AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏMRAHOV MAİS İSRAİL OĞLU

ƏMRAHOV MAİS İSRAİL OĞLU

Tarix üzrə elmlər doktoru, professor, A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycan mədəniyyəti tarixi” şöbəsinin müdiri.

1948-ci il mayın 2-də Şəki rayonunun Cəfərabad kəndində anadan olmuşdur.

1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU) tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

Ailəlidir, 3 övladı var.

hsili, elmi  dərəcəsi və elmi adları

1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1984-cü ildə namizədlik («Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycanda xalq maarifi. 1941 - 1945- ci illər») dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

2006-cı ildə doktorluq («Azərbaycan mədəniyyəti İkinci Dünya müharibəsi illərində») dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Əmək fəaliyyəti

1970-1973-cü illərdə Şəki  rayonunun  Cəfərabad kənd məktəbində tarix müəllimi işləyib.

1973-1979-cu illərdə Göybulaq kənd məktəbində direktor olub. 

1979-1989-cu illərdə Şəki Şəhər Partiya Komitəsində təlimatçı, siyasi maarif kabinetinin müdiri, təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri işləyib. 

1989-1991-ci illərdə Şəkidəki 43 saylı texniki peşə məktəbində direktoru olub. 

1992-ci ildə PKİA və YH Baş İnstitutunun Şəki filialında müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirib. 

1992-1994-cü illərdə Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsində metodist və inspektor olub. 

1994-1998-ci illərdə Şəki Şəhər İcra hakimiyyətində baş  məsləhətçi və şöbə müdiri işləyib.

1999-cu ildə PKİA  və YH  Baş  İnstitutunda metodist  və kabinet müdiri olub.

2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Respublika Elmi-Metodiki  Mərkəzində böyük metodist, 2001-2006-cı illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında kabinet müdiri, 2007-2009-cu illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında əlavə təhsil üzrə direktor müavini olub.

2009-cu ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin «Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin tədrisi metodikası» kafedrasında  professorudur. 

2019-cu ilin iyul ayından A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycan mədəniyyəti tarixi” şöbəsinin müdiridir.          

TARİX ÜZRƏ ELMLƏR DOKTORU, PROFESSOR MAİS  İSRAİL  OĞLU ƏMRAHOVUN  DƏRC OLUNMUŞ  ELMİ  VƏ TƏDRİS - METODİKİ  İŞLƏRİNİN SİYAHISI

Məqalələr

Azərbaycan dilində

1.Azərbaycan komsomolçularının Böyük Vətən müharibəsi illərindəki fəaliyyətinin öyrədilməsi// ”Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə Tarix, ictimaiyyət və coğrafiya tədrisi”. Bakı: “Kommunist”  nəşriyyatı, 1976, № 5, səh. 37-39

2.VIII sinifdə tarixin tədrisində V.İ.Lenin nəzəri irsinin öyrədilməsi təcrübəsindən//”Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə “Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi”. Bakı: “Kommunist” nəşriyyatı, 1978, №1, səh.60-62

3.”Sovet İttifaqının Böyük Vətən müharibəsi” bəhsinin tədrisi təcrübəsindən// ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi”. Bakı: “Kommunist” nəşriyyatı, 1979, № 2, səh. 13-16

4.Böyük Vətən  müharibəsində məktəblilərin cəbhəyə yardım uğrunda  mübarizəsi//”Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə “Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi”. Bakı: “Kommunist” nəşriyyatı, 1981, № 2, səh. 22-25

5.Azərbaycan müəllimləri Böyük Vətən müharibəsi dövründə (1941-1945-ci illər)// “Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə “Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi”. Bakı: “Kommunist” nəşriyyatı, 1982, № 2, səh.36-43

6.Məktəblilərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi tarixindən//”Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə “Məktəbdə bədən tərbiyəsi”. Bakı: “Kommunist” nəşriyyatı, 1984, № 3, səh. 29-33

7. Yerli faktlara müraciət etdikdə// Gənc  fəhlə, 1989, № 8, səh.6-7

8.Düşüncələr aləmində. F.İbrahimovun “Təlimdə sistemdaxili münasibətlər” kitiabına ön söz/ Bakı: “Mütərcim” nəşriyyatı,   1999, səh.3-8

9.Faşizm üzərində qələbə  təkcə hərbi qələbə olmayıb, həm də mənəvi qələbə idi. (Azərbaycan mədəniyyəti müharibə illərində (1941-1945-ci illər)// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Bakı: ADPU, 2003,  № 3, səh. 303-309

10.Naxçıvan Azərbaycanın tarixi diyarıdır// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri Baki: ADPU, 2003, № 3, səh. 559-563 (N.Əsədovla birgə)

11.Fırçalar döyüşəndə (Azərbaycan rəssamları müharibə illərində)// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Bakı: ADPU, 2003, № 4, səh. 21-27

12. Bir cəbhə qəzeti haqqında// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Bakı: ADPU,  2003,  № 4, səh. 305-309

13.Diqqət, diqqət! Danışır Bakı. Azərbaycan radiosu müharibə illərində (1941-1945)// Tarix və onun problemləri. Baki: Adiloğlu MMC, 2003, № 4, səh. 120-124

14.Hərbi mətbuat müharibə illərində (1941-1945)// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Baki: ADPU, 2004, № 1, səh.12-22

15.Mədəni-maarif müharibə  dövründə// Dirçəliş – XXI əsr- Vozrojdenie XXI vek. Bakı, 2004, № 72, səh. 179-185

16.”Azərbaycan mədəniyyəti İkinci Dünya müharibəsi illərində” mövzusunun tədrisinə dair//Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2004, IV buraxılış, səh. 259 – 262

17.Kütləvi siyasi işin təşkili tarixindən. Nəzəriyyə və təcrübə// Tarix və  onun problemləri. Baki: Adiloğlu  MMC, 2004, № 1, səh. 106-119

18. Müharibə illərinin kino salnaməsi (1941-1945-ci illər)// Təhsil, mədəniyyət, incəsənət. Elmi nəzəri və metodiki jurnal. Bakı: Nurlan, 2004, №1, səh. 126-129

19. Tiflis Azərbaycan teatrı odlu illərdə (1941-1945-ci illər)// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Baki: ADPU, 2004, № 2, səh.75-76

20.Odlu illərin mətbuatı (1941-1945)// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Baki: ADPU, 2004, № 2, səh. 86-88

21.Mətbuat tariximizin odlu səhifəsi/Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti professor-müəllim heyətinin 64-cü elmi konfransının materialları. Baki: ADPU, 2004, 5-ci buraxılış, səh. 72-76

22.II Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan ədəbiyyatında hərbi-vətənpərvərlik mövzusu// Numanitar elmlərin öyrənlməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2004, II buraxılış, səh. 155-166

23.Ədəbiyyat və incəsənət müharibə illərində// Filologiya məsələləri. Bakı: Nurlan, 2004, № 2, səh.53-62

24.”Azərbaycan mədəniyyəti II Dünya müharibəsi illərində” probleminin tarixşünaslığına bir nəzər// Tarix və onun problemləri. Bakı: Adiloğlu MMJ, 2004, № 2, səh.260-268

25.Azərbaycan musiqisi İkinci Dünya müharibəsi illərində// Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı. 2004, № 2, səh.190-200

26.Azərbaycan elmi cəbhənin xidmətində. İçtimai elmlər müharibə illərində (1941-1945)// Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2004, III buraxılış, səh.278-287

27.Ədəbiyyat və incəsənət müharibə illərində  (1941-1945)// Filologiya məsələlərinə dair tematik  toplu. Bakı: ADPU, 2004, № 3-4 (28-29), səh.20-30

28.Nəşriyyatlarımız müharibə illərində// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Bakı: ADPU, 2004, №3, səh.151-154

29.İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Azərbaycanda mədəni quruculuğun yekunlarına dair// Tarix və onun problemləri. Bakı: Adiloğlu MMC, 2004, № 3, səh. 132-150

30.Azərbaycan teatrı müharibə illərində// Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu “Elmi xəbərlər” i Bakı: “Müəllim nəşriyyatı”, 2004, № 4, səh.44-48

31.Azərbaycan musiqi tarixinin parlaq səhifəsi (1939-1945-ci illər)// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Bakı: ADPU, 2004, №4, səh.346-351

32.Azərbaycan teatrları müharibə illərində// Dirçəliş – XXI əsr - Vozrojdenie XXI vek. 2004 dekabr - 2005 yanvar.  Bakı,    № 82 – 83, səh.351-359

33. Azərbaycan musiqisi II Dünya müharibəsi illərində// Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Bakı: Odlar Yurdu nəşriyyatı, 2004 , №12, səh.201-210

34. Azərbaycan səhiyyəsi müharibə illərində// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı. ADPU. 2005, № 2, səh. 679-684

35. Xalqın ön və arxa cəbhədəki fəaliyyəti  nəsillərə  örnəkdir// Tarix və onun problemləri. Bakı: Adiloğlu MMC, 2005 № 2, səh.123-130

36.Ü.Hacıbəyovun İkinci Dünya müharibəsi illərindəki fəaliyyətinə dair// Tarix və onun problemləri. Bakı: Adiloğlu  MMC, 2005 № 4, səh.49-53

37.Ə.Əfəndizadənin “Ya ölüm, ya Türkiyə” kitabına  ön söz/ Bakı: “Mütərcim” nəşriyyatı,  2005, səh.3-10 (h.Manafli ilə birgə)

38.Ə.Əzimzadə yaradıcılığında müharibə mövzusu//Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univer- sitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası. Bakı: ADPU, 2006, № 2, səh.213 – 216

39. X  əsrdə  rusların  Azərbaycana yürüşü. Bərdə faciəsi// Humanitar elmlərin öyrənlməsinin  aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2006, II buraxılış, səh. 225 – 231

40.Qələbənin qiyməti  (İkinci Dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri haqqında). Birinci məqalə// Tarix və onun problemləri. Bakı: Adiloğlu MMC, 2006, № 3, səh.133 – 142

41.Böyük İpək Yolu. Keçmişdən bu günümüzə: tarix və zaman// Humanitar elmlərin öyrənlməsinin  aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2006, IV buraxılış, səh.226 – 230

42.Qələbənin qiyməti  (İkinci Dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri haqqında). İkinci məqalə// Tarix və onun problemləri. Bakı: Adiloğlu  MMC, 2006 № 4, səh.157-163

43.Səməd Vurğun müharibə illərində (1941-1945-ci illər)// Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universi tetinin Xəbərləri,  Humanitar elmlər seriyası. Bakı: ADPU, 2006, № 4, səh.508 – 514

44.Qələbənin qiyməti (İkinci Dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri haqqında). Üçüncü  məqalə// Tarix və onun problemləri. Bakı: Adiloğlu MMC, 2007, № 1, səh.135-143

45.Azərbaycanda ali məktəb quruculuğu, ali pedaqoji təhsilin təşkili və inkişafı tarixindən (1917 - 1941- ci illər). Birinci məqalə// Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri.  Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2007, II buraxılış , səh.316-322

46.Azərbaycanda ali məktəb quruculuğu, ali pedaqoji təhsilin təşkili və inkişafı tarixindən (1917 - 1941- ci illər). İkinci məqalə// Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri.  Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2007, IV buraxılış , səh.239-247

47.Azərbaycanda ali məktəb quruculuğu, ali pedaqoji təhsilin təşkili və inkişafı  tarixindən (1917-1941-ci illər). Üçüncü məqalə //Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri.  Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2007, IV buraxılış, səh.383-390

48. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə  münasibətlərinə dair. Birinci məqalə //Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri.  Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2008, III buraxılış , səh.455-463

49.Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə  münasibətlərinə  dair.  İkinci məqalə //Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri.  Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2008, IV buraxılış, səh.223-233

50.İlk milli Azərbaycan ali məktəbi müharibə illərində (1941-1945)// Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Təbiət, humanitar və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı, ADPU, 2008, № 3, səh. 177-188

51.Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə müna sibətlərinə dair. Üçüncü məqalə // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri.  Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2008, V buraxılış , səh.280-292

52. Heydər Əliyev və milli tariximiz// Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Təbiət, humanitar və pedaqoji - psixoloji elmlər seriyası, Bakı: ADPU, 2008, № 6, səh.127-133

53.İkinci Dünya müharibəsi illərində müttəfiqlərin SSRİ-yə köməyinə dair.// Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2009, II buraxılış , səh.320-325

54.Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində Rusiyanın türk vilayətlərində milli hərəkat// Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Təbiət, humanitar və pedaqoji - psixoloji elmlər seriyası, Bakı: ADPU, 2009, № 4, səh.115-119

55.Gələcəyə ünvanlanan strategiya/”Əsrin müqaviləsi”nin 15 illiyinə həsr olunmuş “Əsrin müqavləsi: reallıqlar və perspektivlər” Respublika Elmi konfransının materialları. Sumqayıt, 29-30 sentyabr 2009- cu il, səh.59-61

56.Müasir təlim metodlarının alovlu təbliğatçısı// Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2009, IV buraxılış, səh.165-169

57. Böyük müharibə 1939-1945. Totalitar rejimin qurbanları  (İkinci Dünya müharibəsinin başa çatmasının 65 illiyi münasibətilə)// Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Təbiət, humanitar və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı: ADPU, 2010, № 2, səh.75-79

58. 1941-1945-ci illər müharibəsi dövründə cəbhənin yanacaqla təmin edilməsində Azərbaycan neftçilərinin rolu/”Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin təmin olunmasında Azərbaycan xalqının rolu” Respublika Elmi konfransının materialları. Sumqayıt, 07 may 2010-cu il, səh.109 -112

59.Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi illərində// Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Təbiət, humanitar və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı: ADPU, 2010, № 3, səh.92-97

60. Babək və Hürrəmilik. (Ceyhun Bayramlının kitabına ön söz)/ Bakı: “Kitab aləmi”, 2011, 452 s., səh.5-7

61.Azərbaycanda qadın təhsili tarixindən// Tarix, insan və cəmiyyət. Elmi-nəzəri və elmi-metodik  jurnal. Bakı, 2011, № 1, səh. 142-149 (Q.Qafarova  ilə birgə)

62. İnsanlığa qarşı vəhşilik-Xocalı soyqırımı// Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Təbiət, humanitar və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı: ADPU, 2011, № 5, səh.3-7

63.Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi  illərində//Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Təbiət, humanitar və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı: ADPU, 2012, № 1, səh.126-130

64. Azərbaycan təhsil tarixində  qəza məktəblərinin rolu // Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası, №1 (45). Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2012, səh36-42

65. Azərbaycanlılar Stalinqrad döyüşlərində// Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Təbiət, humanitar və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı: ADPU, 2012, № 2, səh.59-63

66. Maarif tariximiz və qəza məktəbləri// Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası, №2 (45). Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2012, səh.20-24

67.Türklərdə dövlətin yaranması və torpaq mülkiyyətinin formaları probleminə dair//VII Beynəlxalq türk mədəniyyəti, incəsənəti və mədəni irsin mühafizəsi simpoziumu (VII İnterna tional Turkkic culture, art and protection of cultural neritage symposium). Bakı, 2013, səh.27

68.Heydər Əliyev və milli tariximiz// Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunur. Xüsusi buraxılış. Bakı: ADPU nəşriyyatı, may 2013, səh.153-163

69.II Dünya müharibəsi illərində dünya xalqlarının faşizm əsarətindən azad olunmasında azərbaycanlıların rolu//”Azərbaycanın İkinci dünya müharibəsində və Qafqazda holokostun önlənməsində rolu” mövzusunda Beynəlxalq simpoziuma (17-19 oktyabr 2012-ci il, Bakı) təqdim edilmiş məruzələrin tezisləri. Bakı: Elm, 2013, 156 s., səh.48-52

70.Axund Yusif Talızadənin tətib etdiyi “Hədiyyeyi-Nisan” kitabı haqqında// Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2013, № 4, səh.211-213 (Məhsəti Əmrahova ilə birgə)

71.Təhsil tariximizin parlaq səhifəsi// Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Təbiət, humanitar və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı: ADPU, 2014, № 1, səh.84-89 (Məhsəti Əmrahova ilə birgə)

72.Türkmənistan gəncləri 1941-1945-ci illər müharibəsinin döyüş cəbhələrində//Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2014, № 2, səh.427-431

73.Mübarizələrdə keçən alim ömrü/ Süleyman Məmmədov. Biblioqrafiya. Bakı: Çaşıoğlu, 2014, 240 s., səh.67-71

74. 20 Yanvar-qan yaddaşımız// Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Təbiət, humanitar və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı: ADPU, 2014, № 4, səh.110-114

75.Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində Rusiyanın Türk vilayətlərində milli hərəkat// Turizm və qonaqpərvərik  tədqiqatları. Bakı: “Renesans” MMS, 2015, 134 s., səh.14-25

76.Qanla yazılmış yaddaş/Ermənilərin soyqırımı siyasəti bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt, 2015, səh.167-169

77. Qafqaz  İkinci  dünya müharibəsi illərində// İnternational conference actual problems of the history of the caucasus. Volume 1 15-16 Oktober  2015. Ganja, səh.181-183

78.Azərbaycan xalqı müstəqilliyinin 24-cü ildönümünü qeyd etdi// Təhsil. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2015, səh. 54-58

79. 402-ci Azərbaycan milli atıcı diviziyasının təşkili və döyüş yolu// Tarix və onun problemləri. Bakı: Adiloğlu  MMC, 2016 № 3, səh.141-147 (X.İbrahimova ilə birgə)

80.Bakı nefti uğrunda mübarizə və Bakının alman işğalçıları tərəfindən tutulması ehtimalı ətrafında mülahizələr və təxribatlar// Sivilizasiya. Bakı Avrasiya Universiteti. Elmi-nəzəri jurnal.  Cild 5 №3 (2016 (31), səh. 103-112 (X.İbrahimova ilə birgə)

81.Azərbaycan qadınları müharibə illərində (1941-1945-ci illər)//Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. Bakı: “PROTEX QRUP 21”  MMS, 2016, № 3, səh. 165-176

82.Azərbaycanda antisovet əhvali-ruhiyyəsi və təxribatlar (1941-1945)//Sivilizasiya. Bakı Avrasiya Universiteti. Elmi-nəzəri jurnal. Cild 5. №4 (2016 (32), səh. 69-74 (X.İbrahimova ilə birgə)

82.Qanla yazılmış yaddaş/ Azərbaycanlıların soyqırımı. Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 2017,181 s., səh.24-46

83.II Dünya müharibəsi ərəfəsində Azərbaycan SSR-də ictimai-siyasi və iqtisadi-sosial həyat// Sivilizasiya.Bakı Avrasiya Universiteti. Elmi-nəzəri jurnal. №2 2017, səh.173-180 (X.İbrahimova ilə birgə)

84.77-ci Azərbaycan milli dağ-atıcı diviziyası// Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2017, № 4, səh.361-364

85.İkinci dünya müharibəsi  ərəfəsində və illərində SSRİ-də yaşayan almanların deportasiyasına dair/ Siemenslər Gədəbəydə-150 il. Elmi-praktik konfrans. Bakı: Mütərcim, 2018, 140 s., səh. 12-19

86.İkinci Dünya müharibəsi illərində ermənilər faşistlərin xidmətində// Geostrategiya. Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal. MART-APREL. 2018, № 2 (44), səh.15-19

87.İkinci dünya müharibəsi illərində ermənilərin Türkiyə Cümhuriyyti və Azərbaycan SSR-dən ərazi iddiaları// Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2018, № 2, səh.194-198

88.Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrində TÜRKSOY-un rolu (Role of TURSOY in Cultural realtions of Azerbaijan and TURKSOY/ Azərbaycan-Türkyə münasibətləri II Beynəlxalq Elmi konfaransı materialları.Kostamonu, 2018, səh.356-363

89.Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrində TÜRKIOY-un rolu// Geostrategiya. Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal. SENTYABR-OKTYABR. 2018, № 5 (47), səh.22-25

90.İkinci Dünya müharibəsi illərində ermənilərin Azərbaycan tarixini təhrif etmək cəhdləri// Geostrategiya. Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal. Bakı, Yanvar-fevral 2019, №01 (49), s.14-17  (X.İbrahimova ilə birgə)

91.Faşist Almaniyasının  Qafqaz planı və ermənilər//Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Mütərcim, 2019, № 21, səh.406-411

92.Müharibə illərində Azərbaycan SSR-in təhsil müəssisələrinin işində nöqsanlar və antisovet mülahizələrin formalaşması arxiv sənədlərində// Tarix,insan və cəmiyyət. Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal. Bakı:ADPU, 2019, “№1 (24), səh.48-55

Rus dilində

93.Народное образование Советского Азербайджана в период Великой Отечественной войны (1941-1945)// Советская педагогика. Москва: Педагогика,  1981,  № 5, стр. 119-121

94.Усиление военное-патриотического воспитания и начальной военной подготовки школьников в годы Великой Отечественной войны (по материалам Азербайджанской   Республики)//МВД России. Санкт-Петербургский Университет. История, Практика и Перспектива, Сборник научных трудов, Выпуск 6, Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Университет, 2001, стр.11-16

95.Азербайджанские учителя в годы Великой Отечественной войны// МВД России. Санкт-Петербургский Университет. Общество и право. (Сборник трудов докторантов, адъюнктов и соискателей), выпуск 17, Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Университет, 2003, стр.5-8

96.Внешкольные учреждения Азербайджана в годы войны (1941-1945 гг.)// Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Межвузовский сборник научных статей. Баку: Мутарджим, 2004,  Ы выпуск, стр. 352-356

97. Азербайджанский  учителей  в годы  войны  1941 – 1945// Ненасилия как образ жизни (Сборник научных статей и материалов ХХВ Международной научно-практической конференций по проблемам педагогики ненасилия. Санкт-Петербург 15 апреля 2004 года)., «67 гимназия  Верба Магистри», Санкт–Петербург: НИИХ   СПбГУ,   2004 г., стр. 346-348

98.Усиление начальной военной физической подготовки школьников  в  годы  войны. (1941-1945 г.г.)// Ненасилия как образ жизни (Сборник научных статей и материалов ХХВ Международной научно-практической конференций по проблемам педагогики ненасилия-Санкт-Петербург 15 апреля 2004 года)., «67 гимназия Верба Магистри», Санкт- Петербург:   НИИХ  СПб  ГУ, 2004 г., стр.142-144

99.Охрана жизни и здоровья детей в Азербайджане в годы войны (1941-1945 гг.)// Təhsil, mədəniyyət, incəsənət.  Elmi-nəzəri və metodiki jurnal. Бакı: Нурлан, 2004, № 2, стр.66-70

100.Азербайджанская культура в годы Второй Мировой  войны//Государственная-правовая политика в России: Сб. трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. Выпуск 20. Часть 1.Под общ. ред. В.П.Сальникова. СПб: Санкт-Петербургский университет  МВД  России, 2004, стр.23-26

101. Война и образование// Вопросы гуманитарных наук, М.: Спутник, 2004, № 3, стр.130-134

102.Азербайджанская радиовещательная деятельность военно-патриотического характера как отражение ненависти  к врагам во  время  Вторая Мировая война// Федеральная Служба Российской Федерации по Контролю за Оборотам Наркотиков. Северо-Западный  институт повышения квалификации. Научно–Методический Сборник.  Санкт- Петербург: Изд-во Северо-Западный Институт повышения квалификации ФСКН России, 2004 № 3., стр.78-81

103.Азербайджанской школы в годы войны  (1941-1945)// Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Межвузовский сборник научных статей. Баку: Мутарджим, 2005, II buraxılış, стр.237-240

104.Культура Азербайджана в годы Второй Мировой войны//Вестник Санкт-Петербургский  Университет   МВД  России.   Санкт - Петербург, 2005, № 2  (26), стр.9-18

105.O месте сако-тюркских племен в истории Азербайджана//Современные проблемы гуманитарных-естественных наук (Материалы четвертой международной научно-практической конференции 18-20 октября  2010 г.) Том  II. Moskвa, 2010, стр.59-62

106.Азербайджан в годы войны  (1941-1945 qq.) / Наука и современность - 2011. Сборник материалов XI международной научно-практической конференции Новосибирск, 24 мая 2011 г., стр. 58-65

Xarici dildə

107. 65 th anniversaru of Victory Azerbaican in Vorld World  War II: the home front. VISIONS of AZERBAİCAN, may. Cune. 2010, səh.24 – 30

108. State  Flaq  Day. VISIONS of AZERBAİCAN, noyabr - dekabr. 2010, səh.9 – 12

110. EURASİ AS FİRST QİL ACADEMY. VISIONS of AZERBAİCAN, mart-iyun 2012, səh.62 – 65

109.Haji Zeynalabdin Taghiyev’s  Scool for Girls. VISIONS of AZERBAİCAN, mart-iyun  2012, səh.64-68 (Q.Qafarova ilə brlikdə)

Proqram

Azərbaycan dilində

1. Türk xalqları tarixi. Tarix fakültəsi üzrə Dövlət imtahan proqramı. Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2010, səh.7-11

2. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası. Bakı: Mütərcim, 2011.- 16 s.

3. Böyük  İpək Yolu. Bakı: Mütərcim, 2011.- 18 s.

4. Heydər Əliyev irsinin politoloji aspektləri. Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2013.- 24 s.

5. Türk xalqlarının tarixi coğrafiyası. Bakı:ADPU nəşriyyatı, 2014.- 32 s.

6. Türk xalqları tarixi elminin müasir problemləri.  Bakı:ADPU nəşriyyatı, 2014.- 21 s.

Metodik vəsait

1.Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün tarix proqramlari. Bakı: “Nigar” nəşriyyatı,  2000.- 282 s. (Müəlliflər kollektivi)

2.Qədim dünya tarixinin tədrisi metodikası. I hissə. Bakı: “Səda” nəşriyyatı, 2003, 224 s.

3.Azərbaycan tarixi. Testlər. I hissə, VI-VIII. Baki: “Müəllim” nəşriyyatı.  2003.- 76 s. (Sovqat Əliyeva lə birlikdə)

4.Ümumi tarix. Testlər VI-XI. Baki: “Müəllim” nəşriyyatı.  2003.- 200 s. (Sovqat Əliyeva ilə birlikdə)

5.Qədim dünya tarixinin tədrisi metodikası I hissə. Baki: “Səda” nəşriyyatı, 2003.- 224 s.

6.Ümumtəhsil məktəblərində tarixin tədrisində Heydər Əliyev əsərlərinin öyrədilməsi. Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı.  2003.- 72 s.

7.İkinci Dünya müharibəsinin yekunları və  dərsləri. Bakı: Mütərcim, 2006.-76 s, şəkilli

8.Təcrübəçi tələbənin tribunası. Bakı: Mütərcim, 2008, 32 s.  (Ə.Əkbərova ilə birlikdə)

9.Şərqi Avropada türk tayfa birlikləri. Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı, 2010.- 67 s. (N.Əsədov və  H.Həsənovla birgə)

Dərs vəsaiti

Azərbaycan dilində

1.Azərbaycanda ali məktəb quruculuğu, ali pedaqoji təhsilin təşkili və inkişafı tarixinin oçerkləri (1917-1941- ci illər). Dərs vəsaiti. Bakı: Mütərcim, 2007.- 142 s.

2. Qarabağ xanlığı. Bakı: Mütərcim, 2008, 220 s. (Ə.Çingizoğlu və H.Həsənovla birgə)

3.Versaldan Potsdama. Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı, 2010.- 106 s.

4.Böyük İpək Yolu. Bakı: Mütərcim, 2011.-84 s.

5.Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər). Bakı: Mütərcim, 2015.- 272 c.

6.İkinci dünya müharibəsi tarixinin oçerkləri. Bakı:ADPU nəşriyyatı, 2015.- 394 s.

Rus dilində

7.Возникновение государственности и формы землевладения у тюрков. Bakı: Мутарджим, 2011, 120 s.

 Dərslik

Azərbaycan dilində

1.XX əsrdə Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı. Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı, 2009.- 370 s.

2.Türk xalqları tarixi. Bakı: ADPU, 2017.- 734 s. (Pərviz Səfərovla birgə)

3.XX əsrdə Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı. Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı, 2018.- 484 s.

4 Azərbaycan tarixi (1939-1945-ci illər). Bakı: ADPU, 2018.- 440 s.

                                            Monoqrafiya

Azərbaycan dilində

1.Qələm süngüyə çevriləndə. (Azərbaycan müəllimləri 1941-1945-ci illərin Böyük Vətən müharibəsi dövründə).  Sumqayıt:”Sumqayıt” nəşriyyatı, 1995.- 37 s.

2.Şəki qartalları. Bakı: “Hüquq ədəbiyyatı”  nəşriyyatı, 1998.- 424 s. (A.Qafarov, A.Salamov və b. ilə birlikdə)

3.Unutsan, unudularsan. Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı,  2002.- 116 s.

4.Azərbaycan mədəniyyəti İkinci Dünya müharibəsi illərində.  Bakı: “Elm”, 2004.-  336 s.

5.İkinci Dünya müharibəsi. 1939 - 1945. Bakı: Mütərcim, 2010,.-562 s.

6.Generalı xatırlayarkən. Akim Abbasov-100.Tarixi oçerk.Bakı:Elm, 2011.-180 s. (C.Bəhramovla birgə)

7. Stalinqradda tarixi qələbə. Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2012.-114 s.

8. Şəkidə təhsil: tarix, inkişaf yolu. ADPU nəşriyyatı, Bakı, 2014.- 522 s.

Rus dilində

1.Народное образование в Азербайджане в годы войны. Баку: АГПУ, 2004.-146  с.

2.Культура Азербайджана в годы Второй  Мировой  войны. Информационный Сборник. 60 летию Великой Победы. Федеральная Служба налоговой Полиции Российской Федерации Санкт-Петербургский Институт повышения квалификации сотрудников налоговой  полиции. Санкт-Петербург: 2003.- 35 с.

Paylaş: