AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

XX əsrin 20-30-cu illərində Az.SSR-i qadınlarının dövlət hak. orqanlarına cəlbi

Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı dövləti ilə siyasi münasibətləri

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Bakı neftinin Azərbaycandan ixracı

Naxçıvan xanlığı (1747-1828)

Azərbaycan Hülakular dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)

IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri

Erkən Elam cəmiyyəti: siyasi-iqtisadi münasibətlər və yazı tarixi (e.ə. IV-III minilliklər)

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2-ci cild

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 1-ci cild

Azərbaycan tarixi atlası

Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri əməllər barədə tarixi həqiqətlər.

XI-XIII əsrlərdə Azərbaycanda şəhər idarəçiliyi