AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MUSTAFAYEV CAMAL MEHDİ OĞLU

MUSTAFAYEV CAMAL MEHDİ OĞLU

“Azərbaycan sənətkarlıq tarixi” şöbəsinin müdiri, professor, tarix üzrə elmlər doktoru.

“Azərbaycan sənətkarlıq tarixi” şöbəsinin müdiri, professor, tarix üzrə elmlər doktoru Camal Mehdi oğlu Mustafayev 1952-ci ildə oktyabr ayının 16-da anadan olub. İlk ali təhsilini Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda alıb. Vətən tarixi ixtisası üzrə "XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın-Rusiya əlaqələri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası, "Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda sənətkarlıq" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Çapdan çıxmış 50-dən çox əsərin müəllifidir.   

Elmi əsərlərinin adları

 • Azərbaycan xanlıqlar dövründə : dərs vəsaiti/ C. M. Mustafayev ; elmi red. T. T. Mustafazadə ; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. Bakı : MSA, 2012. 256 s.
 • Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda sənətkarlıq /C. M. Mustafayev; elmi red. T. T. Mustafazadə; AMEA, A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. Bakı: Elm, 2002, 272 s.
 • Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda sənətkarlıq. DDA. Bakı, 2006, 43 s.
 • Azərbaycan əsnaflarında şagird və kargər kateqoriyaları//ADPU Xəbərləri. Humanitar və təbiət elmləri seriyası, 2004, №4, s. 27-32
 • Azərbaycan xanlıqlarında gön-dəri məmulatı istehsalı//Tarix və onun problemləri, 2003, №4, s. 230-234.
 • Azərbaycan xanlıqlarında ticarət və sənətkarlıq obyüktlərinin tikintisi haqqında//ADPU Xəbərləri, HE ser. , 2004, №3, s. 550-554
 • Azərbaycan xanlıqlarının xarici iqtisadi əlaqələrində Bakının rolu.//Azərbaycanın Beynəlxalq çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrində Bakının rolu: III Bakı Beynəlxalq simpoziumunun materialları, Bakı, 1997, s. 100-103
 • Azərbaycanın neft istehsalı tarixidən//Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 10-cu ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2001, s. 76-78
 • Azərbaycanın sənətkarlıq təşkilatları XVIII əsrin ikinci yarısı-XIX əsrin əvvəllərində//Azərbaycan tarixi problemləri, Bakı, 2005, s. 55-63
 • Azərbaycanın sənətkarlıq məhsulları Rusiya bazarlarında (XVIII əsrin II yarısı – XIX əsrin əvvəli)// Azərbaycan beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə: Bakı Beynəlxalq simpoziumunun məruzələri (20-22 oktyabr 1994-cü il(. Bakı, 1995, s. 64-67
 • Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixindən//Azərbaycan SSR EA Xəbərləri, TFH ser. 1982, №2, s. 46-53
 • Dərbənd şəhəri XVIII əsrdə və XIX əsrin əvvəllərində // Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər ser. / Sumqayıt Dövlət Universiteti, 2005, №1, s. 25-28
 • Fitdağ şəhəri haqqında bəzi məlumatlar//Azərbaycan EA Tarix İnstitutunun elmi konfransının materialları. Bakı, 1991, s. 64-69
 • Gəncə şəhəri XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində//AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu: Məqalələr toplusu. Bakı, 1993, s. 59-62
 • Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda boyaqçılıq işi//Azərbaycan Arxeologiyası və etnoqrafiyası, 2004, №2, s. 285-291.
 • Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda itizam sistemi və sənətkarlıq istehsalı//Azrbaycan tarixi probemləri üzrə gənc tədqiqatçıların I Respublika elmi konfransının məruzələri. 1-ci hissə. Bakı, 1991, s. 12-14
 • Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda metalişləmə sənəti (dəmirçilik və misgərlik)//Tarix və onun problemləri, 2003, №2, s. 195-200
 • Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda pambıq parçalar istehsalı//Tarix və onun problemləri, 2004, №4, s. 234-238
 • Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda pul tədavülü//AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Azərbaycan Tarix qurumunun materialları, Bakı, 2003, s. 157-159
 • Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda sənət istehsalı mövzusunun tarixşünaslığı.// Azərbaycanşünaslar Müstəqil Birliyinin beynəlxalq elmi-nəzəri yubiley konfransı (Bakı, 24-25 yanvar, 2002-ci il). Bakı, 2004, s. 47-51 və s.
Paylaş: