AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

SƏNƏD TOPLULARI

2008-ci il

 1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi Böyük Britaniyanın arxiv sənədlərində. Bakı, 2008. (ingilis dilində).

2010-cu il

 1. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (1917-1920-ci illər). I cild. Rusiya Dövlət Sosial-Siyasi Tarix Arxivinin sənədləri. Bakı, 2010
 2. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. III cild. Xatirələr”. Sənədlər toplusu. Bakı, 2010
 3. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XVIII-XX əsrin əvvəlləri). I cild. Rusiya Dövlət Hərbi Tarix Arxivinin sənədləri. Bakı, 2010
 4. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-1920-ci illər soyqırımı. II cild, I kitab. Gəncə quberniyası. Bakı, 2010
 5. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-1920-ci illər soyqırımı. II cild, 2-ci kitab. İrəvan quberniyasında soyqırımı. Bakı, 2010
 6. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XVIII-XX əsrin əvvəlləri). I cild. Türkiyə Cumhuriyyəti Başbakanlıq Osmanlı Arxivinin sənədləri. Bakı, 2010

2011-ci il

 1. Керим Шукуров. «Армянский вопрос» на Кавказе. По  материалам российских архивов и  изданий. 1724-1914: в 3-х т., т.1, 1724-1904, СПб.: Академия исследования культуры, 2011, ХVIII+713 с.: карта (вместе с Гейдаровым Т.К., Багиевым Т.Р.).
 2. Кarim Shukurov. The armenia question in Caucasus. Russian archive documents and publications. Vol 1, 1724-1904 (Research, comp., comment). London. Inaha Press, 2011
 3.  Керим Шукуров. “Армянский вопрос» на Кавказе. По материалам российских архивов и изданий. 1724-1914; в 3 т., т.2. 1905-1906. СПб.: Академия исследования культуры, 2011, XIII+614 с.: (вместе с Гейдаровым Т.К., Багиевым Т.Р.).
 4.  Karim Shukurov. The armenian question in the Caucasus. Russian archive documents and rublications. Vol 2. 1905-1906. (Research, comp., comment). London. Itaha Press, 2011
 5. Керим Шукуров. “Армянский вопрос» на Кавказе. По материалам российских архивов и изданий. 1724-1914; в 3 т., том.3: 1906-1914. СПб.: Академия исследования культуры, 2011, XIII+345 с.: (вместе с Гейдаровым Т.К., Багиевым Т.Р.).
 6. Karim Shukurov. The armenian question in the Caucasus. Russian archive documents and rublications. Vol 3. 1906-1914. (Research, comp., comment). London. Itaha Press, 2011, 346 p.
 7. «Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il Mart soyqırımı».  Sənədlər toplusu (üç cilddə), II cild, 1-ci kitab, Gəncə Qarabağ quberniyasında soyqırım. B., 2011.
 8.  Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı, c. II. İrəvan quberni­yasında soyqırımlar. 2-ci kitab. Bakı, 2011.
 9. Азербайджанская Демократическая Республика. Архивные документы Великобритании. Баку, 2011

2012-ci il

 1. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (1920 may -1922 mart). II cild. Rusiya Dövlət Sosial-Siyasi Tarix arxivinin sənədləri, Bakı, 2012.
 2. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XVIII-XX əsrin əvvəlləri). I cild. Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikası Mərkəzi Dövlət Arxivinin sənədləri, Bakı, 2012.
 3. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəlləri). I cild. Britaniya kitabxanasının arxiv sənədləri, Bakı, 2012. 
 4. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XVIII-XX əsrin əvvəlləri). II cild. Rusiya Dövlət Hərbi Tarix Arxivinin sənədləri, Bakı, 2012.
 5. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XIX-XX əsrin əvvəlləri). Rusiya  Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri. I cild. Bakı, 2012.
 6. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XIX-XX əsrin əvvəlləri). Rusiya  Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri. II cild. Bakı, 2012.
 7. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XIX-XX əsrin əvvəlləri). Rusiya  Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri. III cild. Bakı, 2012.
 8. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XVIII-XX əsrin əvvəlləri). Türkiyə Cümhuriyyəti Başbakanlıq Osmanlı Arxivinin sənədləri. I cild. Bakı, 2012.
 9. Azər­bay­can tarixi arxiv sənədlərində (XIX-XX əsrlər). Ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. I cild. (Azərbaycan Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri). Bakı, 2012

2013-cü il

 1. Heydər Əliyev Azərbaycan elminin keşiyində. Sənədlər və materiallar toplusu. 2 cilddə. I c /Layihənin rəhbəri, elmi redaktoru və ön sözün müəllifi: Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2013.
 2.  Heydər Əliyev Azərbaycan elminin keşiyində. Sənədlər və materiallar toplusu /Layihənin rəhbəri, elmi redaktoru və ön sözün müəllifi: Yaqub Mahmudov. II c.  Bakı: Turxan NPB, 2013. 
 3. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (may-oktyabr 1918-ci il) I cild. Almaniya Federativ Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Siyasi Arxivinin sənədləri. Bakı, “Turxan” nəşriyyatı, 2013.
 4. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XIX-XX əsr­lər). I cild. Gürcüstan Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivi və Gürcüstan Mərkəzi Ən Yeni Tarix Arxivinin sənədləri. Bakı, 2013.

2014-cü il

 1. Nigar Gözəlova. Azərbaycan türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya kitabxa­nasının arxiv sənədlərində. Bakı: Turxan NPB, 2014
 2. Azərbaycan tarixi Arxiv sənədlərində (1918-1919). Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi Arxivinin Sənədləri. II cild Bakı: ATİB, 2014

2015-ci il

 1. Məryəm Seyidbəyli. Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan elminin inkişafı (1945-1970) sənədlər toplusu. Bakı, Avropa nəşriyyatı, 2015, 668 s.

2017-ci il

 1. Gözəlova N.R. Azərbaycan türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya kitabxanasının arxiv sənədlərində. Bakı: Elm, 2017, 160 s.

2018-ci il

 1. Русскоязычные источники по истории Азербайджана первой половины XVIII века Т. II (1726-1750 гг.). Cocтавитель: Т.Т.Мустафазаде. Баку: "Турхан" ИПО, 2018, 752 с.
 2. Русскоязычные источники по истории  Азербайджана первой половины XVIII века Т. III (Приложения). Cocтавитель: Т.Т.Мустафазаде.  Баку: "Турхан" ИПО, 2018,  884 с.
 3. Россия и Азербай­джанские ханства во второй по­ловине XVIII – нач. XIX веков. Сборник документов), Т. 1 (1751-1775 гг.). Cocтавитель: Т.Т.Мустафазаде. Баку: "Турхан" ИПО, 2018, 339 c. 
 4. «Азер­бай­джан в документах государ­ственного архива Астра­ханской облас­ти (Сбор­ник документов), Т.2 (1734-1744 гг.). Cocтавитель: Т.Т.Мустафазаде. Баку: "Турхан" ИПО, 2018, 354 c. 
 

Paylaş: