AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

Girdiman tarixi (IV-IX əsrlər)

Qafqazın аlman əhalisi (ictimai-siyasi həyatı) 1860-1921

Azərbaycan türkləri (qədim və erkən orta əsrlər dövründə)

Şimal-Qərbi Azərbaycan tarixi

XVII–XVIII əsrlərdə Azərbaycan-Hindistan ticarət əlaqələri

Quzey və Güney Azərbaycan türklərinin tarixi

Azərbaycan tarixçiləri. Elmi əsərlərin biblioqrafik göstəricisi. II hissə.

Azərbaycan tarixçiləri. Biblioqrafik göstərici. I hissə

Azərbaycan mədəniyyəti əsrlərin dönəmində (XX əsrin 20-30-cu illəri)

BP-Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin yaranması və fəaliyyəti

Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya Kitabxanasının arxiv sənədlərində (1918-1920)

Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı