AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

BAĞIROVA İRADƏ SƏİD QIZI

BAĞIROVA İRADƏ SƏİD QIZI

“Qafqaz tarixi” şöbəsinin müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru, “Avroklio” cəmiyyətinin üzvü,  Azərbaycan tarix qurumunun üzvü

“Qafqaz tarixi” şöbəsinin müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru Bağırova İradə Səid qızı 1956-cı il fevral ayının 12-də Bakı şəhərində anadan olub. 

M. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində ilk ali təhsilini alıb.

1987-ci ildə Vətən tarixi ixtisası üzrə "XX əsrin əvvəllərində Azərbaycandakı inqilabi hərəkatın xarici tarixşünaslıqda tənqidi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası, 2000-ci ildə isə "XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi partiyaları və təşkilatları (1900-1917) mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

“Avroklio” cəmiyyətinin,  Azərbaycan tarix qurumunun üzvüdür. 

1998-1999-ci illərdə Qərb Universitetində siyasi tarix fənnindən, 2004-2005-ci illərdə isə Bakı Dövlət Universitetində Qafqaz tarixi fənnindən dərs deyib.

1998-2003-cü illərdə “Space” telekanalında ictimai-siyasi proqramlarının rəhbəri vəzifəsində işləyib.

2011-2013-cü illərdə Ali Attestasiya Komissiyasının Ekspert şurasının üzvü olub. Təhsil Nazirliyinin Dərsliklərin qiymətləndirilmə Şurasının da üzvüdür. 

