AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

AĞASİYEV İKRAM KƏRİM OĞLU

AĞASİYEV İKRAM KƏRİM OĞLU

Tarix elmləri doktoru, professor, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun ”Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi” şöbəsinin müdiri.

Tarix elmləri doktoru, A professor A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun ”Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi” şöbəsinin müdiri Ağasiyev İkram Kərim oğlu 18 oktyabr 1963-cü ildə Şəki rayonunun Biləcik kəndində anadan olub. Volın Dövlət Universitetində (Lutsk,Ukrayna) ilk ali təhsilini alıb. 

17 dekabr 1999-cu ildə Krasnoyarsk Dövlət Pedaqoji Universitetinin Müdafiə Şurasında “Volın Quberniyasında alman koloniyaları (XVIII əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.  8 dekabr 2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Müdafiə Şurasında “Qafqazda alman koloniyalarının yaranması və onun regional xüsusiyyətləri (Şimali Qafqaz və Gürcüstanın nümunəsində)”. mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş və tarix elmləri üzrə doktor alimlik dərəcəsi almışdır. 

2008-ci ildə Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.

2009-cu ildə Almaniya Azərbaycan dostluq ənənələrinin inkişafında xidmətlərinə görə Alman - Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən Diplomla təltif edilmişdir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Azərbaycan Tarix Qurumu ictimai birliyinin iştirakı ilə 2013-cü il dekabrın 6-7-də Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində keçirdiyi “XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri”nə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransda iştirakına və maraqlı məruzə ilə çıxışına görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Y.M.Mahmudov, Azərbaycan Tarix Qurumu ictimai birliyinin sədri, tarix elmləri doktoru, professor T.Mustafazadə tərəfindən Təşəkkürnamə ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Tarix və Siyasi elmlər üzrə Ekspert Şurasının və Alman-Azərbaycan dostluq cəmiyyətinin üzvüdür. O həm də Rusiya almanları tarixinin tədqiqatçıları assossasiyasının və Azərbaycan Tarix Qurumu (Azərbaycan) üzvüdür. Bakı Biznes Universitetində 2003-cü ildən bu günə qədər "Azərbaycan tarixi", 2010-cu ildən isə "Kargüzarlıq və beynəlxalq yazışmalar" kursunu tədris edir.  

2005-2008-ci illərdə Bakı Biznes Universitetində "История Европы и Америки", 2007-2010-cı illərdə "Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər", 2003-2005-ci illərdə "Dövlətin struktur siyasəti", 2003-2005-ci illərdə "Структурная политика государства", 2003-2006-cı illərdə "Biznes etikası", 2005-2008-ci illərdə "Социальная психология", 2005-2009-cu illərdə "Sosiologiya", 2005-2006-cı illərdə "Sosial psixologiya", 2005-2008-cı illərdə "Politologiya və sosiologiya", 2005-2010-cı illərdə "Sahə (idarəetmə) psixologiyası və sosiologiyası", 2006-2009-cu illərdə "Beynəlxalq münasibətlər tarixi", 2011-cı ildən 2014-cü ilədək "Nitq mədəniyyəti", 2008-2009-cu illərdə isə Bakı Slavyan Universitetində "История международных отношений", "Международные отношения Украины" kurslarını tədris edib. 2016-cı ildən 2019-cu ilədək AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun "Dərbənd tarixi" bölməsinin  müdiri olub. 2019-cu il 4 dekabr tarixindən ”Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi” şöbəsinin müdiridir.  

Elmi əsərləri

  • Кавказские немцы в годы Первой мировой войны: социально-экономическое и общественно - политическое положение (1914-1917 гг.) // Кавказ и Мир. Международный научный журнал. Тбилиси, 2011, №10, с.123-131.
  • Политические последствия массового пере-селения немцев в западные и южные губернии России во второй половине ХІХ – ХХ начале вв. // Історична наука на початку ХХІ ст.: проблеми, минуле, сучасність, перспективи. Материали V Міжнародної конференції молодих науковців, 2-3 червня 2011 року. Херсон: Видавництво ХДУ, 2011, с.131-139.
  • Геополитический фактор и переселенческая политика царской России на Кавказе в первой половине XIX века (на примере истории немецкой колонизации). Кавказ и глобализация. Выпуск № 3 / том 6 / 2012, c.175-184
  • Geopolitical factor and the settlement policy of czarist Russia in the Caucasus in the early 19th century (a German colonization gaze study) // THE CAUCASUS END GLOBALIZATION. Journal of Social, Political and Economic Studies. Volume 6, Issue 3, 2012, CA & Press®, SWEDEN, s.146-152.
  • Следы семьи Сименс на Южном Кавказе «Генеалогия народов Кавказа: традиции и современность». Сборник выпущен ФГБУН Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им.В.И.Абаева и ВНЦ РАН и Правительства РСО-А. Владикавказ, 2013.
  • Особенности общественно-политической жизни немецких колонистов в период Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920 гг.)//Два с половиной века с Россией: актуальные проблемы и дискуссионные вопросы истории и историографии российских немцев: Материалы 14-й Международной научной конференции. Кисловодск, 25–29 сентября 2013 г. – М.: МСНК-пресс, 2014, c.362-368.
  • Ermeni Silahlılarının Azerbaycan’ın Alman Nüfusuna Karşı Vahşetleri (1904-1918). // Yeni Türkiye Yıl 21 Sayı 77 Temmuz – Aralık, 2015. s.100-112.
  • Kadim Türk Yurdu Derbent’in Rusya İmpara-torluğu Tarafından İşgalinden Sonra Türk Nüfusunun Demografik Yapısı (1806-2015), Yeni Türkiye, Sayı 80, 2015, s.157-168.
  • The First World War and German people of Caucasus (1914-1917) // Digest of articles, dedicated to the 85th anniversary of the Dagestan State University. Rome, 2016, 571 p. (pp.348-363). (1,0 ç/v).
  • Депортация немецкого населения Волыни в годы Первой мировой войны: причины и следствия. // Німці в історії Волині Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 1–2 жовтня 2015 р. / за наук. ред. М. П. Костюка. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2016, c.170-179.
Paylaş: