AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

AVTOFERATLAR 2024

AVTOREFERATLAR (2024)

1. İddiaçı: ELÇİN TEYMUR OĞLU QARAYEV  
    Müdafiə tarixi: 12.01.2024
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCANIN İRƏVAN BÖLGƏSİ XVII ƏSRİN SONU-XIX ƏSRİN ORTALARINDA
    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
    Avtoreferat: 


2. İddiaçı: TAMİLLA SABİR QIZI KOCAYEVA
    Müdafiə tarixi: 26.01.2024
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN SSR ELMLƏR AKADEMİYASININ FORMALAŞMASI VƏ YARANMASI TARİXİ (1920-1945-Cİ İLLƏR)
    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
    Avtoreferat: 


3. İddiaçı: SAMİRƏ NAİL QIZI RAMAZONA
    Müdafiə tarixi: 09.02.2024
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN QADINI AİLƏDƏ VƏ İCTİMAİ HƏYATDA (GENDER MÜNASİBƏTLƏRİNƏ ETNOQRAFİK BAXIŞ)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru
    Avtoreferat: 


4. İddiaçı: NƏRMİN ƏLİYAR QIZI XANMƏMMƏDOVA
    Müdafiə tarixi: 09.02.2024
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: ŞİMALİ AZƏRBAYCANDA QAÇQINLARA DAİR DÖVLƏT SİYASƏTİ (1914-1920-Cİ İLLƏR)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru  
    Avtoreferat: 


5. İddiaçı: FƏRDA MƏHƏRRƏM OĞLU ƏSƏDOV
    Müdafiə tarixi: 14.03.2024
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5502.01 - Ümumi tarix
    Dissertasiya işinin mövzusu: XƏZƏRLƏR AVRASİYA XALQLARI VƏ AZƏRBAYCAN TARİXİNDƏ (VI-X YÜZİLLİKLƏR)
    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru
    Avtoreferat: 


6. İddiaçı: GÜNTƏKİN CƏMİL QIZI NƏCƏFLİ
    Müdafiə tarixi: 28.03.2024
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: ÇAR RUSİYASI VƏ ERMƏNİLƏRİN   AZƏRBAYCAN TORPAQLARINDA  DÖVLƏTİ YARATMAQ FƏALİYYƏTİ
    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru  
    Avtoreferat: 


7. İddiaçı: ƏSƏD TANRIVERDİ OĞLU ƏLİYEV
    Müdafiə tarixi: 11.04.2024
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya
    Dissertasiya işinin mövzusu: XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ GÜRCÜSTAN AZƏRBAYCANLILARININ MƏİŞƏT VƏ MƏDƏNİYYƏTİ (TARİXİ-ETNOQRAFİK TƏDQİQAT)
    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru  
    Avtoreferat: 

 

Paylaş: