AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

XVIII əsrin sonu — XX əsrin əvvəllərində almanların Qafqazda məskunlaşması

Azərbaycanlılar (etnik-siyasi tarixə ümumi baxış)

Qarabağ xanlığı (1747-1822)

Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi - I kitab

Tarix-i aləmara-yi Abbasi (Abbasın dünyanı bəzəyən tarixi) (I cild)

Heydər Əliyev tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası

Qarabağ: Suallar və Faktlar

Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti

Şimal-Qərbi Azərbaycan: İngiloylar

Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə: 1801-1828

Ahıska türkləri Azərbaycanda (tarixi, sosial-mədəni həyatı)

Azərbaycanın tarixi coğrafiyası