AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

Azərbaycanda işçi sinfinin formalaşması

Azərbaycan Respublikasında xalq təhsili (1918-1920)

Rusiya imperiyasına qarşı mübarizədə Azərbaycan və Türküstan xanlıqlarının qarşılıqlı əlaqələri tarixindən (XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri)

Azərbaycanın qədim tarixinə dair yazılı mənbələr

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri

Naxçıvan diyarının siyasi tarixi.

Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları (İngiliscə)

Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları

Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları (Rusca)

Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

Atropatena tarixinin oçerki

Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri