AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

AVTOFERATLAR 2023

AVTOREFERATLAR (2023)

1. İddiaçı: RAMİNƏ MƏMMƏD QIZI HÜSEYNLİ
    Müdafiə tarixi: 26.05.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5502.01 - Ümumi tarix
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN VƏ ABŞ BEYNƏLXALQ TERRORİZMƏ QARŞI MÜBARİZƏDƏ
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində


2. İddiaçı: KÖNÜL QABİL QIZI ƏLİYEVA
    Müdafiə tarixi: 26.05.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: İRƏVAN QUBERNİYASININ İQDIR (SÜRMƏLİ) BÖLGƏSİNDƏ ERMƏNİLƏRİN TÜRK-MÜSƏLMAN ƏHALİSİNƏ QARŞI TÖRƏTDİKLƏRİ SOYQIRIMLARI (XX əsrin əvvəlləri)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində


3. İddiaçı: RAMİL ƏYYUB OĞLU AĞAYEV
    Müdafiə tarixi: 09.06.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: ƏRƏB XİLAFƏTİ DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN ƏHALİSİNİN ETNİK VƏ SOSİAL TƏRKİBİ (VII - IX ƏSRLƏR)
    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində


4. İddiaçı: ZAUR HƏSƏN OĞLU HƏSƏNOV
    Müdafiə tarixi: 23.06.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi, 5505.02 - Arxeologiya
    Dissertasiya işinin mövzusu: SKİFLƏR VƏ ONLARIN AZƏRBAYCAN TARİXİNDƏ YERİ
    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru  
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində, Rus dilində


5. İddiaçı: İSMAYIL BALI OĞLU UMUDLU
    Müdafiə tarixi: 15.09.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya
    Dissertasiya işinin mövzusu: XIX-XX ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANIN QAZAX QƏZASINDA ƏSİLZADƏLƏRİN ŞƏCƏRƏSİ
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində


6. İddiaçı: RAHİM RAFİQ OĞLU HƏSƏNOV
    Müdafiə tarixi: 15.09.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ SİYASİ XADİMLƏRİNİN DÖVLƏTÇİLİK FƏALİYYƏTİ (1917-Cİ İL FEVRAL - 1918-Cİ İL MAY)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru  
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində


7. İddiaçı: KAMRAN NOVRUZ OĞLU İSMAYILOV
    Müdafiə tarixi: 29.09.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: CÜMHURİYYƏT DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN BÖLGƏLƏRİNDƏ İCTİMAİ-SİYASİ PROSESLƏR (1918-1920-Cİ İLLƏR)
    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru  
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində


8. İddiaçı: İRADƏ NİZAM QIZI AVŞAROVA
    Müdafiə tarixi: 20.10.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5505.02 - Arxeologiya
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCANIN MADDİ MƏDƏNİYYƏTİNDƏ BƏDİİ, MİFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏR VƏ SİMVOLİK MOTİVLƏR (ENEOLİT-TUNC DÖVRLƏRİ)
    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində


9. İddiaçı: VÜQAR MƏMMƏD OĞLU SƏMƏDOV
    Müdafiə tarixi: 27.10.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN BİZANS EKSPANSİYASINA QARŞI MÜBARİZƏSİ (IX ƏSRİN İKİNCİ YARISI -XI ƏSR)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində


10. İddiaçı: RUSLAN ƏNVƏR OĞLU AĞAMALIYEV
    Müdafiə tarixi: 27.10.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5502.01 - Ümumi tarix
    Dissertasiya işinin mövzusu: II DÜNYA MÜHARİBƏSİ VƏ AZƏRBAYCAN İNGİLİSDİLLİ TARİXŞÜNASLIQDA
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində


11. İddiaçı: AYGÜN MƏHƏRRƏM QIZI NƏZƏRƏLİYEVA
    Müdafiə tarixi: 17.11.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN AVROPA YƏHUDİLƏRİNİN MÜASİR ETNOMƏDƏNİ DİNAMİKASININ XÜSUSİYYƏLƏRİ
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru
    Avtoreferat: 


12. İddiaçı: AYGÜN RAFİQ QIZI QƏDİROVA
    Müdafiə tarixi: 17.11.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya
    Dissertasiya işinin mövzusu: XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ ŞİMALİ AZƏRBAYCANIN MİNGƏÇEVİR VƏ ƏTRAF BÖLGƏLƏRİNİN MADDİ MƏDƏNİYYƏTİ (etnoqrafik tədqiqat)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru
    Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində, Rus dilində


13. İddiaçı: MƏLAHƏT NOVRUZ QIZI FƏRƏCOVA
    Müdafiə tarixi: 24.11.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5505.02 - Arxeologiya
    Dissertasiya işinin mövzusu: QOBUSTAN ARXEOLOJI KOMPLEKSİNİN TARİXİ-ARXEOLOJI TƏDQİQİ (ÜST PALEOLİT –TUNC DÖVRÜ
    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru
    Avtoreferat: 


14. İddiaçı: AYGÜN SƏFƏR QIZI ƏZİMOVA
    Müdafiə tarixi: 15.12.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: BAKI SOVETİNİN ANTİ-AZƏRBAYCAN SİYASƏTİ (MART 1917- SENTYABR 1918)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru
    Avtoreferat: 


15. İddiaçı: BƏYİM NADİR QIZI ABDULLA
    Müdafiə tarixi: 29.12.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5502.01 - Ümumi tarix
    Dissertasiya işinin mövzusu: RUSİYA FEDERASİYASININ  MİLLİ AZLIQLAR  SİYASƏTİ (XX ƏSRİN SONU –XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru
    Avtoreferat: 


16. İddiaçı: SEVİNC AKİF QIZI QURBANOVA
    Müdafiə tarixi: 29.12.2023
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5502.01 - Ümumi tarix
    Dissertasiya işinin mövzusu: HEYDƏR ƏLİYEVİN NEFT STRATEGİYASININ BEYNƏLXALQ ASPEKTLƏRİ  (1993-2003)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru
    Avtoreferat: 

 

 

Paylaş: