AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

İSMAYILOV MAHMUD ƏLİABBAS OĞLU

İSMAYILOV MAHMUD ƏLİABBAS OĞLU

1 sentyabr, 1920-ci il - 16 avqust, 2002-ci il

Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan EA-nın Tarix İnstitutunun direktor müavini, «Azərbaycanın yeni tarixi» şöbəsinin müdiri, professor, tarix elmləri doktoru.

Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü M.Ə.İsmayılov 1920-ci ildə anadan olmuşdur.

1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Tarix fakültəsini bitirmişdir.

1949-cu ildə namizədlik, 1962-ci ildə doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmiş, 1983-cü ildə Azərbaycan SSR EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.

M.Ə.İsmayılov 1946-cı ildən Azərbaycan SSR EA-nın Tarix İnstitutunda işə başlamış, ömrünün sonunadək elmi işlər üzrə direktor müavini və «Azərbaycanın yeni tarixi» şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

M.Ə.İsmayılovun elmi yaradıcılığının əsas istiqaməti XIX-XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda kapitalizmin genezisi və inkişafı, kənd təsərrüfatının tarixi problemlərinin tədqiqi olmuşdur. Onun «Azərbaycan dövlət kəndliləri XIX əsrin sonunda» (1957), «XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı» (1960), «XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın kənd təsərrüfatında kapitalizm» (1964), «İmperializm dövründə Azərbaycanın sosial-iqtisadi strukturu» (1982) və b. əsərlərində Şimali Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyatının dünya sivilizasiyasının getdiyi yolla həmahəng inkişaf etdiyi sübut olunur. M.Ə.İsmayılov 3 cildlik «Azərbaycan tarixi»nin əsas müəlliflərindən biri, 7 cildlik «Azərbaycan tarixi»nin IV və V cildlərinin məsul redaktoru olmuşdur. Onun 1992-ci ildə çapdan çıxmış «Azərbaycan tarixi» əsəri dəfələrlə nəşr olunmuşdur.

M.Ə.İsmayılov Moskvada nəşr olunmuş «SSRİ-də tarix elminin tarixi» (1955), «Qafqaz xalqları» (1962) və b. əsərlərin yazılmasında yaxından iştirak etmişdir. O, Ankara, Kayseri, Paris, Roma, Moskva və başqa şəhərlərdə keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak etmişdir.

M.Ə.İsmayılovun rəhbərliyi ilə 25-dək namizədlik və doktorluq dissertasiyaları müdafiə olunmuşdur.

Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü M.Ə.İsmayılov «1941-1945-ci illərdə Almaniya üzərində qələbəyə görə», «Qafqazın müdafiəsinə görə» medalları və fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur.

2002-ci il avqustun 16-da vəfat etmişdir.

Paylaş: