silahlı birləşmələrinin Azərbaycanda yaşayan alman əhalisinə qarşı vəhşilikləri (1904-1918)  //Hərbi and  (həftəlik hərbi, hüquq və vətənpərvərlik qəzeti). 2017. - №23(692), 10 iyun.
 37. Erməni daşnak silahlı birləşmələrinin Azərbaycanda yaşayan alman əhalisinə qarşı vəhşilikləri (1904-1918)  //Hərbi and.  (həftəlik hərbi, hüquq və vətənpərvərlik qəzeti).- 2017. - №24, (693, 17 iyun.
 38. Erməni daşnak silahlı birləşmələrinin Azərbaycanda yaşayan alman əhalisinə qarşı vəhşilikləri (1904-1918) //Hərbi and  (həftəlik hərbi, hüquq və vətənpərvərlik qəzeti). – 2017. - №25, (694), 24 iyun.
 39. 20181918-ci ildə Cənubi Qafqazda baş verən faciəvi hadisəlrdə “alman kolonistləri” amili // XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına  qarşı soyqırımları: V Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Elmi əsərlər /AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- 2018.- Xüsusi buraxılış. Cild 70,71,72. (522 s.). -  s.31-37.
 40. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: təşəkkülü, fəaliy­yəti tarixiəhəmiyyəti.Respublika elmi konfransının materialları.(26-27 aprel 2018-ci il). – Baki: SDU nəşr-tı, 2018.-s.211-212.
 41. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Kuban Xalq Respublikasının ilə əlaqələri (1918-1920).
 42. Kuban Xalq Respublikasının  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə əlaqələri (1918-1920) //Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azər­baycanın dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi:Beynəlxalq elmi konfransın materialları.Elmi əsərlər /AMEA A.A.­Bakı­xanov adına Tarix İnstitutu. – 2018. - Xüsusi buraxılış. Cild 74,75,76.- s.24-29.
 43. Multikulturalizmin təbliğində Qafqazin alman əhalisinin tarixinin araşdirilmasinin əhəmiyyəti haqqında //Heydər Əliyev: Multikulturalizm və tolerantlıq ideoloqiya sı: I Beynəlxalq Elmi Konfrans. Məruzələrin tezisləri– Bakı: MTM-İnnovation MMC, 2018.- 324 s./s.19-20.
 44. Müstəqil Azərbaycanda elmin inkişafına dair (1993-2003-cü illər) //Azərbaycan xalqının Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin memarıdır: Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları (məruzə və çıxışlar) (4 may 2018).- Bakı:  SDU nəşr-tı, 2018.- s.173-175.
 45. Alman kolonistləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə (1918-1920) // Van yüzüncü yıl universitesi sosial bilimler enstitüsü dergisi. Azerbaycan özel sayisi.- Van (Türkiye): SBED, 2018.- s.77-89.          
 46. Ermeni Silahlılarının Azerbaycan’ın Alman Nüfusuna Karşı Vahşetleri (1904-1918) // Yeni Türkiye  -  2015. - Yıl 21 Sayı 77 Temmuz – Aralık. - s.100-112.
 47. Kadim Türk Yurdu   Derbent’in Rusya  İmpara-torluğu Tarafından İşgalinden Sonra Türk Nüfusunun Demografik Yapısı (1806-2015) // Yeni Türkiye.- 2015.- Sayı 80.- s.157-168.

***

 1. 2003Социально-экономические аспекты эмиграции населения из Азербайджана в Россию в 1990-х гг. // Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksəliş yollarında. – Bakı: 2003. – с.195-199.
 2. 2004Влияние социально-экономических факторов на демографическую ситуацию // Azərbaycan respublikasında milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi istiqamətləri: Elmi-praktiki konfransın tezis-materialları (26 may, 2004). – Bakı: 2004. – с. 241-245.
 3. Из истории кооперативного движения в немецких колониях Азербайджана в первой третьи ХХ века // Аудит. – 2004. – №2-3. – с.108-114.
 4. Развитие виноградарства и виноделия в западных районах Азербайджана // Аудит. – 2004. – № 1. – с.80-85.
 5. Роль семьи в сохранении этнической идентичности в диаспоральных условиях (на примере истории немцев России и Южного Кавказа) // Ailə problemləri: sosial-demoqrafik aspektlər: Elmi-praktiki konfransın materialları. – Bakı: 2004. – с. 50-55.
 6. Роль социально-экономических факторов в миграции населения // Azərbaycan Respublikasında Milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi istiqamətləri: Elmi–praktiki konfransın tezis-materialları (26 may 2004-cü il). – Bakı: Biznes Universiteti nəşriyyatı, 2004. – с.238 -241.
 7. 2005Некоторые вопросы культурной жизни немецкого населения Азербайджана в ХIХ – начале ХХ вв. // Аудит. – 2005. – №4. – с. 79-84.
 8. Особенности осуществления «ликвидационных законов» в немецких колониях Волыни и Азербайджана (сравнительный анализ) //Российские немцы в инонацио-нальном окружении: проблемы адаптации, взаимовлияния, толерантности: Материалы международной научной конференции (Саратов, 14-19 сентября 2004) совместно с Международным союзом немецкой культуры. -  Москва: 2005.-с.246-260.
 9. Проблемы хозяйственной и социально-экономической адаптации немецких колонистов на Южном Кавказе // Аудит. – 2005. – №2-3. – с. 85-93.
 10. Социально-экономические последствия Первой мировой войны для хозяйств немецких колонистов (сравнительный анализ Западной Украины и Азербайджана) // Аудит. – 2005. – №1. – с. 51-59.
 11. 2006Социально-экономические, политические и религиозные причины переселения немцев на Кавказ // Аудит. – 2006. – №2. – с.91-97.
 12. Лексические заимствования из русского и азербайджанского языков в языке немцев Южного Кавказа // Milli pedaqogika məktəbi. – 2006. – №1. – с. 53-58.
 13. Проблемы этнической интеграции и культурной диффузии между азербайджанским населением и немецкими колонистами в XIX – начале XX вв. // Almaniya – Azərbaycan ədəbi-mədəni və tarixi əlaqələri mövzusuna həsr olunan elmi konfransın məqalələr toplusu. – Bakı: Nur, 2006. – с. 23-27.
 14. 2008Агрессия армянских вооруженных отрядов против немецких колонистов Азербайджана в начале XX века (1904-1918) // Азербайджан и азербайджанцы. – 2008. – № 9-12 (102). – с.100-108.
 15. Агрессия армянских националистов против немецкого населения Азербайджана в начале XX века (1904-1918) // Аудит. – 2008. – № 2-3. – с. 58-65.
 16. Некоторые вопросы общественно-политической жизни немецких колонистов в период Азербайджанской Демократической Республики // Азербайджан и азербайджанцы. – 2008. – 98 № 5-8 (98).  – c.113-118.
 17. Некоторые вопросы эмиграции азербайджанцев в Россию в постсоветское время //AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. Elmi əsərlər. – 2008. – XXIV c. – с.64-75.
 18. Переселение немцев на Кавказ:социально-экономические, политические и религиозные факторы // Tarix və onun problemləri. – 2008. – № 4. – с.119-126.
 19. 2009Народы Кавказа и деятельность европейских миссионеров на Кавказе в первой половине ХIХ века // Аудит. – 2009. – №4. – с. 68-74.
 20. Немецкий фактор в Грузии и положение Азербайджанского населения Борчалинского уезда (1918-год) // Аудит. – 2009. – №2. – с.61-66.
 21. Социально-экономические последствия осуществления “ликвидационных законов” в немецких хозяйствах в годы Первой мировой войны (На примере Волыни и Азербайджана) // Науковий висник ВНУ, сер. Исторические науки. – 2009. – №22. – с. 264-273.
 22. 2010Деятельность европейских христианских миссионеров на Кавказе в первой половине XIX века // Россия и Кавказ: история и современность: Материалы международной конференции (Махачкала, 22-23 октября, 2009 г.). – Махачкала: Изд-во РНЦ, 2010.
 23. Кавказские немцы в годы Первой мировой войны: социально-экономическое и общественно-политическое положение (1914-1917 гг.) //Вестник Майкопского государственного технологического университета (Научный журнал МГТУ, Майкоп). – 2010. – вып. №2. – с.29-38.
 24. Некоторые вопросы культурно – бытовой жизни немцев Южного Кавказа и Азербайджана в XIX-начале XX вв. // Азербайджан и азербайджанцы. – 2010. – № 1-3. – с.100-108.
 25. Немецкий вопрос и российско – германские отношения во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. // Аудит. – 2010. – №1. – с. 76-83.
 26. Немецкий фактор в Грузии и положение Азербайджанского населения Борчалинского уезда (1918-год) // Азербайджан и азербайджанцы. – 2010. – №1-2 (105-106). – c.211-217.
 27. Переселение немецких колонистов из Южной Украины на Северный Кавказ (вторая половина XIX – начало вв.) //Пивденний Архив: Сборник наукових прац, Исторични науки (Херсон). – 2010. – вип. 31-32. – с.160-187.
 28. Политические и религиозные аспекты переселения Немцов на Кавказ в конце XVIII- первой половине XIX века //Актуальные проблемы истории Кавказа: Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Р.М.Магомедова (Махачкала, 14-15 апреля, 2010). – Махачкала: Изд-во ДГУ, 2010. – с. 229-232.
 29. Проблемы хозяйственной и социально – экономической адаптации немецких коло-нистов  в Южном Кавказе в первой половине XIX века // Актуальнi проблеми вiтчизняноi та всесвiтноi iсторii.Науковi записки Рiвненського державнього гуманiтарного университету: Збiрник наукових праць. Рiвненського державного гуманiтарного уншверситету, Рiвне:  2010. - Випуск 19.- с.183-186.(Ukrayna).
 30. Прогерманская полтика Грузии в 1918 году: социально-экономические и политические последствия // Вестник Северо-Осетинского государственного университета: Сб. научн. ст., сер. общ. науки (Владикавказ). – 2010. – №2. – с. 37-42.
 31. 2011Кавказские  немцы в годы Первой мировой войны: социально-эконо­мическое и общественно - политическое положение(1914-1917 гг.)  // Кавказ и Мир. Международный научный журнал (Тбилиси).- 2011.- № 10.- с.123-131.
 32. Политические последствия массового переселения немцев в западные  и южные губернии России  во второй половине ХІХ – ХХ начале вв. // Історична наука на початку ХХІ ст.: проблеми, минуле, сучасність, перспективи. Материали V Міжнародної конференції молодих науковців (2-3 червня 2011 року. Херсон(Ukrayna): Видавництво ХДУ). – 2011.- с.131-139. 
 33. 2012Геополитический фактор и переселенческая политика царской России на Кавказе в первой половине XIX века(на примере истории немецкой колонизации)//Кавказ и глобализация. 2012. – Вып. № 3 /том 6 /.- c.175-184.
 34. Из истории развития виноградарства и виноделия в западных районах Азербай­джана (о немцах) // Azərbaycançılığın aktual problem­ləri. Ümum­milli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş III Bey­nəlxalq elmi konfransın materialları (2-5 may 2012). – Bakı: 2012. - s.61-64.
 35. Немцы Южного Кавказа в период Временного правительства (по неизданным архивным материалам) // Dirçəliş – XXI əsr. – 2012.- №171-172.- s. 398-410.
 36. 2013Депортация немцев из европейской части СССР и Кавказа в годы Второй Мировой войны // Azərbaycanın II Dünya müharibəsində və Qafqazda holokostun önlənməsində rolu: Beynəlxalq simpozium ( 17-19 oktyabr 2012): Məruzə və tezislər.- Bakı:Elm, 2013. - s.144-149.
 37. Немецкая колонизация на Кавказе (вторая половина XIX  -начало XX века // Qafqaz Universitetinin jurnalı, Tarix, hüquq və siyasi elmlər. -  2013.- часть I,  № 1.- s.59-70.
 38. Следы семьи Сименс  на Южном Кавказе //Генеалогия народов Кавказа: традиции и современность: Сборник выпущен ФГБУН Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им.В.И.Абаева и ВНЦ РАН и Правительства РСО-А. – Владикавказ: 2013.- с.15-24.
 39. 2014Особенности общественно-политической жиз­ни немецких колонистов в период Азербай­джанской Демократической Респу­блики (1918–1920 гг.) //Два с половиной века с Россией: актуальные проблемы и дискус­сионные вопросы истории и историо­графии российских немцев: Мате­риалы 14-й Mежду­народной научной конференции (Кисловодск, 25–29 сентября  2013). – Москва: МСНК-пресс, 2014.- c.362-368.
 40. Сименсы в Южном Кавказе //Azərbaycançılığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları (5-7 may 2014). – Bakı: Mütərcim, 2014. - 688 s./s.41-43.
 41. 2015Братья Сименс как пионеры нефтяного бизнеса  в Южном Кавказе // Audit. -  Bakı, Biznes Universiteti nəşr-tı,2015. -№2.- s.69-72.
 42. 2016Депортация немецкого  населения Волыни в годы Первой мировой войны: причины и следствия.   Матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції. // Німці в історії. Волині (Луцьк, 1–2 жовтня 2015 р.) / за наук. ред. М. П. Костюка. – Луцьк (Украина): ПВД Твердиня, 2016.- c.170-179.   
 43. Жизнь немецких колонистов  в Азербайджанской Демократической Республике (1918-1920) // Ümummilli lider Heydər Əliyevin ana­dan olmasının 93-cü ildönümünə  həsr olunmuş “Dünya iqtisadiyyatı və Azər­baycanda turizmin inkişaf istiqamətləri: Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları (məruzə və çıxışlar) (05-06 may 2015). – Bakı: Biznes Universiteti nəşr-tı, 2016.- 769 s./s.134-138.
 44. Проблемы преподавания истории в Азербайджане //Методологiчнi та методичнi проблеми викладання соцiaлно-економiчних дисциплин на сучасньому освитному процесi: Матерiали доповiтей та (тез, статей) учасникiв  IV науково - практичноi конференцii. - Луцьк (Украина): Терен, 2016. - 364 с./с.9-13.
 45. 2017Позиция немецкого населения Азербайджана во время массового уничтожения тюрко-мусульманского населения дашнаками – армянами 1905 -1918 годах // XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına  qarşı soyqırımları: IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları.Elmi əsərlər /AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.. -2017. - Xüsusi buraxılış. Cild 64,65,66.- 714 s./s.61-66.
 46. 2018Культурный обмен между азербайджанским и немецким населением Азербайджана в XIX - начале XX в. //Пятые Всероссийские (с между­народным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича: Сб. статей. – Махачкала: Изд-во ДГУ, 2018.- s.22-27.
 47. Религиозная жизнь немецких колонистов на Волыни (конец XVIII – начало ХХ вв.). // Реформація та поширення протестантизму на Волині. Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції. Луцьк,  26– 27 жовтня 2017 р. / за наук. ред. М. П. Костюка. – Луцьк (Украина): ПВД Твердиня, 2018. - 412 с.)/s.152–166.
 48. Geopolitical factor and the settlement policy of czarist Russia in the Caucasus in the early 19th century (a German colonization gaze study) // The Caucasus end Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies. - Sweden: 2012. -  Volume 6, Issue 3, CA & Press®.- s.146-152.
 49. The First World War and German people of  Caucasus.    məqalə The Great War of 1914-1917 and The Caucasus.  Digest of articles dedicated to the 89th anniversary of the Dagestan State University. – Makhachkala- Rome (İtalia-Rusiya):  2016, 571 s./s.344-363.
 50. Religious factor in the foreign policy of great states in the caucasus. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Europa EA. 4/2017. Studia Europa EA.4/. (Rumıniya): 2017.December.- 293 s./s.69-83
 51. Gender-oriented Budgeting as a Democratic Practice during a Self-government Reform: Ukrainian Experience.Business Ethics and Leadership (Ukrayna)., Volume 2, Issue 3, 2018.-s.21-33
Paylaş: