AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

QASIMOV ƏDALƏT QASIM OĞLU

QASIMOV ƏDALƏT QASIM OĞLU

Tarix elmləri doktoru, “Əliyevşünaslıq” şöbəsinin müdiri

Tarix elmləri doktoru, “Əliyevşünaslıq” şöbəsinin müdiri Qasımov Ədalət Qasım oğlu 1956-cı il dekabr ayının 5-də Naxçıvan şəhərində anadan olub.  İlk ali təhsilini Naxçıvan Dövlət Universitetində alıb. Vətən tarixi ixtisası üzrə "Naxçıvan MSSR zəhmətkeşlərinin maddi rifahının və mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi (1971-1980-ci illər)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası, "Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi (1969-2003-cü illər)" mövzusunda isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 100-dən çoxdur.  

Əsərləri

Kitabları

 1. Heydər Əliyev inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası (XX əsrin 70-80-ci illəri). Bakı: Təhsil, 2009, 320 s.

 2. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi (1969-2003-cü illər). Bakı: Turxan, NPB, 2013, 264 s. 

 3. Heydər Əliyev (iki cilddə) I cild. Bakı: Turxan, NPB, 2013, 500 s. 

 4. Heydər Əliyev (iki cilddə) II cild. Bakı: Turxan, NPB, 2013, 704 s.

 5. Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində (iki cilddə) I cild. Bakı, 2013, 668 s. 

 6. Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində (iki cilddə) II cild. Bakı, 2013, 640 s. 

 7. Naxçıvan Ensiklopediyası. II cild. I-II c. Bakı, 2005, 685 s. 

 8. Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2003) I cild Heydər Əliyev dövrü. Bakı, 2016, 704 s. 

 9. Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2003) II cild. Heydər Əliyev dövrü. Bakı, 2016, 715 s. 

Məqalələri

 1. Yetkin sosializm dövründə Naxçıvan MSSR xalq təsərrüfatının inkişafı haqqında (1971-1980-ci illər). Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutunun və S.M.Kirov adına ADU-nun Tarix fakültəsinin gənc alimlərinin ÜİLKGİ-nin yaranmasının 65 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri. Bakı, 1983, s. 17
 2. İnkişaf etmiş sosializm dövründə Naxçıvan MSSR texniki-peşə təhsili sistemində ixtisaslı fəhlə kadrlarının hazırlanması (1971-1980-ci illər). Respublika aspirantlarının elmi konfransının materialları, II kitab, Bakı, 1984, s. 49
 3. Zəhmətkeşlərin kommunist  tərbiyəsində mədəni-maarif ocaqlarının rolu. Mədəni-maarif işi. 1984, №2, s. 26-27
 4. Kənddə mədəni quruculuq. Kənd həyatı. 1984, №10, s.43-44
 5. İnkişaf etmiş sosializm şəraitində Naxçıvan MSSR-də mədəni-maarif işi (1971-1980-ci illər). Azərbaycan Ali Təhsil məktəbləri aspirantlarının VII Respublika elmi konfransının tezisləri. I hissə Bakı, 1984, s. 17-24 
 6. Yetkin sosializm dövründə Naxçıvan MSSR zəhmətkeşlərinin maddi rifahının daha da yaxşılaşması (1971-1980-ci illər). Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1984, №2, s. 17-24
 7. İnkişaf etmiş sosializm şəraitində Naxçıvan MSSR zəhmətkeşlərinin mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi (1971-1980-ci illər). Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası. 1985, №2, s. 17-24 
 8. Yetkin sosializm şəraitində Naxçıvan MSSR-də ümumtəhsil məktəblərinin inkişafı (70-ci illər). Azərbaycan Ali məktəb aspirantlarının VIII respublika elmi konfransının tezislərinin məruzələri I hissə. Bakı, 1985, s. 86
 9. Naxçıvan MSSR zəhmətkeşlərinin maddi rifahının və mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi (1971-1980-ci illər).Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu. Gənc alimlərin Böyük Vətən müharibəsində Sovet xalqının qələbəsinin 40 illiyinə həsr olunmuş II elmi konfransın materialları. Bakı, 1989, s. 130-133
 10. Daimi komissiyalar vasitəsilə zəhmətkeşlərin dövlətin idarə olunmasında iştirakı (1960-1985-ci illər). Azərbaycan EA Tarix İnstitutu. Azərbaycan Dövlət quruluşunun bərpa olunması gününə həsr olunmuş elmi konfransın əsərləri. Bakı, 1991, s. 213-217
 11. Azərbaycan Respublikasında icraedici orqanlarının fəaliyyətində deputatların və sovet fəallarının rolu (60-80-ci illər). Azərbaycanın tarixi problemləri üzrə gənc tədqiqatçıların birinci respublika elmi konfransının məruzələri. II hissə, Bakı, 1991, s.269-271
 12. Azərbaycan Respublikası yerli sovetlərinin sessiya fəaliyyətinin bəzi məsələləri haqqında (1960-1980-ci illər). Azərbaycan tarixinin problemləri. Bakı, 1992, s. 202-206
 13. Naxçıvanın müasir dövr tarixinin öyrənilməsi və elmi ədəbiyyatda əks olunması məsələlərinə dair. Naxçıvan tarixinin səhifələri. («Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan» beynəlxalq simpoziumunun materialları). Bakı, 1996, s.154-159
 14. Naxçıvan MR-də xalq maarifi (1946-1960-cı illər). Azərbaycan Respublikası Odlar Yurdu Universiteti. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Bakı, 1998, №1, s. 180-182
 15. Naxçıvan Muxtar Respublikası müharibə illərində (1941-1945-ci illər). Naxçıvan Muxtar Respublikası. Məqalələr toplusu. Bakı, Elm, 1999, s. 112-120
 16. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətin inkişafı (1946-1991-ci illər). Naxçıvan Muxtar Respublikası. Məqalələr toplusu. Bakı, Elm, 1999, s. 166-174
 17. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial və mədəni inkişafı (70-ci illər). Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Tarix və ictimai elmlər seriyası. Naxçıvan, 1999, №5, s. 33-35
 18. Mürəkkəb şəraitdə tarixi nailiyyət. Naxçıvan qəzeti. 23 fevral 1999-cu il
 19. Naxçıvanın geosiyasi vəziyyəti. Azərbaycan Respublikası Odlar Yurdu Universiteti. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Bakı, 2000, №3, s. 206-213
 20. Tariximizin tanınmış tədqiqatçısı və təbliğatçısı. Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2003, №2 , s. 229-231
 21. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı. «Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin siyasəti Azərbaycanın gələcəyidir» elmi praktik konfransın tezisləri. Bakı, 2004, s. 9-11
 22. Naxçıvan Muxtar Respublikası 1946-1990-cı illərdə. Naxçıvan: Tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri (9-10 iyun 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları) Naxçıvan, 2006, s. 131-143
 23. Naxçıvanın XX əsr tarixi Azərbaycan tarixşünaslığında. AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Bakı, 2007, 21-ci cild, s.96-105
 24. XX  əsrin sonu – XXI  əsrin əvvəllərində Azərbaycan Respublikası Quba-Xaçmaz regionunun sosial-iqtisadi vəziyyəti. AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Bakı, 2007, 22-ci cild, s. 184-189 
 25. Tariximizin tanınmış tədqiqatçısı və təbliğatçısı.Tarix elminə həsr olunmuş ömür. Bakı, 2008, s.74-78
 26. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi həyatı (1991-2005-ci illər). Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər. (5-6 oktyabr 2007-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları). Naxçıvan, 2008, s.190-198
 27. Faşist Almaniyası üzərində qələbənin təmin edilməsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının töhfəsi. Azərbaycan 1941-1945-ci illər müharibəsində. Məqalələr toplusu. Bakı, Elm, 2008, s. 210-221
 28. Canlı  həyat məktəbi. «Azad Azərbaycan» qəzeti, 1 iyul 2008
 29. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin inkişafı (XX əsrin 70-80-ci illəri). Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi. Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olunmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium. Tezislər, Bakı, 2008, s.71-72
 30. Heydər Əliyev və XX əsrin 70-80-ci illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf strategiyası. Heydər Əliyev və Azərbaycan. Bakı, 2008, s. 320-330
 31. Naxçıvanın erməni təcavüzündən qorunmasında Heydər Əliyevin xidmətləri. Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik, jurnal. Bakı, 2009, №3, s. 215-222
 32. Heydər Əliyev və XX əsrin 70-80-ci illərində. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbər-ləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan, 2009, №3, s. 5-14
 33. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin inkişafı (XX əsrin 70-80-ci illər). Tarix və gerçəklik. Bakı, 2009, cild 1 (5), s. 120-125
 34. Стратегия развития региона в Азербайджане в 70-е годы ХХ столетия (по материалом Нахчыванской АР.). Федерация. Научный журнал проблемах политики, экономики, социологии и права. Москва, 2009, №6-7, c. 49-54
 35. Гейдар Алиев и автономный статус Нахчывана. Исторические науки. Москва, 2009, №4, c. 21-25
 36. Heydər Əliyevin Naxçıvana  gəlişi və muxtar respublikada ictimai-siyasi dəyişikliklər. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2009, №5, s. 142-149
 37. “Naxçıvan MR-in erməni təcavüzünə qarşı mübarizəsi (1990-cı illərin əvvəlləri)”, Azərbaycan MEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. “XX əsrdə Türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımlar” mövzusuna həsr olunmuş V beynəlxalq elmi konfransın materialları xüsusi buraxılış. 25-29 aprel 2018-ci il. Azərbaycan Respublikası, Qusar şəhəri. Bakı, 70, 71, 72. 2018-ci il. s.314-318
 38. “Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında ordu quruculuğu”, “Heydər Əliyev Azərbaycan Dövlətçiliyinin memarıdır” mövzusunda Respublika elmi konfransının materailları. 04 may 2018. Sumqayıt, 2018-ci il. s.8-9.
 39. “Heydər Əliyevin irsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinin qiymətləndirilməsi məsələləri”, Azərbaycan MEA. Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi” mövzusuna həsr olunmuş beynəlxaq elmi konfransın materialları, xüsusi buraxılış. Bakı, 74, 75, 76, 2018-ci il. s.326-331.
 40. “Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasında diplomatik fəaliyyəti (1991-1993-cü illər)” Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Milli-mənəvi dəyərlər: ənənə və müasirlik” mövzusunda beynəlxaq elmi konfransın materialları. Bakı, 2018, s.224-231.
 41. “Azərbaycan Respublikasında Ordu Quruculuğu”, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası “Azərbaycanda ordu quruculuğu və hərb elmi” elmi-praktik konfransın proqram və materiallari, 20 iyun 2018, s.47-49.
 42. Alim ömrü, “Azərbaycan” qəzeti, 7 dekabr, 2018.
 43. Əliyevşünaslıq elmi məktəbinin yaradıcısı, “İki sahil” qəzeti, 28 fevral, 2019.
Paylaş: