AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə elmi əlaqələri (1920-1991)

Dərbənd əhalisi (1806-2010-cu illərdə əhalinin sayı və etnik tərkibinin dinamikası)

Azərbaycan Albanşünaslığının (Qafqaz) tarixinə dair (Dünya üzrə tədqiqatlar kontekstində xronoloji biblioqrafiya ilə)

Роль Гейдара Алиева в обеспечении территориальной целостности Азербайджана (1960-1991)

Rüstəmova Aypara. Azərbaycan – Rusiya əlaqələri. Tarixi - biblioqrafik araşdırma (1992-2022)

Из истории города Иревана в XIX - нач. ХХ вв., Баку: 2023. - 328 с.

XIX-ХХ əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərinin tarixindən. Bakı: 2023. -306s.

Рахманзаде Шамиль. Размышляя об истоках Азербайджанского Модерна: социокультурные трансформации и просветительство в Азербайджане (XIX – начало XX века)

Qafqaz Albaniyası: dini və sosial həyatı. X Beynəlxalq konfransın tezisləri

Ilham Əliyev və Azərbaycanda idmanın tərəqqisi (2003-2020)

Terror: tarix və siyasət.

Təsir və dirçəliş. Fars dilindən tərcümə