AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

QASIMOV ƏDALƏT QASIM OĞLU

QASIMOV ƏDALƏT QASIM OĞLU

Tarix elmləri doktoru, “Əliyevşünaslıq” şöbəsinin müdiri

Tarix elmləri doktoru, “Əliyevşünaslıq” şöbəsinin müdiri Qasımov Ədalət Qasım oğlu 1956-cı il dekabr ayının 5-də Naxçıvan şəhərində anadan olub.  İlk ali təhsilini Naxçıvan Dövlət Universitetində alıb. Vətən tarixi ixtisası üzrə "Naxçıvan MSSR zəhmətkeşlərinin maddi rifahının və mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi (1971-1980-ci illər)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası, "Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi (1969-2003-cü illər)" mövzusunda isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 100-dən çoxdur.  

Əsərləri

Tədqiqat işi:

 1. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi (1969-2003-cü illər) : tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 07.00.02 / AMEA, Naxçıvan Bölməsi.- Naxçıvan: 2011. – 57 s.
 2. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi (1969-2003-cü illər) : tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-ya: 07.00.02 / AMEA, Naxçıvan Bölməsi.- Naxçıvan: 2011. – 327 s.

Kitablar:

 1. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Nax­çıvan Muxtar Respublikası (XX əsrin 70-80-ci illəri) / AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. – Bakı:  Təhsil, 2009. - 320 s.
 2. Azərbaycan Respublikasında fövqəladə hallarla mübarizənin dövlət sisteminin təşəkkülü və inkişafı tarixindən.- Bakı: 2011.- 205 s.
 3. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi / layihə rəhb., elmi red., ön sözün müəl. Yaqub Mahmudlu; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Elm, 2013. – 264 s.
 4. Azərbaycan Respublikasının tarixi. 2 cilddə. – Bakı:: 2016 (Həmmüəllif)..

Məqalələri:

 1. Tariximizin tanınmış tədqiqatçısı və təbliğatçısı // Tarix və onun problemləri. – 2003. – №2. – s.229-231.
 2. Heydər Əliyev və Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı (70-ci illər) // Qərb Universiteti konfrans materialları. – Bakı:2006. – s. 4-10.
 3. Azərbaycan Respublikasında fövqəladə hallarla mübarizə sisteminin hüquqi bazasının formalaşması (1991-2005-ci illər) / Dirçəliş – XXI əsr. 2009, № 133/134. - s. 245-254.
 4. Azərbaycan Respublikasında fövqəladə hallarla mübarizənin dövlət sisteminin maddi-texniki bazası və kadr potensialının möhkəmlənməsi. / ADPU xəbərləri, 2010.- № 6. - s. 128-135.
 5. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafı (1993-2003-cü illər) //AMEA Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri, İHE ser. – 2010. – №3. – s. 5-12.
 6. Azərbaycan Respublikasında fövqəladə hallarla mübarizənin ümumi vəziyyəti / Fövqəladə hallar, onların inkişaf dinamikası və idarə olunmasının elmi praktik aspektləri /AMEA və Azərbaycan Respublikası FHN-nin birgə elmi konfransının materialları. – 2014. - 26 noyabr.- s. 67-70.
 7. Azərbaycan Respublikasının Xəzər sektorunda baş verən fövqalədə hallar və onlara qarşı mübarizə // Elmi əsərlər /AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- 2016.
 8. Alim ömrü //Azərbaycan. – 2018. - 7 dekabr.
 9. Azərbaycan Respublikasında  hərbi xidmətə çağırışın təşkili //AMEA, Xəbərləri.- 2018.- № 4.- s. 42-44.
 10. Azərbaycan Respublikasında Ordu Quruculuğu //Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası “Azərbaycanda ordu quruculuğu və hərb elmi” elmi-praktik konfransın proqram və materialları (20 iyun 2018). – Bakı:2018. -  s.47-49.
 11. Bakı Dövlət Universiteti // Tarix və onun problemləri.- 2018.- № 4.- s. 155-159.
 12. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında ordu quruculuğu //Heydər Əliyev Azərbaycan Dövlətçiliyinin memarıdır: Respublika elmi konfransının materialları (04 may 2018, Sumqayıt). – 2018.- s.8-9.
 13. Heydər Əliyevin irsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinin qiymətləndirilməsi məsələləri // Azərbay­can Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi: Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Elmi əsərlər /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. - 2018. - Xüsusi buraxılış. Cild 74, 75, 76.- s.326-331.
 14. Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasında diplomatik fəaliyyəti (1991-1993-cü illər)” Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Milli-mənəvi dəyərlər: ənənə və müasirlik” mövzu­sunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. – Bakı: 2018.- s.224-231.
 15. Naxçıvan MR-in erməni təcavüzünə qarşı mübarizəsi (1990-cı illərin əvvəlləri) //XX əsrdə Türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımlar: V beynəlxalq elmi konfransın materialları (25-29 aprel 2018, Qusar)i / Elmi əsərlər /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. - Xüsusi buraxılış. Cild 70, 71, 72. -2018.- s.314-318
 16. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yaradılması və gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasi sahəsində görülmüş işlər //Elmi əsərlər, / AMEA, A.A.Bakıxano ad. Tarix İnstitutu. – 2018. – Cild 77.- s. 137-147. 
 17. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasında hərbi sənayenin yaradıcısıdır/ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin «Beynəlxalq elmi konfransının materialları». Jurnal, Bakı, 2018,  səh. 218-224
 18. Əliyevşünaslıq elmi məktəbinin yaradıcısı // İki sahil. – 2019. – 28 fevral. – s.17

***

 1. Сотрудничество между Азербайджанской и Украиной в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций // Azərbaycan və azərbaycanlılar.-  2010.- № 1-2.- s. 149-153.
 2. Сотрудничество между Азербайджанской и Российской Федерацией в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций // Вопросы гуманитарных наук.- Москва: 2010, № 2. - s. 64-67.
 3. Приорительные направления борьбы с чрезвычайными ситуациями в Азербайджанской республике  //Современные проблемы гуманитарных и естественных наук ( 9 октября, 2013 г.). - Москва: 2013.-, s. 53-58.
Paylaş: