AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

Azərbaycan Respublikasının “Böyük İpək yolu”nun bərpasında iştirakı (1991–2005-ci illər)

İlisu sultanlığı

Azərbaycan SSR-də ali tarix təhsilinin inkişafı və tarixçi kadrların hazırlanması (1920-1941-ci illər)

Girdiman tarixi (IV-IX əsrlər)

Qafqazın аlman əhalisi (ictimai-siyasi həyatı) 1860-1921

Azərbaycan türkləri (qədim və erkən orta əsrlər dövründə)

Şimal-Qərbi Azərbaycan tarixi

XVII–XVIII əsrlərdə Azərbaycan-Hindistan ticarət əlaqələri

Quzey və Güney Azərbaycan türklərinin tarixi

Azərbaycan tarixçiləri. Elmi əsərlərin biblioqrafik göstəricisi. II hissə.

Azərbaycan tarixçiləri. Biblioqrafik göstərici. I hissə

Azərbaycan mədəniyyəti əsrlərin dönəmində (XX əsrin 20-30-cu illəri)