AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏLİYEVA SEVİNC İSRAFİL QIZI

ƏLİYEVA SEVİNC İSRAFİL QIZI

Tarix üzrə elmlər doktoru.

Tarix üzrə elmlər doktoru Əliyeva Sevinc İsrafil qızı 1976-cı il mayın 19-da Rusiya Federasiyası, Krasnodar diyarında anadan olub.

İlk ali təhsilini Rusiya Federasiyası, Armavir Dövlət Pedaqoji İnstitutunda alıb.

Bir müddət Rusiya Federasiyasında 4 nömrəli məktəbdə, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Regionşunaslıq” kafedrasında, Bakı Dövlət Universitetində “Qafqaz xalqları” kafedrasında müəllimi işləyib. 

Vətən tarixi (RF), Ümumi tarix (AR) ixtisasları üzrə «Şimal-Qərbi Qafqazın noqayları XVIII - XX əvvəllərində tarixi proseslərdə» mövzusunda namizədlik, ümumi tarix ixtisası üzrə «Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqlarının qarşılıqlı əlaqələri (XIX - XX əsrin əvvəlləri)» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 100-dən çox elmi əsəri çapdan çıxıb. Apardığı tədqiqatlarda Şimal Qafqazın türk xalqlarının, Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqlarının qarşılıqlı əlaqələrinin (XIX - XX əsrin əvvəlləri), Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin tarixi əsaslı şəkildə tədqiq edilmişdir. AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitunun Gənc Alimlər Şurasının sədr müavini, AMEA-nın Tarix İnstitutunda tarix ixtisası üzrə Dissertasiya Şurasının üzvü, AMEA-nın Tarix İnstitutunun «Elmi əsərləri” jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü, RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş «Известия Ингушского научно-исследовательского Института гуманитарных наук имени Ч.Э.Ахриева» (RF, Maqas) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü, RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş «Вестник Майкопского государственного технологического университета» (RF, Maykop) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü, RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş “Современная научная мысль: научный журнал НИИ Истории, экономики и права” (RF, Moskva) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü, RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş “Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева)”(RF, Maykop) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü, RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş «Северо-Кавказский юридический вестник» (RF, Rostov-na-Donu) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü, Ukraynanın AAK-da qeydiyatdan keçmiş “Virtus: Scientific Journal” jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü olub. 

Kitablar: 

 • Топонимия ногайцев на Кубани. / Под редакцией и с послесловием В. Б. Виноградова. Армавир, 1996. 40 с.
 • К истории изучения ногайцев XV начала XX века на Кубани (материалы для историографического обзора). Армавир, 1997. 107 c.
 • Ногайские тюрки. Монография. Б.: Шарг-Гарб, 2010, 328 c.
 • Азербайджан и народы Северного Кавказа (XVIII- начало XXI вв.). Монография. Баку: Şərq-qərb, 2010, 620 с.
 • Наш дом – Кавказ. Азербайджанцы на Северном Кавказе. Монография. Армавир: НЧОУ ВПО АЛСИ, 2011, 264 с.
 • Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (XIX – начало ХX вв.). Баку, 2015, 456 с.
 • Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (19-нач.20 в). Баку, 2017 (изд-е 2). 456 с.
 • Азербайджанская Демократическая Республика и государственные образования Северного Кавказа (1918-1920). Ростов-на-Дону, 2017, 408 с.

həmmüəllif əsərləri

 • Şimali-Qərb Аzərbaycan tarixi. B.: Şərq-Qərb, 2011, 424 с.
 • Azərbaycan diasporu: tariz və müasirlik. Bakı, 2016, c.272-303. (həmmüəllif).
 • Azərbaycan – Gürcüstan münasibətləri tarixi (XVIII – XXI əsrin əvvəlləri). Bakı. “Şərq-Qərb” Nəçriyyat Evi, 2013, 392 səh. (Həmmüəllif).

Ən mühüm məqalələrinin adları

 • Имам Н.Гоцинский на защите братьев-мусульман в Азербайджане в марте 1918 года (по архивным документам Азербайджана и России)// Труды Института Истории НАН Азербайджана. Материалы II международной научной конференции «Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии (1914-1920)» Специальный выпуск. № 52-54. Баку, 2015, с.157-164.
 • Безопасность Южного Кавказа во внешней политике Турции: на примере турецко-армянских отношений// Сборник докладов международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию II съезда Ингушского народа. (28 октября 2014 г.). Магас, 2014-2015, с. 138-174. (в соавторстве)
 • Стратегическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Польшей// Сборник докладов международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию II съезда Ингушского народа. (28 октября 2014 г.). Магас, 2014-2015, с. 175-182.
 • Азербайджанская Демократическая Республика и Горская республика: проекты образования единого государства// Caucasus Survey, 3:1, s. 58-75.
 • О братской помощи горцев азербайджанцам в дни геноцида 1918 года//IRS-Наследие, № 2 (74), 2015, с. 46-51.
 • Азербайджанцы в годы второй мировой войны// Современная научная мысль. Научный журнал НИИ Истории, Экономики и Права. - Москва: НИИ ИЭП, 2015. - № 2., с.46-63.(в соавторстве)
 • Северный Кавказ и вызовы времени: ориентиры великих держав и приоритеты горцев// Труды Института Истории НАН Азербайджана. Материалы международной научной конференции «Кавказские войны и их последствия в начале XIX века». Специальный выпуск. № 44-45-46-47/2013. Баку, 2013, с.143-156.
 • The Political in the Caucasus Pre-soviet invasion – 1918-20/ (Collaboration for alliances: Azerbaijan, Georgia and Mountain Republics)// American Journal of International, USA, 2015, р. 127-136.
 • Азербайджанцы на северокавказском фронте Великой Отечественной войны. 1941-1945// «Вторая мировая война 1939-1945 гг. в исторических судьбах народов России и Кавказа». Международная научная конференция, посвященная 70-летию окончания Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Материалы конференции. Назрань, 2015, с. 47-58.
 • Ногайцы Крымского ханства// Крым: прошлое и настоящее. Материалы международной научной конференции, посвященной годовщине присоединения региона к России, 17 марта 2015 г. Майкоп, 2015, с. 35-58.
 • Взгляд на историю взаимоотношения народов Азербайджана и Северного Кавказа// Azərbaycan Respublikası: uğurlar və perspektivlər, 16 noyabr 2011-ci il Beynəlxalq elmi konfransın Materiallara. Bakı, 2012, с. 130-135.
 • Гайдар Баммат в азербайджано-северокавказско-турецких связях// Гайдар Баммат – известный и неизвестный. Сборник документов и материалов. Баку, 2015, с. 164-178.
 • Попытки образования теократического государства имамом Н.Гоцинским на Кавказе и его связи с Османской империей.Avrasya İncelemeleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2014), s. 77-121. ( в соавторстве)
 • Dağıstan’ın Azerbaycan Türkleri// YENİ TÜRKİYE Özəl sayısı . cild 9. 80/2015, s. 176-181.
 • XX. Yüzyıl Başlarında Kafkasya’da Yeni Devlet Biçimlerinin Oluşmasında Nogayların Katkısı.YENİ TÜRKİYE Özəl sayısı . cild 9. 80/2015
 • Азербайджанская Демократическая республика и Горская Республика: сотрудничество, проекты объединения и взаимодействия с Османской империей (по документам, договорам и нотам 1918-1920 годов». Ч. 1// Северо-Кавказский юридический вестник. 2015, № 4, с. 115-137.
 • Азербайджанская семья в современности// Семья в традиционном и современном обществе: проблемы адаптации. Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции. Краснодар: КубГУ, 2015, с. 221-225.
 • Азербайджанские тюрки Дагестана// Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. Выпуск 7 (31). Майкоп: изд-во АРИГИ, 2015, с. 96-101.
 • Дербент в общественно-политических событиях начала ХХ в.// «Дербент в историческом процессе Кавказа и России», посвященной 2000-летию г. Дербента. Махачкала, 2015, с.37-44.
 • Министр иностранных дел Горской Республики Гейдар Баммат: отношение к армянам и Азербайджанской Демократической Республике// Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər). III beynəlxalq elmi konfransın materialları. 07-10 aprel 2016-cı il, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı şəhəri, 2016, s. 205-212.
 • К ситуации с религией в Азербайджане и на Северном Кавказе после советизации// IRS. Наследие. 2016, №1 (79), с. 36-39.
 • Этот день мы приближали, как могли...: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны (Минск 7–8 мая 2015 г.) В 2 ч. Ч. 1 / Нац. акад. Наук Беларуси, М-во обороны Респ. Беларусь. Минск: Беларуская навука, 2016, с. 328–336.
 • Азербайджанская Демократическая Республика и Горская Республика: сотрудничество, проекты объединения и взаимодействия с Османской империей (по документам, договорам и нотам 1918 - 1920 годов) (часть вторая)// Северо-кавказский юридический вестник, № 1, 2016, с. 90-114.
 • Азербайджанцы на Кубани и Северном Кавказе// Социально-гуманитарные исследования регионального пространства. Материалы международной научной конференции 5 апреля 2016 года. Краснодар, 2016, с. 185-189.
 • Основные этапы и приоритетные направления азербайджано-российских отношений в конце ХХ-начале ХХI века// Третьи Всероссийские (с международным участием историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича). Сборник статей. Ч.1. Махачкала, 2016, с. 50-56.
 • Стратегические отношения Азербайджана с Россией на примере Чеченской Республики как субъекта РФ// Миротворческие процессы на Кавказе: уроки и перспективы. 4-е Кадыровские чтения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 65-летию со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова. Грозный, 8 сентября 2016 г. Грозный, 2016, с. 41-52.
 • Азербайджано-российское экономическое сотрудничество в период независимости (1991-2016 гг.) Современная научная мысль. Научный журнал НИИ Истории, Экономики и Права. - Москва: НИИ ИЭП, 2016, № 4. с. 17-33.
 • Азербайджанская республика и государственные образования Северного Кавказа в 1918-1920-е годы// Xəbərlər. AMEA. İctimai Elmlər seriyası. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş xüsusi braxılış. Bakı, 2018, № 1, s. 196-215
 • Роль азербайджанцев в национально-освободительном движении Северного Кавказа в начале ХХ века// «İçərişəhər” Dövlət tarix-memarlıq qoruğu idarəsi. Azərbaycan Cümhuriyyəti – 100 (AzərbaYCAN Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyinə həsr olunur). Bakı: Elm və təhsil, 2018, c. 232-252.
 • Министр иностранных дел Горской Республики Гейдар Баммат: отношение к армянам и Азербайджанской Демократической республике// “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 17-ci elmi-əməli konfransının materialları. Konfrans Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin 100-illiyinə həsr olunur. Bakı, 2018, c. 249-263.
 • Труды азербайджанских авторов в серии «Восточная библиотека»// Современная научная мысль, М., 2018, № 3, с. 153-158.
 • Рецензия на сборник «Русскоязычные источники по истории Азербайджана первой половины XVIII века. Т.1. (1701-1725 гг.) (Составитель, автор транслитерации, введения и комментариев, д.и.н., проф. Т.Т.Мустафазаде. Баку, Элм, 2016, 800 с.)// Современная научная мысль, М., 2018, № 2, с. 155-156.
 • Помощь мусульман Дагестана азербайджанцам в марте 1918 года (по архивным документам)// Труды института Истории НАН Азербайджана. Материалы V международной научной конференции «Геноцид тюрко-мусульманских народов в ХХ веке». Баку, 2018, № 70-72, с. 46-54.
 • Азербайджанская Демократическая Республика и государства Северного Кавказа в 1918-1920 гг.// Азербайджанская Республика – 100. История, политика, культура: сборник статей. СПб.: Нестор-История, 2018, с. 8-25.
 • Кавказские мусульмане в русско-турецкой войне 1877-1878 годов// Кавказский мир: проблемы образования, языка, литературы, истории и религии. Грозный, 2018, с. 49-59.
 • Дань памяти: ценный вклад в изучение истории Азербайджанской Демократической Республики и послереволюционной эмиграции (Топчибаши А.М. Парижский архив 1919-1940/ Сост., введение, пер. и прим. Г.Мамулиа, Р. Абуталыбов. Науч. ред., проф. И.Агакишиев. В 4-х кн. - М.: Худож. лит., 2016-2018)// Современная научная мысль. Москва, 2018, с. 171-174.
 • Татары в Азербайджане в начале ХХ века//«Научное наследие и общественная деятельность братьев Максуди». Казань,  2018, с. 23-38.
 • Азербайджанская Демократическая Республика и государства Северного Кавказа в 1918-1920-е годы// Истории, монархии, республики, конфедерации как формы осуществления власти на Кавказе. Материалы VIII  Международной научно-практической конференции. Нальчик, 21-22 мая 2018 г., Нальчик-Ростов-на-Дону, 2018, с. 119-145.
 •  М.Э.Расулзаде и идея объединения Кавказа// Этногенез и этническая история народов Кавказа. Сборник материалов международного Нахского конгресс (г. Грозный, 11-12 сентября 2018 г.). Под ред.  Ш.А. Гапурова, С.С. Магомадова. Грозный, 2018, с. 39-52.
 • Aзербайджанская Демократическая Республика и государственные образования Северного Кавказа в 1918-1920-е годы»// Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Azərbaycanın dövlətşilik tarixinin parlaq səhifəsi”. Труды Института Истории НАН Азербайджана, Bakı, 2018, № 74, 75, 76, 2018, с.43-60.
 • Тюркские народы Кавказа. Монография. Баку, 2018, 344 с. (в соавторстве).
 • 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşın'da Kafkasya müslümanları//1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) Vatan neresi? Uluslararsl sempozyum 1-2 Kasım 2018, İstanbul, 2018, s. 61-71.
 • Некоторые общественно-политические и административно-территориальные проблемы карачаевцев в 1917-1991 годы// Материалы всероссийской научной конференции «Карачай в составе России: исторический опыт, современное состояние и перспективы трансформационных и модернизационных процессов», 26-27 октября 2018 г., г. Карачаевск, 2018. (в печати).

Redaktor

 • Азиза Назарли. Кадровая политика Азербайджанской ССР в культурно-просветительной сфере (1920-1953 гг.). Под ред. Севиндж Алиевой. Москва, 2018.
 • Исмаилов Эльдар. Азербайджанцы в конвое российских императоров. Отв. Ред. Олег Наумов. Редактор: Севиндж Алиева. Москва, Фонд «Русские Витязи», 256 с.

Tərtibçi:

 • Альбом. Фотоматериалы российских музеев и библиотек по истории Азербайджана. Сост. Севиндж Алиева, Фирдовсия Ахмедова. Баку, 2018, 96 с. (составитель).

Müəllifin əsərləri ilə bu ünvanda - (https://independent.academia.edu/SevincIsrafil) da tanış ola bilərsiniz.  

Paylaş: