AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı

Venesiyalılar Şah I Təhmasibin sarayında

Qarabağ xanlığı: sosial-iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu (rusca)

V.Zubovun 1796-ci ildə Azərbaycana yürüşünə dair

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan kəndinin tarixindən

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi partiya və təşkilatları (1900-1917)

Ordubad şəhərinin tarixi (XIX əsr-XX əsrin əvvəllərində).

Azərbaycan XVII əsrdə Səfəvi imperiyasının rus dövləti ilə ticarət və siyasi münasibətlərində

Osmanlı sənədlərində Qarabağ

Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin qərbi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı münasibətləri

İrəvan qalası - qəhrəmanlıq qalası (ingiliscə)

İrəvan qalası - qəhrəmanlıq qalası (rusca)