Ən mühüm elmi əsərləri

 • “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi partiyaları və təşkilatları (1900-1917)” (rus dilində). Bakı, “Elm”, 1997, 328 s.
 • Azərbaycan xalq cümhuriyyəti (1918-1920). – azərbaycan və rus dillərində. Bakı: “Elm”, 1998, 218 s. (həmmüəllif)
 • 7-cildlik “Azərbaycan tarixi”. Bakı: “Elm”, 2001, 567 s. (V cildin 2-ci fəslin müəllifi)
 • “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” Ensiklopediyası 2 cilddə, Bakı: “Təhsil”, 2004, (həmmüəllif)
 • XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda liberal cərəyanın inkişafı. Bakı: 2005, 213 s. (Deponə olunmuşdur)
 • Şimal-Qərb Azərbaycanın tarixi. Bakı:“Şərq – Qərb”, 2011, 345 s. (Elmi redaktor və həmmüəllif)
 • Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri (XVIII-XXI əsrlər). Baku: “Şərq-Qərb, 2013, 392 s. (Elmi redaktor və həmmüəllif)
 • Azərbaycan: Müstəqilliyə aparan yol.- AR Prezidenti yanında Strateji araşdırmalar mərkəzi. Bakı: 2012 (həmmüıllif)
 • История общественно-культурного реформаторства на Кавказе и в Центральной Азии (XIX- начало XX века). UNESCO-İİCAS. Samarkand, 2012, 310 c. (Elmi redaktor və həmmüəllif)
 • The History of Public and Cultural Reformation in the Caucasus and Central Asia (19th-early 20th century).// UNESCO-İİCAS. Samarkand, 2013, 310 p. (Elmi redaktor və həmmüəllif)
 • К истории армянского терроризма. Изменение программы и организационной структуры «Дашнакцутюн» на Кавказе.//“Dirçəliş-XXI əsr” jurnalı. – 2000. № 9, s.80-90
 • «Difai» partiyasının Azərbaycanda yaranması və fəaliyyəti tarixindən.// Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri. – Bakı, 2000, s.18-29
 • Развитие многопартийной системы в Азербайджане в ХХ веке (сравнительный анализ политических процессов начала и конца столетия).// Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2001, s.105-112
 • Проблемы безопасности на Южном Кавказе – императивы глобализации // Qərb UniversitetininYeni qeostrateji münasibətlərdə Cənubi Qafqaz regionunun yeri. – Bakı, 2003. s.60-69
 • XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət və Rusiya Dövlət Dumalarına seçki kampaniyaları// Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri. Beynəlxalq sessiyanın materialları. – Bakı, 2003, s.20-30
 • Cənubi Qafqaz ölkələrində istiqlal aktların elan olunması tarixindən// AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri, Bakı, 2008, 25-ci cild, s.36-47
 • 1918-1920 illərdə Azərbaycanda demokratiya təcrübəsi// AMEA Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix Qurumu Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2012,s.121-126
 • Особенности культурной трансформации традиционного общества в Азербайджане в условиях нового времени (XIX-XX вв.).// AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu M.F.Axundzadənin 200-illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012, s.55-69 (Ş.Rəhmanzadə ilə birlikdə)
 • Əli Mərdan bəy Topçibaşovun ictimai-siyasi fəaliyyəti// Ə.M. Topçibaşovun 150-illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: ADA, 2014, 28 aprel, s.72-75
 • Первая мировая война и ее влияние на социально-политическую жизнь в Азербайджане.// Birinci Dünya müharibəsinin başlanmasının 100- illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları.- AR Prezidentinin işlər idarəsi siyasi sənədlər arxivi.Bakı, 23-24 may 2014, s.90-100
 • Пробуждение национально-освободительного движения в Азербайджане в годы первой мировой войны.// AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. № 48,49,50. Bakı, 2014, s.9-16
 • Путь к независимости: от Кавказского единства к независимому государству.// Путь к независимости: от Кавказского единства к независимому государству. , c.108-112
 • Şərq dünyasında demokratik prinsiplərə əsaslanan ilk dövlət.// Şərqdə ilk Demokratik respublikas (28 may – Respublika günü ilə əlaqədar elmi-praktiki konfrans. Məqalələr toplusu.- AR nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəz, Bakı,“Elm və təhsil”, 2014, s.30-46
 • Erməni hərbi birləşmələri və onların Bakıdakı Mart soyqırımında rolu.//31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür (Elmi-praktiki seminar)- AR nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəz, Bakı,“Elm və təhsil”, 2015, s.38-50
 • Формирование армянских добровольческих дружин и их роль в трагических событиях в Османской империи и на Кавказе в годы Первой мировой войны.// Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımları (1914-1920) – II beynəlxalq elmi konfransın materialları. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. № 52-55. Bakı, 2015
 • Birinci Dünya müharibəsində böyük dövlətlərin Şərq siyasəti //“Azərbaycan Şərqşünaslığı”-Elmi-kütləvi jurnal. № 1(13),Bakı, “Araz” nəşriyyatı, 2015, s.20-27
 • Birinci Dünya savaşı dövründə Osmanlı dövlətinin Qafqaz siyasəti//VIII Uluslararası Atatürk kongresi, 13-15 oktyabr, Gəncə: 2015, s.60-68
 • İkinci Dünya müharibəsinin müasir tarixşünaslığı//AMEA Tarix İnstitutunun və Qərb Universitetinin təşkil etdiyi “İkinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan” adlı konfransının materialları- Bakı, 19 noyabr 2015, s.16-25
 • 1915-1917-ci illərdə ermənilərin Cənub-Qərbi Qafqazda müsəlmanlara qarşı törətdikləri qətliyamlar // Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər) III beynəlxalq elmi konfransın materialları. 07-10 aprel 2016, Şamaxı, s.499-506
 • XX yüzilin başlarında Azerbaycanda milli partilerin oluşması ve faaliyeti. //“Azerbaycan” Türk kültür dergisi, Ankara, Mart-Nisan 1999, s.7-15
 • Open society in the South Caucasus – Illusions vs. Reality”.// Central Asia and the Caucasus, Sweden, 2005, Vol. 1 (31), pp. 7-14
 • Integration Processes in the Southern Caucasus and the great power policy: a historical excursion back to the 20th century ”.//“The Caucasus and Globalization”, Sweden, 2007, Vol.1 (2), pp.89-100
 • The TranscaucasianSeym: Unification of the Central Caucasus that failed.// “The Caucasus and Globalization”, Sweden, 2008, Vol.2 (2),pp.122-131
 • Formation and interrelations of the first political organizations of Azerbaijan and Georgia in the beginning of XX century”.// Journal “Georgia and Orient (Past, Present, Future)”- I.Javakhishvili Tbilisi State University, The Centre of Caucasian and Oriental Studies, December, 2008,pp.8-12
 • Политика великих держав на Южном Кавказе в свете российско-грузинского конфликта.// Материалы международной научно-практической конференции «Геополитические интересы России на Кавказе», Дербент, 2009. с. 395-399
 • Проблемы идентичности, конфликтов и интеграции на Южном Кавказе в историческом аспекте и европейской перспективе.// «Политика национальной безопасности стран СНГ. Избранные проблемы», под ред. В. Балука, Изд. Вроцлавского Университета, Торунь (Польша), 2009, c.301-310
 • Из истории объявления Акта о независимости Азербайджана.// Журн. «Кавказский акцент», Тбилиси, 2010, № 5, c.27-38
 • Проблемы безопасности на Южном Кавказе после российско- грузинского конфликта 2008 года.// Материалы конференции «Россия и Кавказ: история и современность», Махачкала, 2010,c.31-36
 • The Past and Future of Conflicts, Identity and Integration in the Central Caucasus.// “The Caucasus and Globalization”, Sweden, 2012, Vol.6, Issue 3, pp.127-134
 • Legal Status of quasi-autonomies on USSR: Case of Nagorno-Karabakh’s Autonomous Oblast.// “CaucasusInternational” jurnalı. İstambul, Vol.3, No1-2, 2013,pp.113-147 (co-athor)
 • Первая мировая война и ее влияние на политическую жизнь Азербайджана.// Первая мировая война: великая и неизвестная-Материалы международной научно-просветительской конференции. Краснодар, 23-27 мая 2014, c.22-26
 • Социально-политическая жизнь в Азербайджане в годы Первой мировой войны.// “Россия в годы первой мировой войны”- Материалы международной научной конференции. Институт Российской истории РАН. Москва, 30 сент.- 3 окт. 2014,c.123-134
 • Отражение событий и оценок Второй мировой и Великой Отечественной войны в современной российской и азербайджанской историографии.// Этот день мы приближали, как могли…(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны- Материалы международной научной конференции. Минск, 7-8 мая 2015 г., c.45-54
 • Общественно-политические процессы в Азербайджане и отражение их в деятельности депутатов Государственной Думы в годы Первой мировой войны.// Первая мировая война и Государственная Дума: Материалы международной научной конференции. Казань, 17-18 октября 2014. М.: Издание Государственной Думы. 2015,c.35-44
 • Comments on “The elusive search for resolution of the Nagorny Karabakh dispute” by Thomas de Vaal.// “Frozen conflicts” in Europe, edited by A.Bebler. Opladen-Berlin-Toronto, 2015,pp.137-144
 • Формирование и роль новых органов власти на Южном Кавказе в пост имперский период (1917-1918).// Системы власти и права автохтонных народов Кавказа, Российской империи, Советов (XVIII-XX вв.)- Материалы VI Международной научно-практической конференции. Нальчик-Ростов-на-Дону, 18-21 мая 2016, c.58-69
 • Cənubi Qafqazda dərsliklərin hazırlanmasının və tarixi tədrisin problemləri və perspektivləri.// Metodıк vəsait. Bakı, “Qanun”,2014, 159 s. (Elmi redaktor və həmmüəllif)
Paylaş: