AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

AVTOFERATLAR 2022

DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLAR (2022)
 

1. İddiaçı:  MAHİRƏ ƏFSƏR QIZI ƏZİZOVA
    Müdafiə tarixi: 21.01.2022
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    
İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: DƏRBƏND TARİXİ QAFQAZ ARXEOQRAFİYA KOMİSSİYASININ AKTLARI ƏSASINDA
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


2. İddiaçı: ELNUR RASİM OĞLU NƏCİYEV
    Müdafiə tarixi: 21.01.2022
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: SƏFƏVİLƏR DÖVLƏTİNİN ƏHALİSİ (TARİXİ DEMOQRAFİK TƏDQİQAT)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


3. İddiaçı: QƏRİB AZAD OĞLU ƏSGƏROV
    Müdafiə tarixi: 04.02.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30/1
    
İxtisas: 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCANIN MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN OLUNMASINDA SƏRHƏD MÜHAFİZƏSİNİN ROLU (1993 -2013-CÜ İLLƏR)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


4. İddiaçı: NİGAR RÖVŞƏN QIZI GÖZƏLOVA
    Müdafiə tarixi: 11.02.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30/1
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi, 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: BÖYÜK BRİTANİYANIN ŞƏRQ SİYASƏTİNDƏ AZƏRBAYCANIN
YERİ VƏ ROLU (XVIII-XIX əsrin əvvəlləri)

    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində, Rus dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


5. İddiaçı: ƏDİBƏ İMAŞ QIZI İSMAYILOVA
    Müdafiə tarixi: 18.02.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30
   
 İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq
    Dissertasiya işinin mövzusu: KİTABXANA-İNFORMASİYA XİDMƏTİNİN ELEKTRONLAŞDIRILMASI: MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ (M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının təcrübəsi əsasında)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


6. İddiaçı: DİLARƏ ƏLİƏSGƏR QIZI MUXTAROVA
    Müdafiə tarixi: 04.03.2022
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    
İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: A.M.NAĞIYEVİN SAHİBKARLIQ, XEYRİYYƏÇİLİK VƏ İCTİMAİ FƏALİYƏTİ
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


7. İddiaçı: İSA ATAXAN OĞLU HÜSEYNOV
    Müdafiə tarixi: 04.03.2022
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    
İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: ABŞ-da AZƏBAYCAN DİASPORUNUN YARANMASI VƏ İNKİŞAFI (XX ƏSRİN SONU XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


8. İddiaçı: SEVİNC MƏLİKMƏMMƏD QIZI MƏLİKZADƏ
    Müdafiə tarixi: 18.03.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30/1
    
İxtisas: 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları
    Dissertasiya işinin mövzusu: İTALYAN “KARMELİTLƏRİN XRONİKASI” NDA AZƏRBAYCAN TARİXİ MƏSƏLƏLƏRİ
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


9. İddiaçı: GÜNEL MİSİR QIZI MUSAYEVA
    Müdafiə tarixi: 18.03.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30/1
    
İxtisas: 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu:BÖYÜK BRİTANİYANIN AZƏRBAYCAN SİYASƏTİNDƏ NEFT AMİLİ (1991-2013-CÜ İLLƏR)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilindəRus dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


10. İddiaçı: FİRUZƏ AKİF QIZI HƏYATOVA
      Müdafiə tarixi: 21.01.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      
İxtisas: 5502.01 - Ümumi tarix
      Dissertasiya işinin mövzusu: 1914-1919-cu İLLƏRDƏ BÖYÜK BRİTANİYANIN CƏNUBİ QAFQAZ SİYASƏTİNDƏ ERMƏNİ AMİLİ
      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
      Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilindəRus dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


11. İddiaçı: VƏFA ƏZBƏR QIZI MAHMUDOVA
      Müdafiə tarixi: 15.04.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5505.02 - Arxeologiya
      Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCANIN ERKƏN ƏKİNÇİLİK MƏDƏNİYYƏTLƏRİ VƏ ONLARIN YAXIN ŞƏRQ PARALELLƏRİ
      Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


12. İddiaçı: GÜNEL ZƏFƏR QIZI MEHDİZADƏ
      Müdafiə tarixi: 13.05.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
      Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ŞƏRQ-QƏRB ENERJİ VƏ NƏQLİYYAT DƏHLİZLƏRİNİ İNKİŞAF ETDİRMƏK SİYASƏTİ (1993-2003-CÜ İLLƏR)
      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


13. İddiaçı: RAUF BAYRAM OĞLU ƏLİYEV
      Müdafiə tarixi: 13.05.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
      Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SİYASİ MARAQLARININ MÜDAFİƏSİNDƏ MİLLİ DİASPORUN FƏALİYYƏTİ
      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


14. İddiaçı: AYGÜN ZAHİD QIZI KOÇAK
      Müdafiə tarixi: 27.05.2022
      Müdafiə şurası: BED 1.30
      İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq
      Dissertasiya işinin mövzusu: KİTABXANALARDA BİBLİOMETRİYA: MÖVCUD VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


15. İddiaçı: GÜNEL NAZİM QIZI HACIYEVA
      Müdafiə tarixi: 27.05.2022
      Müdafiə şurası: BED 1.30
      İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq
      Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCANDA MEMARLIQ VƏ İNŞAAT ÜZRƏ KİTABXANA-İNFORMASİYA RESURSLARI
      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


16. İddiaçı: ŞAHMAR UMUD OĞLU HƏSƏNOV
      Müdafiə tarixi: 10.06.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
      Dissertasiya işinin mövzusu: ŞİMALİ AZƏRBAYCANDA RUSİYA KOMMERSİYA BANKLARININ FƏALİYƏTİ (XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ)
      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


17. İddiaçı: İLHAM HACIBALA OĞLU ƏLİZADƏ
      Müdafiə tarixi: 10.06.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
      Dissertasiya işinin mövzusu: HEYDƏR ƏLİYEVİN NEFT STRATGİYASININ REALLAŞMASINDA BP VƏ TƏRƏFDAŞLARININ İŞTİRAKI VƏ ROLU (1994-2013-CÜ İLLƏR)
      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


18. İddiaçı: FƏRHAD RAFİQ OĞLU CABBAROV
      Müdafiə tarixi: 24.06.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5503.02 -Vətən tarixi, 5502.1 - Ümumi tarix
      Dissertasiya işinin mövzusu: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ И МАССОВАЯ РЕЗНЯ В 1905-1906 ГГ.
      Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilindəRus dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


19. İddiaçı: İRADƏ ZÜLFƏLİ QIZI ƏLİYEVA
      Müdafiə tarixi: 16.09.2022
      Müdafiə şurası: BED 1.30
      İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq
      Dissertasiya işinin mövzusu: MÜASİR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANDA EKOLOJİ PROBLEMLƏRİN BİBLİOQRAFİK İNFORMASİYA TƏMİNATI
      Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə


20. İddiaçı: VASİF VAQİF OĞLU QAFAROV
      Müdafiə tarixi: 30.09.2022
      Müdafiə şurası: ED 1.30
      İxtisas: 5502.1 - Ümumi tarix
      Dissertasiya işinin mövzusu: BİRİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ İLLƏRİNDƏ OSMANLI İMPERİYASININ AZƏRBAYCAN SİYASƏTİ
      Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
       Avtoreferat: Azərbaycan dilində, İngilis dilində
      Dissertasiya işi: Yüklə
 21. İddiaçı:İLQAR VAHİD OĞLU NİFTƏLİYEV
    Müdafiə tarixi: 21.10.2022
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5503.02 - Vətən tarixi
    Dissertasiya işinin mövzusu: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР (20-30-е годы ХХ века)

    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilindəRus dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


22. İddiaçı:ƏSGƏR SÜCAYƏT OĞLU ƏHMƏD
    Müdafiə tarixi: 28.10.2022
    Müdafiə şurası: ED 1.30
    İxtisas: 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya
    Dissertasiya işinin mövzusu: SƏFƏVİLƏR DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN XALQININ MƏNƏVİ MƏDƏNİYYƏTİ (TARİXİ-ETNOQRAFİK TƏDQİQAT)
    Dissertasiya işinin tipi: Elmlər doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


23. İddiaçı: MƏLƏK XANIM MƏMMƏD QIZI HACIYEVA
    Müdafiə tarixi: 25.11.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30
    İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq
    Dissertasiya işinin mövzusu: M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASININ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİ: İNKİŞAFI VƏ MÜASİR VƏZİYYƏTİ (1923-2017-ci illər)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
     Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
    Dissertasiya işi: Yüklə


24. İddiaçı: LAMİYƏ SƏXAVƏT QIZI NAMAZOVA
    Müdafiə tarixi: 09.12.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30/1
    İxtisas: 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN SƏFƏVİ DÖVLƏTİNİN TARİXİ BÖYÜK BRİTANİYA TARİXŞÜNASLIĞINDA (R.M.SEYVORİNİN TƏDQİQATLARI ƏSASINDA)
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
    Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində

 


25. İddiaçı: SEVDA HƏMİD QIZI KƏRİMOVA
    Müdafiə tarixi: 23.12.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30
    İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BİZNES MÜHİTİNİN FORMALAŞMASI SAHƏSİNDƏ KİTABXANALARIN FƏALİYYƏTİ
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
    Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində
 


26. İddiaçı: ELÇİN GÜLAMMƏDDİN OĞLU GÜLALIYEV
    Müdafiə tarixi: 23.12.2022
    Müdafiə şurası: BED 1.30
    İxtisas: 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq
    Dissertasiya işinin mövzusu: AZƏRBAYCAN KİTABXANALARININ NADİR VƏ QİYMƏTLİ NƏŞRLƏRİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ ELEKTRONLAŞDIRILMASI
    Dissertasiya işinin tipi: Fəlsəfə doktoru 
    Avtoreferat: Azərbaycan dilindəİngilis dilində

Paylaş: